Het is mij een groot genoegen u het jaarbericht over 2018 aan te bieden van Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Met dit jaarbericht wil Octrooicentrum Nederland zich nog eens uitdrukkelijk positioneren als kenniscentrum op het gebied van intellectuele eigendom (IE) en in het bijzonder octrooien. Als kenniscentrum wil Octrooicentrum Nederland een eigen, zichtbaar, vindbaar en toegankelijk loket zijn voor particulieren, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden, startups en het (innovatieve) mkb.

Integraal overzicht

Als kenniscentrum beschikt Octrooicentrum Nederland over veel informatie. Natuurlijk verspreiden we gedurende een jaar al veel informatie via bijvoorbeeld het periodieke Bijblad voor de Industriële Eigendom, de Nieuwsbrief Octrooiregistratie en via de website www.rvo.nl/octrooien. De laatste jaren heeft het echter ontbroken aan een integraal overzicht. Dit jaarbericht vult deze lacune op.

Wat kunt u in dit jaarbericht verwachten?

Als centrale instantie binnen het Nederlandse octrooisysteem gaat Octrooicentrum Nederland met name over de uitvoering van de Rijksoctrooiwet 1995. U treft in dat licht dus informatie aan over bijvoorbeeld het aantal Nederlandse octrooiaanvragen dat bij ons is ingediend, over het aantal octrooien dat we verleenden, over het aantal buitenlandse aanvragers, over het aantal octrooiaanvragen dat in het Engels werd ingediend, enzovoort. Wist u bijvoorbeeld dat het aantal in Nederland geldige octrooirechten de grens van de 200.000 is gepasseerd en eind 2018 is uitgekomen op ruim 213.000 stuks?

Kennisverspreiding en voorlichting zijn belangrijke onderdelen van het nationale octrooisysteem. Samen met zeer gewaardeerde innovatiepartners als de Orde van Octrooigemachtigden, het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP), brancheverenigingen, werkgeversorganisaties, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en de Kamer van Koophandel werken wij aan het zo belangrijke bewustzijn dat kennisbescherming een wezenlijke bijdrage vormt aan het functioneren van de Nederlandse kenniseconomie.

Internationale context

Al deze informatie geeft inkleuring aan het Nederlandse octrooisysteem en ook aan de betekenis ervan als samenhangend onderdeel van de ruimere Europese en internationale context. Het nationale octrooisysteem is niet alleen van belang voor het vestigen van een octrooirecht op de Nederlandse markt. Het is ook een prima opstap voor het verkennen en verkrijgen van octrooibescherming over de grens, als voorwaarde om ook op buitenlandse markten zaken te doen.

Blijvend op zoek naar verbeteringen

Het moet zo zijn dat ons nationale systeem in alle opzichten fit-for-the-future is, of het nu gaat om onze octrooiverlening of om de communicatie en voorlichting. Steeds moeten we kijken naar mogelijke verbeteringen van dat systeem. Zowel voor de klant als voor de ‘BV Nederland’. De Beleidsevaluatie Intellectuele Eigendom 2018, uitgevoerd door onderzoeksbureau Technopolis, helpt ons daarbij. Centraal issue is, zoals minister Wiebes het zei in de Tweede Kamer tijdens een Algemeen Overleg op 31 januari 2019, om uit die evaluatie handreikingen te halen die ons nationale octrooisysteem voor het mkb nóg laagdrempeliger en eenvoudiger maken. Daar staat Octrooicentrum Nederland voor en daar werken we aan, in interactie met onze klanten.


Derk-Jan de Groot,
directeur Octrooicentrum Nederland