Missie

Octrooicentrum Nederland voert de Rijksoctrooiwet uit, en de daarin geïmplementeerde Europese en mondiale afspraken. Dat gebeurt op basis van het Verdrag van Parijs (1883) tot bescherming van de industriële eigendom. Concreet betekent dit dat we verschillende wettelijke taken uitvoeren op het gebied van octrooiregistratie, octrooiverlening en de kennisverspreiding en voorlichting die daarmee samenhangt.

Bij de nationale octrooiverlening en -voorlichting richten we ons vooral op het technisch-innovatieve mkb, start-ups en scale-ups, onderwijs- en kennisinstellingen, zonder de overige doelgroepen uit het oog te verliezen.

Ontwikkelingen in 2018

Follow-up van de Beleidsevaluatie IE-beleid 2018
Onderzoeksbureau Technopolis heeft een evaluatie uitgevoerd van het Nederlandse intellectuele-eigendomsbeleid. Bij die evaluatie gaat het voor een groot deel over het octrooidomein. In 2018 is het eindrapport met de uitkomsten opgeleverd. De conclusies en aanbevelingen zijn zeer bruikbaar voor de follow-up.

Technopolis schrijft dat er stappen nodig zijn om het Nederlandse octrooisysteem voor de klant en de BV Nederland up-to-date te houden. Daarbij gaat het niet alleen om de octrooiverlening zelf (inclusief het actualiseren van de wetgeving), maar ook om de communicatie en voorlichting (de organisatie ervan, ook samen met andere kernspelers). Daarbij is het op peil houden van kennis bij Octrooicentrum Nederland als kenniscentrum van cruciaal belang.

Bij voorlichting is het volgens Technopolis zaak om in te zetten op samenwerking tussen verschillende kernspelers, zowel in het publieke als private domein. Zo wordt het beter mogelijk om klanten geïntegreerd te adviseren over IE-rechten die voor hen van belang zijn, over het beheer (en handhaving) van al gevestigde rechten, en over andere opties in het innovatie-instrumentarium.

Verder is het volgens Technopolis belangrijk het nationale octrooisysteem nog beter in te richten: via drempelverlagende maatregelen kan het nog beter benut worden door nationale gebruikers (zoals het innovatieve mkb). Daarbij is het ook belangrijk de financiële en administratieve lasten voor deze gebruikers te verminderen. De beleidsevaluatie signaleert enkele belangrijke verbetermogelijkheden:

  • stroomlijn de vormvereisten bij octrooiaanvragen;
  • bied beoordeling-op-verzoek van octrooiaanvragen (kleinere spelers hechten daar belang aan);
  • introduceer een Nederlandse ‘afslag’ bij een wereldwijde octrooiaanvraag (voor ondernemingen die flexibel willen zijn).

Voor het runnen van de octrooiverleningsprocessen is de primaire bedrijfsapplicatie Benelux Patent Platform (BPP) essentieel (zie ook hierna de paragraaf Benelux Patent Platform (BPP)). Deze applicatie bevat alle data over octrooiregistratie, octrooiverlening en taksen. Het is belangrijk deze applicatie door te ontwikkelen.

Wettelijke adviezen
Het wettelijk advies blijft de weg om snel inzicht te verkrijgen in de geldigheid van een door Octrooicentrum Nederland verleend octrooi. Dit advies geeft snel, eenvoudig en goedkoop inzicht in de geldigheid van een Nederlands octrooi. In 2018 heeft Octrooicentrum Nederland een leidraad voor dit wettelijk advies opgesteld, om de gang van zaken in de adviesprocedure inzichtelijker te maken. Deze leidraad is begin 2019 gepubliceerd via het Bijblad en op de website van Octrooicentrum Nederland. 

Concreet hebben we in 2018 vier verzoeken om wettelijk advies geregistreerd. Op drie daarvan hebben we inmiddels advies uitgebracht. Daarnaast kwamen in 2018 in een aantal gerechtelijke procedures eerder uitgebrachte adviezen aan bod, zoals de adviezen die Octrooicentrum Nederland in 2015 uitbracht over teffgraan-octrooien.

Benelux Patent Platform (BPP)
Octrooicentrum Nederland werkt hard aan verdere professionalisering van zijn IT, in lijn met nationale en internationale ontwikkelingen. De drie nationale octrooibureaus van België, Nederland en Luxemburg hebben sinds 2013 een gemeenschappelijk IT-systeem ontwikkeld: Benelux Patent Platform (BPP). Dit platform gebruiken ze om hun bedrijfsprocessen conform nationale octrooiwetten te ondersteunen.

In het BPP staan onder meer alle data over octrooiregistratie, octrooiverlening en taksen. In de jaren 2019-2020 beslissen de partijen die het BPP hebben ontwikkeld over een nieuwe Europese aanbesteding om het systeem te verbeteren, op basis van ervaringen met en wensen voor functionele en technische eisen. Een belangrijk uitgangspunt bij die vernieuwing zijn met name de gebruikerswensen. Via een External User Group Consultation hebben we onze klanten benaderd: octrooiaanvragers, octrooihouders, octrooigemachtigden, betaalkantoren. Via een vragenlijst hebben zij hun wensen kenbaar gemaakt over het octrooiregister (eRegister), het indienen van octrooiaanvragen (eFiling), de interface voor MyPage, en enkele algemene onderwerpen (zoals de Patent Portal Generic). Met deze feedback op het BPP zullen we goed rekening houden.

Het BPP beschikt voor de klant nu al over een MyPage-faciliteit, voor klanten die makkelijk en snel zaken willen doen met Octrooicentrum Nederland. Via dit digitale platform kunnen klanten jaartaksen betalen. Het is de bedoeling om MyPage door te ontwikkelen, zodat het mogelijk wordt dat correspondentie en bijvoorbeeld onderzoeken naar de stand van de techniek sneller beschikbaar komen voor de klant. Octrooicentrum Nederland gaat zo mee in de trend van verdere digitalisering. Ook langs deze weg werken we aan onze positionering als kenniscentrum.

Het BPP wordt door de opzet, ontwikkeling en governance als ‘best practice’ gezien door andere octrooibureaus en daarmee als uniek aangemerkt.

Wettelijk octrooiregister
Het octrooiregister telde eind 2018 213.408 levende (en te beheren) octrooirechten. In 2017 ging het om een totaal van 188.893 rechten. Ter vergelijking: in 2014 (5 jaar geleden) ging het nog om 154.570 octrooirechten.

Octrooicentrum Nederland heeft het wettelijke octrooiregister aangepast aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei 2018 geldt. De AVG is bedoeld om de bescherming van privacy te regelen in de digitale maatschappij. Een belangrijk uitgangspunt bij onze aanpassingen is dat via het online dossier alleen die documenten zichtbaar zijn die van belang zijn voor het goed functioneren van het octrooisysteem. Alle overige documenten zijn weliswaar nodig voor Octrooicentrum Nederland om de Rijksoctrooiwet goed uit te voeren, maar kunnen niet meer geraadpleegd worden via het online dossier.

Daarnaast kan het voorkomen dat in documenten die wel zichtbaar zijn, bepaalde persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd zijn. Natuurlijk blijft de kern van het octrooiregister onveranderd: het is altijd mogelijk om de stand van zaken van een octrooi of een octrooiaanvraag af te leiden.

Octrooigemachtigdenregister
Octrooicentrum Nederland is op basis van artikel 23a van de Rijksoctrooiwet verantwoordelijk voor het octrooigemachtigdenregister. In dit register staat wie voldoet aan de eisen van vakbekwaamheid en daarom mag optreden als gediplomeerd en beëdigd Nederlands octrooigemachtigde.

In 2018 heeft Octrooicentrum Nederland 16 nieuwe Nederlandse octrooigemachtigden beëdigd. Eind 2018 waren er 486 officieel geregistreerde (als zodanig werkzame) octrooigemachtigden. Op basis van de Rijksoctrooiwet hebben nieuwe gemachtigden voorafgaand aan hun registratie met goed gevolg een (staats)examen afgelegd of een proeve van bekwaamheid ondergaan. De zogeheten Examencommissie houdt hier toezicht op. Octrooicentrum Nederland heeft ook in 2018 de voorzitter voor deze Examencommissie geleverd.

Octrooicentrum Nederland is verder nauw betrokken bij de beroepsopleiding die kandidaten voorbereidt op het examen tot octrooigemachtigde. Deze opleiding is ondergebracht bij de Stichting Beroepsopleiding Octrooigemachtigden. Voor deze stichting leverde Octrooicentrum Nederland ook in 2018 een bestuurslid.

Ook het octrooigemachtigdenregister hebben we aangepast op grond van de AVG. Vroeger verwerkten we in het octrooigemachtigdenregister naast de naam van een gemachtigde ook andere persoonsgegevens. De AVG stelt echter dat bij de verwerking van persoonsgegevens zo min mogelijk gegevens moeten worden vastgelegd. Daarom heeft Octrooicentrum Nederland de gegevens in het octrooigemachtigdenregister beperkt tot naam, datum inschrijving, bedrijf en plaats. Dit zijn de gegevens die we nodig hebben om de klant te laten weten wie als octrooigemachtigde voor het bureau kan optreden.

Octrooiregistratie en -verlening

De cijfers in dit jaarbericht hebben voornamelijk betrekking op de octrooiaanvragen en ‑verleningen onder de Rijksoctrooiwet die worden geregistreerd door Octrooicentrum Nederland. Ook presenteren we cijfers over de verleende octrooiaanvragen onder het Europees Octrooiverdrag waarbij Nederland is aangewezen als land waar het octrooi rechtsgeldig moet zijn. In dit jaarbericht zijn niet de octrooiaanvragen meegenomen die ingediend zijn vanuit Nederland bij het Europees Octrooibureau of de WIPO (World Intellectual Property Organization).

Ingediende octrooiaanvragen 2013 t/m 2018

Ingediende octrooiaanvragen 2013 t/m 2018
ingediende octrooiaanvragen
20132563
20142582
20152490
20162604
20172606
20182519

In het jaar 2018 werden er onder de Rijksoctrooiwet 2.519 nieuwe Nederlandse octrooiaanvragen ingediend. Hiermee is het aantal aanvragen licht gedaald ten opzichte van 2017 (2.601 aanvragen).

Brontabel als csv (96 bytes)

Aantal verleende octrooien 2013 t/m 2018

Aantal verleende octrooien 2013 t/m 2018
verleende octrooien 2013-2018
20132029
20141722
20151377
20161914
20172307
20181972

In 2018 hebben we onder de Rijksoctrooiwet (als altijd 18 maanden na indiening) 1.972 octrooien verleend. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2017 (2.307 aanvragen). Het verschil tussen het aantal aanvragen en het aantal verleningen heeft te maken met aanvragen die ingetrokken zijn, of vervallen zijn doordat de aanvragen niet aan de wettelijke vereisten voldeden. De introductie van het IT-registratiesysteem BBP heeft geleid tot een dip van het aantal verleende octrooien in 2015 en een piek in 2017. De piek in 2017 is het gevolg van het wegwerken van achterstanden.

Brontabel als csv (98 bytes)

IPC-verdeling verleende octrooien Rijksoctrooiwet 2014-2018

IPC-verdeling verleende octrooien Rijksoctrooiwet 2014-2018
I: elektronica en elektrotechniekII: instrumentenIII: chemie en farmacieIV: werktuigbouwkundeV: overig (w.o. bouw)
201413,30%12,60%11,40%42,00%20,50%
201513,30%10,80%10,20%42,40%23,40%
201613,30%11,10%10,80%42,00%22,80%
201712,60%12,70%12,20%39,40%23,10%
201813,20%11,90%12,60%39,60%22,70%

De bovenstaande figuur laat de verdeling zien van de verleende octrooien over de verschillende technologiegebieden. Om die verdeling te bepalen, hebben we gebruikgemaakt van de technologie-classificatie in vijf hoofdtechnologiegebieden. Deze International Patent Classification of IPC-classificatie is ontworpen voor WIPO. Open document WIPO.

De verdeling van de verleende octrooien over de verschillende technologiegebieden is redelijk constant in de afgelopen vijf jaar. Ongeveer 40% van de verleende octrooien is afkomstig uit de werktuigbouw. Daarnaast worden veel octrooien verleend in de sectie met overige technologiegebieden, met name de bouw.

Brontabel als csv (326 bytes)

Aantal octrooiaanvragen uit het buitenland 2013 t/m 2018

Aantal octrooiaanvragen uit het buitenland 2013 t/m 2018
ingediende aanvragen buitenland
2013314
2014288
2015160
2016314
2017374
2018449

In de bovenstaande figuur is te zien hoe het aantal octrooiaanvragen uit het buitenland zich heeft ontwikkeld in de laatste 5 jaar. Sinds 2015 is het aantal aanvragen uit het buitenland meer dan verdubbeld. Het gaat hier om buitenlandse aanvragers die er specifiek belang bij hebben om een Nederlands octrooirecht te vestigen. Ze kiezen daarvoor de directe weg van een aanvraag via Octrooicentrum Nederland, en niet via het Europees Octrooibureau (EOB). De ‘dip’ in 2015 is het gevolg van de introductie van het IT-registratiesysteem BBP.

Van het totaal aantal octrooiaanvragen (2.519) worden er 1.695 (bijna 70%) in het Engels ingediend (dus ook door vele Nederlandse aanvragers). Achtergrond hiervan is doorgaans dat deze aanvragers hun aanvraag zeer waarschijnlijk willen doorzetten naar met name het EOB. Op deze manier fungeert OCNL voor Nederlandse aanvragers als opstap naar octrooirechten over de grens; het zakendoen op de Europese markt wordt erdoor gefaciliteerd.

Brontabel als csv (94 bytes)

Aantal Europese octrooien die in Nederland gevalideerd zijn (EPNL-octrooien) 2013 t/m 2018

Aantal Europese octrooien die in Nederland gevalideerd zijn (EPNL-octrooien) 2013 t/m 2018
verleende EPNL-octrooien 2013-2018
201357330
201458526
201563545
201690927
2017101563
2018124216

De bovenstaande figuur laat het aantal Europese octrooien zien die het EOB verleend heeft, waarin (ook) Nederland werd aangewezen als land waar dat octrooi geldig zou moeten worden (EPNL-octrooien). Dit aantal loopt sterk op vanaf 2015 en resulteerde in een (record)aantal van 124.216 stuks in 2018. De toenemende stroom Europese octrooien is het directe gevolg van de sterk toegenomen productie bij het EOB. Die is mede verklaarbaar doordat het EOB bezig is werkachterstanden weg te werken, die daar al jarenlang bestaan.

Brontabel als csv (111 bytes)

Ontvangen vertalingen 2013 t/m 2018

Ontvangen vertalingen 2013 t/m 2018
ontvangen vertalingen 2013-2018
201318187
201415418
201515426
201620830
201723816
201825654

Voor de validatie van een Europees octrooi in Nederland is een vertaling vereist. In 2018 hebben octrooihouders voor Europese octrooien 25.654 vertalingen ingediend bij Octrooicentrum Nederland. Met deze 25.654 (gevalideerde Europese) octrooien erbij kwam het totaal aantal levende octrooirechten in Nederland eind 2018 uit op het recordaantal van 213.408 stuks. Alle zijn in te zien in het digitale octrooiregister van Octrooicentrum Nederland: www.octrooiregister.nl.

Brontabel als csv (106 bytes)

Regionale verdeling verleningen Rijksoctrooiwet en Europees Octrooiverdrag in 2017-2018
De onderstaande kaartjes laten de regionale verdeling zien van het aantal verleende octrooien per 100.000 inwoners onder de Rijksoctrooiwet en het aantal verleende internationale octrooien onder het Europees Octrooiverdrag in de periode 2017-2018 voor de 40 COROP-gebieden van Nederland. De COROP-indeling is een regionaal niveau tussen gemeenten en provincies in en wordt gebruikt voor analytische doelen. Ieder COROP-gebied bestaat uit een centrale kern (bijvoorbeeld een stad) met een omliggend gebied dat nauw verbonden is met de kern. De begrenzing van de COROP-gebieden volgt de provinciale grenzen.

De regio Delft inclusief het Westland heeft met meer dan 100 octrooien per 100.000 inwoners de hoogste octrooidichtheid voor wat betreft de verleende octrooien onder de Rijksoctrooiwet in de periode 2017-2018. Deze octrooien zijn afkomstig van de TU Delft en vele technologisch innovatieve mkb’ers in de regio, waaronder spin-offs van de TU Delft en innovatieve bedrijven in het Westland. Delft wordt op afstand gevolgd door Zuidoost-Noord-Brabant (Eindhoven en omgeving) en Zuidwest-Gelderland. De regio Eindhoven staat met 220 internationale octrooien veruit bovenaan voor wat betreft de octrooiverleningen onder het Europees Octrooiverdrag. Voor het grootste deel zijn deze octrooien afkomstig van Philips. Voor wat betreft de dichtheid van internationale verleende octrooien wordt Eindhoven op afstand gevolgd door de regio Zuid-Limburg (DSM) en de agglomeratie Den Haag (Shell, TNO).

Aantal Nederlandse verleende octrooien Rijksoctrooiwet per 100.000 inwoners 2017-2018

Aantal Nederlandse verleende octrooien Rijksoctrooiwet per 100.000 inwoners 2017-2018
CoropnaamROW verleningen per 100.000 inwoners 2017-2018
Oost-Groningen10,2
Delfzijl en omgeving2,1
Overig Groningen12,1
Noord-Friesland13,3
Zuidwest-Friesland14,7
Zuidoost-Friesland21,4
Noord-Drenthe6,8
Zuidoost-Drenthe11,3
Zuidwest-Drenthe3,8
Noord-Overijssel21
Zuidwest-Overijssel20,8
Twente18,2
Veluwe25,2
Achterhoek24,5
Arnhem-Nijmegen18,9
Zuidwest-Gelderland26,7
Utrecht23,4
Kop van Noord-Holland21,4
Alkmaar en omgeving13,5
IJmond8,7
Agglomeratie Haarlem13,4
Zaanstreek10
Groot-Amsterdam18,3
Het Gooi en Vechtstreek12,8
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek18,5
Agglomeratie 's-Gravenhage15,2
Delft en Westland107,1
Oost-Zuid-Holland14,2
Groot-Rijnmond24,2
Zuidoost-Zuid-Holland23,4
Zeeuwsch-Vlaanderen10,4
Overig Zeeland11,2
West-Noord-Brabant16,9
Midden-Noord-Brabant22,5
Noordoost-Noord-Brabant26,4
Zuidoost-Noord-Brabant34,9
Noord-Limburg15,6
Midden-Limburg16,1
Zuid-Limburg10
Flevoland9,1
Brontabel als csv (1 kB)

Aantal aan Nederlandse aanvragers verleende octrooien Europees Octrooiverdrag per 100.000 inwoners 2017-2018

Aantal aan Nederlandse aanvragers verleende octrooien Europees Octrooiverdrag per 100.000 inwoners 2017-2018
CoropnaamEP verleningen per 100.000 inwoners 2017-2018
Oost-Groningen5,4
Delfzijl en omgeving10,7
Overig Groningen5,1
Noord-Friesland3,4
Zuidwest-Friesland7,4
Zuidoost-Friesland8
Noord-Drenthe4,7
Zuidoost-Drenthe7,1
Zuidwest-Drenthe1,5
Noord-Overijssel6
Zuidwest-Overijssel4,5
Twente15,3
Veluwe8,9
Achterhoek8
Arnhem-Nijmegen23
Zuidwest-Gelderland7,1
Utrecht11,1
Kop van Noord-Holland7,5
Alkmaar en omgeving4,1
IJmond10,2
Agglomeratie Haarlem3
Zaanstreek7,1
Groot-Amsterdam26,1
Het Gooi en Vechtstreek9,6
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek10
Agglomeratie 's-Gravenhage30,4
Delft en Westland26,5
Oost-Zuid-Holland2,5
Groot-Rijnmond14,6
Zuidoost-Zuid-Holland10,2
Zeeuwsch-Vlaanderen0,9
Overig Zeeland1,1
West-Noord-Brabant29,9
Midden-Noord-Brabant5,7
Noordoost-Noord-Brabant17,4
Zuidoost-Noord-Brabant220,4
Noord-Limburg29,1
Midden-Limburg5,5
Zuid-Limburg38,3
Flevoland3,2
Brontabel als csv (1 kB)

Interviews: de visie van onze stakeholders

Wij hebben drie stakeholders de vraag voorgelegd: hoe zou het Nederlandse octrooisysteem zich volgens u moeten ontwikkelen? En hoe ziet u de rol van Octrooicentrum Nederland daarbij, ook in het licht van de Beleidsevaluatie Intellectuele Eigendom 2018 (uitgevoerd door onderzoeksbureau Technopolis)?

Michiel Sweers, directeur Innovatie en Kennis, ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Sweers: ‘Het Nederlandse octrooisysteem moet om te beginnen blijven wat het nu is: een waardevolle aanvulling op het Europese octrooisysteem, dat een laagdrempelige, snelle ingang is voor het mkb tot het octrooisysteem. Van daaruit moeten we zoeken naar verbeteringen: nog toegankelijker door vereenvoudigen; kijken of we de internationale aansluiting en de kwaliteit kunnen verbeteren, zodat de ondernemer meer waar voor zijn geld krijgt.’

‘Een tweede aspect betreft de voorlichting en ondersteuning aan het mkb, een belangrijke kerntaak van Octrooicentrum Nederland. Om de ondernemer goed wegwijs te kunnen maken in het soms complexe IE-systeem, is samenwerking met andere partners in het IE-systeem van groot belang. Het IE-platform, waarin Octrooicentrum Nederland een belangrijke deelnemer is, is hiervoor bij uitstek geschikt.’

‘De beleidsevaluatie biedt belangrijke aanknopingspunten voor het verbeteren van ons IE-systeem. Dat is belangrijk, want intellectuele eigendomsrechten zijn een onmisbaar element van onze innovatie-economie. Niet als hindernis - zoals de perceptie nog te vaak is - maar als facilitator van innovatie, en als onmisbaar instrument voor het laten stromen van kennis en om samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen mogelijk te maken. Octrooicentrum Nederland heeft daarbij een belangrijke rol. Als verlener van octrooien en als expertisecentrum voor zowel de ondernemer als voor EZK. Ik zie ernaar uit om samen met Octrooicentrum Nederland onze economie nog innovatiever te maken.’

Barto Piersma, directeur Nationale Programma’s, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Piersma: ‘Octrooicentrum Nederland levert met het octrooisysteem een belangrijke bijdrage aan het innovatieklimaat en de innovatiekracht van Nederland. Innovatie is van belang om grote maatschappelijke opgaven van vandaag, zoals de klimaatproblematiek, voedseltransitie, energietransitie en veiligheidsvraagstukken, het hoofd te bieden. Verschillende ministeries in Den Haag definiëren daartoe missies om richting te geven aan het innoverend vermogen van Nederland. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland speelt daarbij voor deze ministeries een centrale rol als uitvoeringsorganisatie.’

‘Als uitvoeringsorganisatie met ongeveer 600 diensten en producten in de samenleving zijn wij als RVO.nl, vaak in directe interactie met onze klanten, actief op belangrijke thema’s als Duurzaamheid, Agro, Internationaal zakendoen en Innovatie. In die rol kan RVO.nl verbinding leggen tussen de deelterreinen, tussen de verschillende instrumenten en opdrachten van meerdere ministeries en door kennis van het maatschappelijk veld op het terrein van innovatie.’

‘Met de inbedding van Octrooicentrum Nederland binnen de organisatie van RVO.nl is een reusachtige bron van kennis van de modernste stand van de techniek voorhanden, evenals bekendheid met onderzoeksinstellingen en hun specifieke onderzoeksgebied. Met zijn infrastructuur voor de bescherming van kennis en voor de informatieoverdracht over de toepassing van intellectueel eigendom aan ondernemers en het onderwijsveld (zo noodzakelijk om deze kennis te doen renderen) levert Octrooicentrum Nederland een eigen bijdrage aan de innovatiekracht van Nederland. Bovendien is dit Nederlandse octrooisysteem nauw verbonden met de Europese en internationale infrastructuur, in dienst van de Nederlandse kenniseconomie en de buitenlandaspiraties van grote delen van de Nederlandse industrie.’

Eva van Wanrooij, voorzitter Orde van Octrooigemachtigden
Van Wanrooij: ‘Het Nederlandse octrooisysteem is goed en wordt gewaardeerd door nationale en internationale gebruikers. Omdat goed altijd beter kan, is in 2018 door Technopolis uitgebreid gekeken naar het huidige systeem en de eventuele verbeteringen die de geïnterviewden wensen. De hierna geformuleerde beleidsevaluatie bevat verschillende aanknopingspunten om de breed gedragen wens voor vereenvoudiging en verbeterde toegankelijkheid van het systeem handen en voeten te geven.’

‘Wat betreft de Orde van Octrooigemachtigden speelt Octrooicentrum Nederland een belangrijke rol op de volgende twee hoofdpunten. Ten eerste is er behoefte aan verbeterde toegang tot strategisch IE-advies. De al bestaande samenwerking tussen Octrooicentrum Nederland en de Orde kan op dit punt zeker worden geïntensiveerd. Daarnaast geeft uitbreiding van de mogelijkheid om ons mooie octrooisysteem over het voetlicht te brengen, zowel in een educatieve omgeving als voorlichting naar potentiële gebruikers toe, een belangrijke ondersteuning aan het innovatieklimaat.’

‘Als tweede punt wil ik als vertegenwoordiger van de Nederlandse gemachtigden stilstaan bij de primaire functie van Octrooicentrum Nederland, namelijk de octrooiprocedures en het bijhouden van het octrooiregister. De Orde ziet in de beleidsevaluatie gelukkig voldoende signalen om het budget en de menskracht van Octrooicentrum Nederland op peil te houden of waar nodig uit te breiden. Ook de voorgestelde vereenvoudigingen in het systeem kunnen wat de gemachtigden betreft alleen met instemming ontvangen worden.’

‘Als laatste wil ik stilstaan bij de huidige constructieve en open samenwerking tussen Octrooicentrum Nederland en de Orde van Octrooigemachtigden. Het directe contact tussen de gebruikers aan de ene kant en de uitvoerders van de octrooitaakstelling aan de andere kant is essentieel voor een optimaal functionerend octrooisysteem. Het uiteindelijke effect is een stevig fundament voor innovatief Nederland met voldoende kennis, mogelijkheden en rechtszekerheid rond de bescherming van hun uitvindingen.’