Foto Neo BV

Voor een optimale dienstverlening aan burgers en ondernemers is het noodzakelijk dat we een gegevenslandschap hebben dat vindbaar, bruikbaar en toegankelijk is voor zowel de overheid als de samenleving. Dit om (her-)gebruik van gegevens mogelijk te maken. Basisregistraties vormen de stevige basis van het gegevenslandschap. Met deze SBIR werden ondernemers uitgenodigd om nieuwe oplossingen te vinden voor een goede en veilige digitale dienstverlening vanuit de overheid voor burgers en organisaties met de focus op gegevensgebruik. Deze oplossingen kunnen een plek krijgen in het digitale gegevenslandschap van de overheid, waarin belangrijke ontwikkelingen spelen.

Het tweeledige doel van deze SBIR was: 1. oplossingen voor degelijke, digitale dienstverlening vanuit de overheid voor ondernemers en 2. het makkelijker maken voor ondernemers om zaken te doen met de overheid. Deze doelen zijn gesplitst in 4 thema’s:

  1. Data virtualisatie: data bij de bron gebruiken voor data analyses of het vaststellen van grondslagen. Toegang tot de gegevens externe locaties (fysieke en organisatorische) vraagt allerlei beveiligingsmaatregelen zoals firewalls, logische toegangsbeveiliging en dergelijke.
  2. Persoonlijk Data Management: burgers en bedrijven toegang geven tot hun persoonlijke gegevens op een veilige manier, met zekerheid van echte gegevens.
  3. Technische zichtbaarheid van registraties: de overheid heeft een groot aantal gegevensregistraties, waarbij de overheid hoopt om met technische oplossingen zicht te krijgen op alle gegevensregistraties die binnen een overheidsorganisatie aanwezig zijn. De overheid hoopt ook dat deze als uniek geïdentificeerd kunnen worden.
  4. Logging en monitoring van gegevensgebruik: gegevens worden gebruikt door groepen verschillende gebruikers, verspreid over een grote hoeveelheid gegevensregistraties. Hoe krijgt de overheid het overzicht van wie welke gegevens gebruikt op individueel gebruiksniveau?

In 2017 stelde NEO de dienst MUTATIO voor.
 

Project Neo B.V. - Mutatio

In die tijd ging het om een nieuwe dienst om burgers, bedrijven en overheden te informeren over de juistheid van authentieke (veronderstelde) geo-basisregistraties (BAG/BGT/WOZ/BRT/BOR) door geautomatiseerd speurwerk naar veranderingen met satellietbeelden, luchtfoto’s en andere (open)databronnen. Dit speurwerk doet Mutatio met slimme algoritmes en open satellietdata. Zo kan een paar keer per jaar de laatste stand van zaken gegeven worden over alle geo-objecten in de basisregistraties. Naast dit speurwerk is de verwerking van de gevonden veranderingen in de registraties van groot belang. Mutatio ondersteunt in het beter communiceren met gebruikers over de laatste stand van zaken en juiste geo-informatie:

  • Meerdere malen per jaar een update over geo-objecten in registraties.
  • Een gestroomlijnd werkproces waardoor de verwerking van de mutatie snel verloopt, kosten bespaart en zorgt voor een actuele registratie.
  • Geen fout-positieve signalen meer. Door de automatische herkenning van veranderingen met 100% zekerheid.
  • Heldere communicatie over de data, met gemakkelijke ontsluiting en verwerking.

Neo en SBIR

Inmiddels is de naam Mutatio vervallen, maar de dienst werkt en wordt gebruikt door meerdere bronhouders zoals gemeenten op verschillende niveaus. Nog steeds worden de algoritmes aangescherpt en in 2021 rolt Neo zelfs geautomatiseerd speurwerk naar veranderingen uit in het hele land. Neo is altijd op zoek naar partijen die met hen willen meedenken en bijdragen aan deze innovatieve manier van speurwerk naar veranderingen. De SBIR oproep gaf de ruimte om na te denken over de klantvraag.

Gegevens SBIR oproep Gegevenslandschap

Periode

Juni - augustus 2017

Opdrachtgever

Ministerie van Economische Zaken (EZ), overgegaan naar Binnenlandse Zaken (BZK)
 

Budget

Voor fase 1 was € 250.000,- beschikbaar. Het maximumbedrag per haalbaarheidsonderzoek was € 15.000.
Het budget voor fase 2 was € 210.000. Per voorstel was maximaal € 70.000 beschikbaar. Dat betekende dat er 3 voorstellen in aanmerking kwamen voor een opdracht in fase 2.
 

SDG’s

9.   Industrie, Innovatie en Infrastructuur
16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten