Foto Fittebedrijven.nl

Kwetsbare doelgroepen waarbij sprake is van bewegingsarmoede, ervaren nog steeds teveel drempels om te bewegen en dit vol te houden. En juist voor hen is dit noodzaak. Er was op het moment van de oproep onvoldoende, structureel aanbod voor sport en bewegen. Deze SBIR competitie was op zoek naar ondernemers met innovatieve projecten om deze drempels voor de kwetsbare doelgroepen weg te nemen.

De oproep richtte zich op personen, die onvoldoende bewegen en onderdeel uit maken van de volgende doelgroepen:

  1. ouderen (67+);
  2. personen met een beperking (lichamelijk-, verstandelijk- en zintuiglijke beperking zoals een visuele of auditieve beperking) of combinatie hiervan;
  3. chronisch zieken (mensen met een chronische aandoening, veelal in combinatie met een beperking, zie punt 2);
  4. personen met een lage sociaaleconomische status;
  5. personen met overgewicht en obesitas.

Fittebedrijven.nl kwam met een interessant project.

Project MOOFIE: makes moving more fun van Fittebedrijven.nl

Fittebedrijven.nl bedacht in samenwerking met Hogeschool Windesheim een nieuw interactief beweegproduct voor recreatief en therapeutisch gebruik: MOOFIE. Dit is een stok mét een stem. De stok praat en geeft positieve feedback. MOOFIEs stem zet gebruikers aan tot bewegen, vertelt welke beweging gemaakt moet worden en moedigt met licht, geluid en muziek aan te blíjven bewegen. Uiteindelijk heeft hard werken geresulteerd in een fantastisch beweegproduct: de MOOFIE beweegstick. Na fase 2 van de SBIR werden de puntjes op de i gezet en zijn er nog enkele verbeteringen gemaakt. Voordat de uiteindelijke eerste productierun van 100 stuks klaar was in september 2019, is MOOFIE al ‘voorverkocht’. Dit door MOOFIE te promoten op congressen en te demonstreren op zorglocaties. Ook doet Fittebedrijven.nl veel promotie op social media: filmpjes van het bewegen met de MOOFIE zorgen voor steeds meer bekendheid. Inmiddels is de 2e grotere productierun verkocht en met veel plezier in gebruik bij zorginstellingen (ziekenhuizen, woonzorglocaties, verpleeghuizen, dagcentra). Een MOOFIE Kids-versie vindt zijn weg naar zorglocaties met een jongere doelgroep of basisscholen. Tenslotte is in 2020 onderzocht of op de buitenlandse markt interesse bestaat in de MOOFIE.

MOOFIE en SBIR

In Fase 1 van de SBIR oproep werd de haalbaarheid onderzocht voor de mix van hardware-onderdelen die het meest geschikt was in combinatie met de software-engineeringskosten voor het idee van MOOFIE. Met de uitkomsten werd duidelijk dat de MOOFIE inderdaad technisch realiseerbaar is. Daarnaast werd achterhaald of MOOFIE de kwetsbare doelgroepen in beweging bracht. De behoefte aan simpele, breed toepasbare beweegproducten voor iedereen was groot. Fase 2 leverde het prototype op en de testfase. Zonder SBIR was MOOFIE niet te realiseren geweest, omdat productontwikkeling erg kostbaar is. Vooral voor kleinere ondernemers zoals zzp’ers, die vaak niet in aanmerking komen voor financiering. Ook richten subsidieverstrekkers zich vaak alleen op projecten en niet op producten. Terwijl veel projecten al snel ten einde lopen wanneer de subsidie wordt stopgezet door structurele kosten. De SBIR opdracht gaf in dit project een enorme kans voor de definitieve ontwikkeling.

Mw. drs. J. (Joni) van der Velde-Proost, VWS
Joni van der Velde-Proost, Senior beleidsadviseur Sport, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Terugblik opdrachtgever ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Joni van der Velde-Proost, Senior beleidsadviseur Sport: “SBIR heeft ons veel informatie opgeleverd. De conclusie dat het lastig is om kwetsbare groepen duurzaam in beweging te krijgen is met deze SBIR bevestigd. Deze SBIR heeft voor ons niet gezorgd voor een totale oplossing voor het vraagstuk. Dat kan ook niet. Daarvoor is de samenleving te divers, er is niet één passende oplossing. Wel heeft het ons meer inzicht gegeven in het feit dat als we op zoek gaan naar de ‘markt’ en een passend verdienmodel, er met name technologische innovaties worden bedacht. Terwijl juist sociale innovatie zo belangrijk is. Dat zegt wellicht ook iets over de rol die de overheid heeft ten aanzien van deze doelgroepen.”

“De SBIR leverde zeker wat op als het gaat om het ophalen van kennis en ervaring. Er zijn veel interessante ideeën voorbij gekomen en uitgewerkt. Van de opgedane inspiratie en ervaringen hebben we kunnen profiteren in de beleidsontwikkeling. Bijvoorbeeld in het programma Sportinnovator. Binnen dit programma doen we nu ook een andere SBIR, die we door onze ervaringen weer scherper hebben kunnen neerzetten. Het in beweging krijgen van kwetsbare groepen blijft tenslotte een belangrijk aandachtspunt, zeker ook vanuit gezondheidsperspectief. We willen daar mee doorgaan vooral op lokaal niveau. Zoals met de living labs die we nu via ZonMw hebben opgezet.”

Gegevens SBIR oproep Sport en bewegen voor kwetsbare doelgroepen

Periode

Oktober - december 2016

Opdrachtgever

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Budget

€ 140.000 (fase 1) en € 720.000 (fase 2)

SDG’s

9. Industrie, Innovatie en Infrastructuur
3. Goede Gezondheid en Welzijn