Octrooicentrum Nederland is dé octrooiverlener voor Nederland, geeft voorlichting over het octrooisysteem en behartigt de belangen van Nederland in Europese en mondiale organisaties. Octrooicentrum Nederland zorgt ervoor dat bedrijven, kennisinstellingen, overheden en uitvinders:

 • eenvoudig octrooien kunnen aanvragen om hun technologische vinding te beschermen (onze rol als octrooiverlener);
 • voorlichting krijgen over het octrooisysteem en octrooien kunnen gebruiken als bron van informatie en inspiratie (onze rol als kenniscentrum);
 • worden vertegenwoordigd in Europese en mondiale organisaties op het gebied van industrieel eigendom (onze rol als belangenbehartiger).

IE-kenniscentrum

Onze rol als kenniscentrum lichten we graag toe. Als hét kenniscentrum voor intellectueel eigendom (IE) in Nederland bieden we een eigen, zichtbaar, vindbaar en toegankelijk loket voor particulieren, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden, startups en het (innovatieve) mkb. We hebben uitgebreide kennis van en ervaring met de patentbusiness: bijvoorbeeld als het gaat om de registratie en het beheer van octrooiaanvragen, aktes, certificaten, topografieën, PCT-aanvragen, Europese octrooien, taksen en publicaties. Maar we zijn ook thuis in andere IE-rechten, zoals bedrijfsgeheimen, merken, modellen en auteursrecht.

Onze ambitie is een kenniscentrum te zijn waar klanten gedegen en onafhankelijke voorlichting en advies over het gebruik van IE-rechten krijgen, waar ze informatie en inspiratie opdoen over IE in innovatieprocessen, waar ze bedrijfskundige vragen kunnen stellen over het nut om te investeren in IE, en waar óók kleine en beginnende gebruikers van het IE-systeem toegang krijgen tot strategisch advies.

Als kenniscentrum beschikken we over capaciteit om statistisch octrooionderzoek uit te voeren, om zo kennis te vergaren over regionale en technologische trends in de octrooiaanvragen, waarmee we ook beleidsvragen kunnen beantwoorden. Kortom, we zijn een kenniscentrum dat met zijn eigen specifieke IE-expertise een belangrijke rol speelt in zowel internationale als nationale netwerken, zowel voor private en publieke netwerkpartners als voor burgers en overheden.

Opleider

Octrooicentrum Nederland vindt dat studenten voorbereid moeten worden op hun leven als innovatieve ondernemer. Daarom maken wij ons sterk voor meer aandacht in het onderwijs voor intellectueel eigendom. Kennis over intellectueel eigendom stelt studenten beter in staat te bepalen waarop ze zich het best kunnen richten in hun innovatieve R&D. Daarom zijn octrooiadviseurs van Octrooicentrum Nederland op verschillende hogescholen en universiteiten betrokken bij innovatie-, techniek- en ondernemerschapsstudies.

Samenwerking

In de nationale omgeving maakt Octrooicentrum Nederland deel uit van een netwerk van stakeholders:

 • dienstonderdelen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl);
 • het kerndepartement van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK);
 • het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP);
 • de Orde van Octrooigemachtigden;
 • werkgeversorganisaties (VNO-NCW, MKB-Nederland);
 • regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s);
 • de Kamer van Koophandel (KVK);
 • de Nederlandse Orde van Uitvinders (NOVU);
 • en daarnaast incubators, accelerators, campussen, enzovoort.

Deze samenwerking leidt tot meerwaarde, tot betere voorlichting en advies. Bovendien voorkomen we zo versnippering, die het landschap van voorlichting en advies diffuus maakt voor de klant.

Samenwerking in het IE-platform
In 2016 is het IE-platform opgericht. Daarin werken uitvoerende organisaties en andere kernspelers samen aan goede voorlichting en advies over IE-rechten. Een van de doelen waaraan het IE-platform werkt, is één loket te vormen waar bedrijven terechtkunnen voor informatie over het hele scala aan IE-rechten.

Samenwerking op Europees niveau
Op het gebied van kennisverspreiding en voorlichting neemt de Europese afstemming een grote vlucht. Daarbij werken uiteenlopende partijen samen: aan de ene kant het Europees Octrooibureau (EOB), de Europese Unie (Europese Commissie, het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), het IE-communicatienetwerk CoCoNet), en aan de andere kant de nationale octrooibureaus.

Een voorbeeld van de resultaten van de samenwerking is de prediagnostische toetsing die vanuit de EU (Europese Commissie) is opgezet. Deze toetsing zal ondernemers in staat stellen om beter te beoordelen hoe het met hun IE-bescherming en -benutting staat. Zo kunnen zij bewust een goede IE-strategie toepassen. Op nationaal niveau implementeert Octrooicentrum Nederland deze toetsing door vanaf 1 juli 2019 het product IP Smart Scan toe te voegen aan haar diensten.

Organogram

organogram octrooicentrum