Foto Serious Business - MOSSUP

2011

Veilig landoptreden – Ministerie van Defensie
Veilig landoptreden en militair optreden in verstedelijkt gebied.

2011

Integraal Duurzame Stal- en Houderijsystemen – Ministerie van EL&I
Stal- en houderijsystemen die in het landschap passen, het dierenwelzijn sterk verbeteren en daarnaast beter zijn voor milieu, diergezondheid, energie en arbeidsomstandigheden.

2012

Variabele gassamenstelling - Ministerie van EL&I
Variabele gassamenstelling: oplossingen gezocht voor een efficiënte en flexibele toekomst.

2012

Cyber security I – Ministerie van EZ
Vergroten van cyber security.

2013

Flexibilisering Nederlandse gassamenstelling (Opgenomen in de verzamelbundel ‘Projectenoverzicht 5 gas SBIR’s 2012-2019). – Ministerie van EZ
Oplossingen voor een efficiënte en flexibele toekomst bij veranderingen in gassamenstelling.

2013

Terugdringen Ammoniak uitstoot bij uitrijden van dierlijke mest – Ministerie van EZ
Terugdringen van ammoniak uitstoot bij uitrijden van dierlijke mest.

2013

Terugdringen van ammoniak uitstoot door innovatieve Voer- en managementmaatregelen in de veehouderij - Ministerie van EZ
Nieuwe voer- en managementmaatregelen ontwikkelen voor de veehouderij die de uitstoot van ammoniak op een Nederlands landbouwbedrijf met minimaal 10% verminderen om zo de depositie van stikstof in Nederlandse Natura 2000-gebieden te verminderen.

2014

Cyber security II – Ministeries van EZ (namens V&J, BZ, Defensie en Financiën, I&M)
Verdere digitalisering in Nederland als stimulans voor maatschappelijke groei.
Doel is  een veilig en open cyberdomein, waarin de kansen die digitalisering onze samenleving biedt volop worden benut, dreigingen het hoofd worden geboden en fundamentele rechten en waarden worden beschermd.

2014

Verduurzamen voedselproductie 2014 - Ministerie van EZ
Oplossingen gezocht voor een efficiëntere inzet van grondstoffen en een hoogwaardiger gebruik van reststromen.

2014

Minder ammoniak door innovatief voer en management – Ministerie van EZ
Innovatieve voer- en managementmaatregelen die bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van ammoniak. Voermaatregelen zijn maatregelen die de samenstelling of de manier van voeren van vee aanpassen. Met managementmaatregelen wordt de bedrijfsvoering op het bedrijf aangepast.

2014

Vergroenen van het Nederlandse gas (Opgenomen in de verzamelbundel ‘Projectenoverzicht 5 gas SBIR’s 2012-2019). – Ministerie van EZ
Oplossingen om te anticiperen op veranderingen in de gassamenstelling.

2014

Bescherming tegen onbemande mobiele systemen (drones) – Ministerie van V&J,  Koninklijke Marechaussee, Nationale Politie
Een oplossing die bijdraagt aan de detectie, identificatie of het gecontroleerd verwijderen van een onbemand systeem.

2015

Flexibele verbruiksapparatuur voor een duurzame gasvoorziening1 – Ministerie van EZ
Nieuwe producten en diensten te ontwikkelen die het particulieren en bedrijven mogelijk maakt efficiënt, flexibel en veilig gas te kunnen gebruiken, bij toekomstige veranderingen in gassamenstelling.

2016

Flexibel gebruik van duurzame gassen1 – Ministerie van EZ
Innovatieve oplossingen voor het efficiënt, flexibel en veilig gebruik van duurzame gassen.

2016

Sport en bewegen – Ministerie van VWS       
Nieuwe producten en diensten te ontwikkelen om duurzaam sport- en beweegaanbod te genereren voor kwetsbare doelgroepen.

2016

Minder geluidsoverlast langs de provinciale weg – Ministerie van EZ
Innovaties met een langere levensduur en minder impact op de omgeving, waarbij de scope van de uitdaging is: geluidsreductie in het transmissiepad tussen het voertuig (de banden) en de gevel. 

2016

Functionele Barrière (FunBar) – Ministerie van EZ, gemeente Rotterdam en gemeente Amsterdam
Een nieuw soort multifunctionele fysieke barrière tussen bouwwerkzaamheden en openbare ruimte. Deze barrière moet enerzijds de werkplek beschermen tegen vandalisme, diefstal en ongeoorloofde toegang, en anderzijds de omgeving beschermen tegen overlast vanaf de werkplek.

2016

Mobiliteit economische kernen in de regio Twente – Ministerie van EZ, Provincie Overijssel, gemeente Enschede
Korte afstand vervoer in en tussen economische kernen in Twente te verbeteren en betaalbaar te houden met zo min mogelijk impact voor de (groene) omgeving en het milieu.

2016

Actieve ouderen in Nederland (Acti-on) – Ministerie van EZ, MUMC
Innovatieve producten en/of diensten voor in het ziekenhuis ontwikkelen die helpen om oudere patiënten op een veilige manier actiever te laten zijn tijdens hun ziekenhuisopname. Niet alleen fysiek actiever, maar ook mentaal en sociaal.

2016

Versterking Bestuurlijke Informatiepositie – Ministerie van EZ, gemeente Den Haag en gemeente Rijswijk
Oplossingen waarmee gemeenten beter gebruik kunnen maken van de overvloed aan beschikbare data om de veiligheid in de stad te vergroten.

2017

Gegevenslandschap – Ministerie van EZK
Nieuwe oplossingen vinden voor een goede en veilige digitale dienstverlening vanuit de overheid aan burgers en organisaties met de focus op gegevensgebruik.

2017

Blockchain Groningen -  Ministerie van EZ en provincie Groningen
Nieuwe producten of diensten ontwikkelen gericht op de aanpak van een maatschappelijk vraagstuk. Wij zijn op zoek naar concreet bruikbare toepassingen, die onder andere kunnen worden gebruikt door (semi-)publieke organisaties.

2017

Blockchain Rotterdam – Ministerie van EZ, gemeente Rotterdam, Port of Rotterdam (havenbedrijf)
Blockchaintoepassingen ontwikkelen om een gedistribueerde energiemarkt mogelijk te maken, in eerste instantie door het faciliteren van onderlinge transacties en nieuwe verdienmodellen.

2017

Plantaardige eiwitten op het bord - Ministerie van EZ
Het bevorderen van de humane consumptie van plantaardige eiwitten. Dit door de ontwikkeling van innovatieve voedingsmiddelen, zowel eindproducten als halffabricaten en op basis van eiwitten van plantaardige oorsprong.

2018

Serious Games Beter functioneren door betere keuzes - Ministerie van EZK en Health Holland
Ontwikkelen van (technologische) producten om mensen te ondersteunen in hun beslissingen bij het dagelijks functioneren en om hen in staat te stellen naar believen en vermogen in de samenleving mee te doen en daarbij tevens rekenschap te nemen van de gevolgen van hun gezondheid en ziekten of aandoeningen.

2018

Voedselzekerheid in Sub-Sahara Afrika – Ministeries van BZ en LNV
Innovatieve technieken, producten of diensten die boeren en andere partijen in de voedselketen in de Sub Sahara kunnen gebruiken om beter dan nu mogelijk is voedselgewassen te produceren of te verwerken.

2018

Energietransitie vaarwegen Provincies ZH en NH, Ministerie van EZK
Producten en/of diensten ontwikkelen om te bewerkstelligen dat de kades en oevers van provinciale vaarwegen voldoende energie zullen gaan opwekken om de CO2-voetafdruk van deze vaarwegen te compenseren.

2019

Circulaire innovaties snelgroeiende steden – ministerie van Buitenlandse Zaken
Nieuwe producten en diensten ontwikkelen met als doel een duurzame bijdrage te leveren aan maatschappelijke uitdagingen op het gebied van wegwerpartikelen, bouw en zwerfafval, waar snelgroeiende steden in Ghana, Ivoorkust, Jordanië, Libanon, Marokko, Nigeria en Senegal mee geconfronteerd worden.

2019

Artificiële intelligentie voor publieke diensten – Ministeries van BZK en J&V
Nieuwe producten en diensten op het gebied van AI in het publiek domein. Hierbij gaat het vooral om de toepassing van de technologische oplossing bij een publieke partij. Het aanpakken van de maatschappelijke uitdaging staat hierbij centraal; niet de technologie.

2019

Historische transcripties toegankelijk met AI voor Nationaal Archief – Ministeries van OCW en EZK
Nationaal Archief Historische handgeschreven archieven zijn als plaatjes beschikbaar op internet maar de informatie in deze documenten moet doorzoekbaar worden mbv AI.

2019

Milieuvriendelijke sportvelden – Ministerie van VWS    
Nieuwe producten en diensten ontwikkelen voor de ontwikkeling van milieuvriendelijke sportvelden op 2 thema’s: 1) Hoogwaardig recyclebare kunstgras sportvelden en 2) Bescherming tegen onkruiden en andere problemen op sportvelden.

2020

Monitoring bruggen en kademuren – gemeente Amsterdam en Ministerie van EZK
Innovatieve oplossingen, anders dan tachymetrie en waterpassing, die bijdragen aan de monitoring van bruggen en kademuren in Amsterdam.

2020

Nieuwe technologieën voor Inclusie en empowerment en Een Leven lang leren en Ontwikkelen – Ministeries van EZK en BZK
Nieuwe producten en diensten ontwikkelen door het toepassen van ‘Nieuwe Technologieën’ (Artificiële intelligentie, AI) en/of Blockchain) voor vraagstukken gericht op: Inclusie en empowerment of Een leven lang leren en ontwikkelen.

2020

Perronrandbeveiliging - Prorail en Ministerie van EZK
Innovatie maakt crowd control op perrons overbodig en levert een bijdrage aan suïcidepreventie door te voorkomen dat personen op het spoor terecht komen.

2020

Circulaire viaducten - Rijkswaterstaat en Ministerie van EZK
Circulaire oplossingen ontwikkelen en valideren voor viaducten.

2020

Duurzame mondneus maskers voor de zorg – Ministeries van EZK en VWS
Innovatieve producten of product-dienstcombinaties ontwikkelen om de transmissie van virussen zoals Covid-19 zoveel mogelijk te reduceren door het ontwikkelen van duurzame mondneusmaskers voor de zorg.

2020

Duurzame isolatiejassen voor de zorg – Ministeries van EZK en VWS
Innovatieve producten of product-dienstcombinaties ontwikkelen om de transmissie van virussen zoals Covid-19 zoveel mogelijk te reduceren door het ontwikkelen van duurzame isolatiejassen voor de zorg.

2020

Binnensportaccommodaties veilig en op volle capaciteit open voor sporters en Publiek – Ministeries van EZK, VWS en ZonMw
Nieuwe producten en diensten ontwikkelen met als doel het veilig en op volledige capaciteit openstellen van binnenruimtes voor sporters én voor publiek.

2020

Sportevenementen voor publiek – Ministeries van EZK, VWS en ZonMw
Nieuwe producten en diensten ontwikkelen met als doel grote sport(evenementen) veilig en volledig toegankelijk voor publiek te maken vanwege het risico op verspreiding van COVID-19.

2020

Ondersteuning COVID-19 aanpak in Afrika – Ministerie van BZ
Innovatieve producten en diensten ontwikkelen die de COVID-19-aanpak ondersteunen en de schade aan de volksgezondheid beperken (specifiek voor Benin, Burkina Faso, Burundi, Ethiopië, Mali, Mozambique, Niger en Oeganda).