‘Ondernemers hebben te weinig overzicht van de mogelijkheden die intellectueel eigendom biedt. Ze laten vaak geld liggen omdat ze hun idee, product, dienst, merk, ontwerp of software onvoldoende beschermen. Daarom werkt de KVK samen met Octrooicentrum Nederland, het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom en Raad voor plantenrassen om ondernemers voor te lichten over de beschermingsmogelijkheden van hun business.’

Saskia Bosch, directeur Dienstverlening a.i. segment publiek, KVK

‘Intellectueel eigendom is voor innovatieve starters en snelle groeiers veelal van essentieel belang. Octrooicentrum Nederland is onze partner om grote groepen bedrijven op weg te helpen met hun IE-strategie. De samenwerking is zowel waardevol voor de bedrijven als voor de BOM!’

Gijs van de Molengraft, manager Product Development, BOM

Missie

Octrooicentrum Nederland wil technologisch innovatieve ondernemers bewust maken van de mogelijkheden die het IE-systeem hen biedt bij innovatie. Kennis over deze mogelijkheden draagt bij aan:

  • het voorkomen van verspilling van R&D-geld;
  • kaders voor samenwerking;
  • nieuwe technische inzichten tijdens het innovatieproces;
  • inzicht in de te gebruiken IE-rechtenmix én alternatieven om innovaties te beschermen.

‘Intellectueel eigendom hoort in iedere bedrijfsstrategie thuis. Ondernemers kunnen maar beter in een vroeg stadium nadenken over zaken als bescherming en inbreuk. Intellectueel eigendom kan ook een onderbouwing zijn voor de waarde van een bedrijf, waarmee de financiering voor verdere groei kan worden losgetrokken in de markt. We hebben de expertise van Octrooicentrum Nederland letterlijk in huis, zodat het mkb in onze regio makkelijk toegang heeft tot kennis over dit onderwerp.’

Theo Föllings, manager Business Development, Oost NL

‘Steeds meer wordt de wereld het speelveld voor het Limburgse mbk. Goed geïnformeerd zijn over intellectueel eigendom en een weloverwogen IE-strategie wordt voor ons mkb dan ook steeds belangrijker. Wij werken intensief samen met Octrooicentrum Nederland om het mkb voor te lichten en hen te ondersteunen met praktische raad en daad.’

Bert de Wit, manager Business Development, LIOF

Ontwikkelingen in 2018

Kenniscentrum
De behoefte van de doelgroep is zeer divers en afhankelijk van de levensfase van het bedrijf, de grootte van het bedrijf, de sector waarin het bedrijf actief is, de innovatie zelf en het innovatietraject dat gevolgd wordt. Een startende ondernemer beschikt doorgaans over minder kennis van het octrooisysteem en andere IE-rechten dan een bedrijf dat al jarenlange ervaring heeft met innoveren. In onze voorlichting zetten we daarom in op een mix van algemene voorlichting en individuele voorlichting. We verspreiden bijvoorbeeld kennis via de website, social media, workshops, zoekadviezen en individuele gesprekken met octrooiadviseurs in de regio.

Een voorbeeld is dat in 2018 een goed bezocht regionaal event is georganiseerd in Zwolle over bescherming van digitale innovaties in samenwerking met Oost.NL. Samen met de NOVU is daarnaast gewerkt aan de tentoonstelling in paleis Soestdijk over Innovatie, uitvindingen en beschermen. Verder hebben we met BOIP de kostencalculator octrooien, merken en modellen gelanceerd. Hiermee heeft de ondernemer snel inzicht wat de kosten zijn om bijvoorbeeld een octrooi aan te vragen en wat de kosten zijn om deze in stand te houden over een periode van twintig jaar.

Samenwerkingspartners
Net als ondernemers is Octrooicentrum Nederland ook gericht op samenwerking. Daarom werkt Octrooicentrum Nederland samen met brancheverenigingen, werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, provincies, BOIP, de KVK, incubators en innovatiehubs. Dit zijn organisaties waar innovatieve ondernemers logischerwijs aankloppen tijdens hun innovatietraject en waar voorlichting over IE aansluit op de dienstverlening die zij bieden.

Samenwerking levert voordelen op voor alle partijen. Technisch-innovatieve mkb’ers die intellectueel eigendom in hun business-strategie opnemen, vergroten daarmee de kans om hun innovatie succesvol op de markt te brengen en hun investeringen in R&D effectief en efficiënt in te zetten. Het risicoprofiel van deze innovatietrajecten neemt af. Samenwerkingspartners versterken hun positie in het innovatiewerkveld doordat zij hun klanten kunnen doorverwijzen naar Octrooicentrum Nederland als professionele, onafhankelijke partij op IE-gebied. Deze samenwerking is natuurlijk tweezijdig: Octrooicentrum Nederland verwijst op zijn beurt weer klanten door die vragen hebben die niet over intellectueel eigendom gaan.

‘Het BOIP werkt al jaren constructief en intensief samen met Octrooicentrum Nederland om gezamenlijk ondernemers meer IE-bewust te maken. Dit doen we onder andere door naar elkaar door te verwijzen en communicatie over intellectueel eigendom op elkaar af te stemmen. Ook in 2018 zijn we samen weer een aantal trajecten gestart, zoals 'Durf te vragen'-sessies op de KVK Ondernemerspleinen, het vertalen van ThatsIP in het Engels en het ontwikkelen van de ideeSCAN.’

Hugues Derème, adjunct-directeur-generaal, Registratie & Juridische Zaken, BOIP

‘In 2018 hebben wij onze samenwerking met Octrooicentrum Nederland verstevigd, om het IE-systeem in Nederland verder toegankelijk te maken voor uitvinders. Het ontwikkelingstraject van uitvinders kenmerkt zich door kleine budgetten, onzekerheid en lage kosten. Goede informatievoorziening vanuit Octrooicentrum Nederland is hierin keer op keer zeer waardevol gebleken, ook om uitvinders in een vroeg stadium te behoeden voor misstappen.’

Joris Cavelaars, directeur NOVU

2018
Onze samenwerking met innovatiepartners in cijfers
Aantal beantwoorde IE-vragen

5859

Aantal individuele gesprekken

594

Aantal octrooionderzoeken

904
Aantal workshops 113
Aantal deelnemers workshops 1426