Beleidsevaluatie IE 2018 en beleidsaanbevelingen

Op 9 november 2018 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de evaluatie van het Nederlandse IE-beleid aangeboden aan de Tweede Kamer. Op basis van de evaluatie zijn 3 actielijnen onderscheiden:

 1. naar een mkb-vriendelijker Rijksoctrooiwet;
 2. optimalisering van verspreiding van octrooikennis en -voorlichting;
 3. een daarop ingericht en gepositioneerd Octrooicentrum Nederland.

De eerste 2 actielijnen leiden mogelijk tot wijzigingen in de Rijksoctrooiwet en in de verspreiding van octrooikennis en -voorlichting. De derde actielijn betekent dat wordt gekeken naar de gevolgen hiervan voor de octrooipraktijk, en de externe positionering van Octrooicentrum Nederland.

In 2019 is een concrete start gemaakt met de eerste actielijn, de voorgenomen wijziging van de Rijksoctrooiwet. Daarbij zijn verschillende doelstellingen geformuleerd:

 • een laagdrempelige toegang tot het nationale octrooisysteem;
 • een hogere kwaliteit van octrooibescherming;
 • meer rechtszekerheid voor octrooihouders én voor derden.

In december 2019 zijn de bijbehorende voorstellen via een internetconsultatie voorgelegd aan het grote publiek: www.internetconsultatie.nl/rowvoorhetmkb. Het sluitstuk van het consultatietraject bestaat uit een webinar dat Octrooicentrum Nederland op 3 juni 2020 organiseert, in samenwerking met het ministerie van EZK. Dit webinar voor IP professionals vervangt het geplande octrooicongres, dan vanwege de coronamaatregelen wordt uitgesteld tot een nader te bepalen datum. De mening van ondernemers en octrooigemachtigden blijft van groot belang voor de herziening van de wetsvoorstellen. Octrooicentrum Nederland ziet het webinar als een belangrijk moment om reactie te kunnen geven in aanvulling op de internetconsultatie die eerder heeft plaatsgevonden.

ABC’s

Met ingang van 1 juli 2019 is EU-verordening 2019/933 van kracht: een wijziging van EG-verordening 469/2009 over het aanvullende beschermingscertificaat (ABC) voor geneesmiddelen. De nieuwe verordening maakt het voor een ander bedrijf dan de certificaathouder mogelijk om tijdens de looptijd van het ABC het geneesmiddel toch te vervaardigen, zonder inbreuk te maken op de rechten van de certificaathouder, op voorwaarde dat het product is bestemd voor een land buiten de EU waar het niet wordt beschermd. Ook wordt het mogelijk tijdens de laatste 6 maanden van het ABC het product te vervaardigen en op te slaan om het na afloop van het ABC onmiddellijk te kunnen introduceren op de Europese markt. De achterliggende gedachte is het stimuleren van de Europese generieke industrie die nu op een achterstand staat ten opzichte van de concurrentie van buiten de EU. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken, moet de vervaardiger van het geneesmiddel het nationale octrooibureau bijtijds op de hoogte brengen door een standaardformulier in te vullen en aan te leveren.

Aanvullende beschermingscertificaten 2014-2019
Het aantal aanvragen voor aanvullende beschermingscertificaten (ABC’s) voor gewone medicijnen is gestegen van 41 in 2018 tot 61 in 2019 en zit daarmee weer op het niveau van 2017 (63 aanvragen. In 2019 zijn er 10 aanvragen voor kindergeneesmiddelen ingediend en 7 aanvragen voor bestrijdingsmiddelen. In 2019 zijn er 2 bezwaarschriften met betrekking tot ABC’s ingediend. In 2019 zijn er 34 aanvullende beschermingscertificaten verleend. Op 1 januari 2020 waren er 105 aanvullende beschermingscertificaten van kracht.

aanvullende beschermingscertificaten (ABC's) 2014 t/m 2019

aanvullende beschermingscertificaten (ABC's) 2014 t/m 2019
Aanvragen ABC voor geneesmiddelenAanvragen ABC voor kindergeneesmiddelenAanvragen ABC voor bestrijdingsmiddelenBezwaarschriften ABCVerleningen ABC
201474135042
20157763047
20167077871
2017631010262
20184166440
201961107234
Brontabel als csv (265 bytes)

MyPage

Octrooicentrum Nederland gebruikt voor digitale communicatie met de klant de webmodule MyPage. MyPage is sinds november 2016 online. Klanten kunnen de module gebruiken voor onder andere:

 • het online betalen van jaar- en proceduretaksen voor octrooien;
 • het inzien van mutaties en saldi op de eigen depotrekeningen;
 • het verrichten van bulkbetalingen;
 • het inzien van de eigen portfolio en eigen jaar- en proceduretaksen.

In samenwerking met een aantal van onze klanten hebben we in 2019 gewerkt aan een uitbreiding van de functionaliteiten van MyPage. Deze uitbreiding houdt onder andere in:

 • de mogelijkheid om autorisaties binnen een kantoor te verdelen over meerdere medewerkers;
 • geautoriseerde medewerkers krijgen hierdoor via de portfolio-functie toegang tot het octrooidossier;
 • klanten kunnen de brieven en rapporten die Octrooicentrum Nederland verstuurt via de portfoliofunctie direct inzien en printen.

De invoering van deze, voor de klant zo belangrijke, functionaliteiten vindt in 2020 plaats.

Highlights voorlichtingsactiviteiten in 2020

 • Lancering van de ideeSCAN. Dit is een laagdrempelige toets die ondernemers inzicht geeft in de beschermingsmogelijkheden van een nieuw idee en de te nemen stappen. Het instrument is een waardevolle aanvulling op onze bestaande voorlichtingsmiddelen en sluit aan bij ons streven om onze dienstverlening verder te digitaliseren.
 • Ook in 2020 had Octrooicentrum Nederland diverse regionale evenementen willen organiseren - onder andere over digitale innovaties - waarin ondernemers, octrooiadviseurs en octrooigemachtigden samen optrekken en praktische kennis delen aan de hand van pakkende praktijkvoorbeelden. We onderzoeken momenteel in welke vorm we deze evenementen gaan organiseren, afhankelijk van de coronamaatregelen.
 • De uitreiking van de DesignEuropa Awards vindt in oktober 2020 plaats in Eindhoven, tijdens de Dutch Design Week. Onze octrooiadviseurs geven tijdens deze week IE-voorlichting aan deelnemende bedrijven. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) viert in diezelfde periode zijn 50-jarig bestaan.
 • Publicatie van het rapport ‘Octrooien in Nederland’ over de aangevraagde octrooien in Nederland voor de periode 2013-2017. Octrooiaanvragen worden gezien als graadmeter voor technologische innovatie en R&D-inspanningen door bedrijven, instellingen en particulieren. Uit dit rapport komen trends naar voren en is te zien in welke topsectoren in Nederland octrooien worden aangevraagd.