Dit is het Jaarbericht 2019 van Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Als kenniscentrum op het gebied van intellectuele eigendom (IE) en in het bijzonder octrooien, wil Octrooicentrum Nederland een vindbaar, toegankelijk en open loket zijn voor particulieren, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden, startups en het (innovatieve) mkb. Ons nationale octrooisysteem heeft een eigenstandige betekenis en is daarnaast, alles in het belang van onze klanten, nauw verbonden met het Europese octrooisysteem.

De eerste pijler van ons nationale systeem omvat octrooiregistratie en -verlening. Het is mooi dat 2019 weer een stijgende lijn laat zien in het aantal octrooiaanvragen: met 2.678 ingediende Nederlandse octrooiaanvragen gaat het om het hoogste aantal van de afgelopen 5 jaar. Meer dan 70% van deze aanvragen is ingediend in het Engels, als illustratie dat Octrooicentrum Nederland zeker ook fungeert als opstap naar octrooirechten in Europa en op die manier ook meehelpt om zo internationaal te ondernemen op de Europese interne markt. Ook het aantal (door het Europees Octrooibureau verleende) Europese octrooien, waarbij Nederland werd aangewezen als land waar het octrooi geldig zou moeten zijn, is gestegen naar een recordaantal van 135.636. Het totaal aantal levende octrooirechten in Nederland kwam eind 2019 uit op het (ook record)aantal van 225.952. Ook op Europees niveau is Nederland als octrooiland goed aanwezig: met 6.954 Europese octrooiaanvragen nam het een vierde plaats in.

De toegankelijkheid van het octrooisysteem is een belangrijke tweede pijler. Octrooicentrum Nederland hecht daar veel waarde aan. In 2019 heeft dit onder andere geleid tot:

  • een aantal gebruiksvriendelijke aanpassingen aan het Benelux Patent Platform, waaronder de uitbreiding van functionaliteiten van de online inlogmogelijkheid via MyPage;
  • de publicatie van de Leidraad wettelijk advies. Deze leidraad maakt inzichtelijk aan welke eisen een wettelijk adviesverzoek over de geldigheid van een Nederlands octrooi moet voldoen;
  • voorstellen voor wijzigingen van de Rijksoctrooiwet, met als doel een mkb-vriendelijkere wet die begin 2020 via een internetconsultatie zijn voorgelegd aan (ook potentiële) gebruikers;
  • een nieuwe communicatiestrategie die gericht is op het verbeteren van de IE-informatievoorziening voor ondernemers en het realiseren van uniformiteit in de IE-voorlichting, samen met het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP), de Raad voor plantenrassen en de Kamer van Koophandel.

Om dichter bij de ondernemer te zijn, is op het vlak van kennisverspreiding en voorlichting het aantal buitendienstmedewerkers van Octrooicentrum Nederland vergroot van 6 naar 9. In onze voorlichting besteden we meer en meer aandacht aan de strategische mogelijkheden van IE. Sinds 2019 doen we dit bijvoorbeeld door de ‘IP Smart Scan’; deze is geïnitieerd door de Europese Commissie en laat ondernemers zien hoe IE-rechten kunnen bijdragen aan hun bedrijfsstrategie.

Kennisbescherming draagt bij aan het functioneren van de Nederlandse kenniseconomie. Octrooicentrum Nederland draagt hier als nationale octrooiverlener én octrooi-expertisecentrum zijn steentje aan bij. Dit doen wij niet alleen, maar samen met onze (inter)nationale partners, zoals de Orde van Octrooigemachtigden, BOIP, het Europees Octrooibureau, brancheverenigingen, werkgeversorganisaties, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en de Kamer van Koophandel. Hier hebben we in 2019 met veel plezier aan gewerkt.

Méér informatie kunt u hierna aantreffen. Lezing beveel ik u van harte aan!
 

Derk-Jan de Groot,
directeur Octrooicentrum Nederland