3.8 Paddenstoelensector

Ontwikkelingen in de sector

Het totale aantal bedrijven voor de paddenstoelenteelt bedroeg 132 in 2016, terwijl dat er in 1995 nog ruim 700 waren. De daling wordt onder andere veroorzaakt door de toenemende concurrentie uit Polen en China en door hoge productiekosten in Nederland, met name door arbeid en energie. Er wordt onderscheid gemaakt in plukbedrijven voor de versmarkt (circa 80%) en snijbedrijven voor de verwerkingsindustrie (circa 20%). Bij plukbedrijven worden de champignons handmatig geoogst, bij snijbedrijven machinaal. Verder worden er naast witte champignons diverse andere paddenstoelensoorten geteeld, zoals kastanjechampignons en portobello’s. Doorgaans vragen de andersoortige paddenstoelen meer energie dan witte champignons.  

Maatregelen en resultaten

Het is niet bekend welk deel van de bedrijven boven de grens van 50.000 kWh/jaar of 25.000 m3 aardgasequivalent per jaar zit, maar de toepassing van de erkende maatregelen voor energie is ook in de paddenstoelensector de afgelopen jaren flink gestegen. In de sector worden onder andere frequentieregelaars, HR-ketels (inclusief HR-cascades), energiezuinige klimaatregeling en klimaatbeheersing via een centraal kanaal en energiezuinige koeling toegepast. Ook het aantal bedrijven dat één of meer maatregelen heeft toegepast voor hernieuwbare energie is in de afgelopen jaren gestegen. Met name zonnepanelen en hernieuwbare energie uit biomassa en champost zijn populaire maatregelen. Omdat de sector niet betrokken was bij de enquête van CLM zijn onderstaand de data uit het laatste monitoringrapport van de sector vermeld.    

Tabel 12. Overzicht van implementatie van maatregelen in 2016

Maatregel

Percentage

1. (Erkende) maatregelen energiebesparing

Frequentieregelaar

96%

Energiezuinige ketels (incl. HR in cascade)

76%

Energiezuinige klimaatregelingen

46%

Bevochtiging met waternevel

24%

Klimaatbeheersing via centraal kanaal

37%

Energiezuinige koelsystemen

22%

Warmteterugwinning

13%

Warmtewisselaar

17%

2.  Maatregelen hernieuwbare energie

Zon-PV

21%

Warmte/koude opslag

12%

Warmtepomp

  9%

Grondbuizen

  7%

Energie uit champost

19%

3.  Overige maatregelen broeikasgasreductie

N.B.

Het doel uit het Agroconvenant en de Meerjarenafspraak is een energie efficiency index (EEI) van 73,0, in 2016 terwijl de EEI blijkens de sectorrapportage over 2016 uitkwam op 81,8. Daarmee is het doel niet gerealiseerd.

Paddenstoelen kunnen groeien op een mengsel van onder andere stro, kippenmest en paardenmest. Na de pluk van champignons produceert de Nederlandse paddenstoelensector jaarlijks duizenden tonnen afgewerkte champost, wat een aanzienlijke kostenpost is voor de sector. Enkele bedrijven experimenteren met verbranding en compostering van champost, waarbij de warmte nuttig wordt gebruikt, terwijl minder transport nodig is voor de afvoer van champost. Ook de toepassing als bodemverbeteraar wordt onderzocht. Op die manier kan champost een waardevolle bijdrage leveren aan zowel reductie van broeikasgasemissies als circulaire economie.