Steeds meer ondernemers weten de MIA\Vamil te vinden

Het aantal meldingen voor de MIA\Vamil is in 2019 ten opzichte van het voorgaande jaar substantieel gestegen (met 64%). Maar liefst 17 duizend ondernemers dienden één of meer meldingen in. In 2018 waren dat er nog 12 duizend. Het totale investeringsbedrag, dat door deze ondernemers gemeld is, kwam uit op € 3,7 miljard.

Dat is een mooi bedrag dat helaas wat achterblijft ten opzichte van het jaar ervoor. 2018 was dan ook een uitzonderlijk jaar vanwege een paar grootschalige projecten, die het totale investeringsbedrag (€ 4,4 miljard) toen flink hebben opgedreven. Daarnaast zijn er andere ontwikkelingen van invloed geweest, zoals wijzigingen van codes binnen duurzaam bouwen (minder codes en strengere eisen) en de verlaging van het maximale bedrag dat voor elektrische personenauto’s gemeld mag worden.

De stijging van het aantal meldingen is vooral te danken aan de toename in meldingen voor duurzame mobiliteit. Zo heeft tachtig procent van het aantal meldingen in 2019 betrekking op een investering in een volledig elektrische personenauto. Aangezien dit om relatief kleine meldingsbedragen gaat (met een maximum van € 40 duizend per melding) heeft deze toename niet geleid tot een hoger totaal gemeld investeringsbedrag. Door lagere investeringen in thema’s als duurzaam bouwen en circulaire economie is dit bedrag lager dan in 2018.

Tip: Beweeg de cursor over de kolommen voor exacte waardes.

Aantal meldingen

Aantal meldingen (in duizendtal)
Aantal meldingen
20097381
201013274
20119943
201217459
201352051
201415012
201525580
20169698
201713430
201821147
201934738
Brontabel als csv (148 bytes)

Totaal gemeld investeringsbedrag

Totaal gemeld investeringsbedrag (in miljoen €)
Investeringsbedragen
2009925
20102001
20111180
20121904
20133738
20142008
20153369
20162616
20173394
20184383
20193660
Brontabel als csv (143 bytes)

De belangstelling voor de regelingen heeft geresulteerd in een overschrijding van het totaal beschikbare budget. De mate waarin ondernemers een beroep doen op de beschikbare budgetten komt voort uit het netto fiscaal voordeel dat zij krijgen bij de verwerking van de MIA\Vamil in hun belastingaangifte. Dit bedrag berekenen we op grond van de gecorrigeerde meldingsbedragen (zie voor een uitleg hiervan de rubriek Jaarcijfers 2019 – toelichting op de cijfers) en de percentages fiscaal voordeel. Het fiscaal voordeel kan per bedrijfsmiddel verschillen.

Beschikbaar budget en berekend netto fiscaal voordeel

Beschikbaar budget en berekend netto fiscaal voordeel (in miljoen €)
Beschikbaar budgetBerekend netto fiscaal voordeel
200812467
200912779
2010168169
201112566
2012125108
2013125225
201413183
2015131132
2016137128
2017137141
2018139157
2019139146
Brontabel als csv (217 bytes)

Het budget voor 2019 was € 139 miljoen. Het totaal netto fiscaal voordeel dat ondernemers bij de verwerking van de MIA\Vamil in de belastingaangifte over 2019 verwachten te krijgen, bedroeg € 145,7 miljoen. Dit bedrag is een voorlopige raming, omdat nog niet alle controles zijn afgerond.

De overschrijding van het beschikbare budget in 2019 (met € 6,7 miljoen) wordt gecompenseerd doordat in voorgaande jaren de budgetten niet volledig zijn benut.  

Het budget voor de MIA (€ 114 miljoen) bleek ook na structurele verhoging (met € 30 miljoen ten opzichte van 2018) nog ontoereikend, als gevolg van de toename van het aantal investeringen in elektrische personenauto’s. Dit bedrijfsmiddel nam ruim een derde van het totaal berekend netto fiscaal voordeel voor zijn rekening. Voor dit type investeringen kunnen ondernemers geen Vamil claimen. Van het Vamil-budget (€ 25 miljoen) bleef dan ook nog een kleine € 5 miljoen over.

Budget MIA en Vamil in 2019

Budget MIA en Vamil in 2019 (in miljoen €)
Beschikbaar budgetBerekend netto fiscaal voordeel
MIA114125
Vamil2520
Brontabel als csv (79 bytes)

Het via deze regelingen te verkrijgen fiscaal voordeel komt naast duurzame mobiliteit vooral ten goede aan investeringen in duurzame landbouw, duurzaam bouwen en de circulaire economie. Te denken valt aan investeringen in circulaire bedrijfsgebouwen, duurzame stallen en kassen, apparatuur voor recycling van grondstoffen en investeringen ten behoeve van de eitwittransitie.

Van het totale voordeel dat ondernemers via de MIA\Vamil kunnen krijgen komt 44% ten goede aan het thema duurzame mobiliteit. En dat terwijl maar liefst 88% van de meldingen gerelateerd zijn aan dit thema. De verklaring is dat het bij veel van deze meldingen gaat om relatief lage investeringsbedragen (waarvoor vaak ook een maximum geldt). Bij investeringen in andere bedrijfsmiddelen, zoals duurzame gebouwen, gaat het om veel hogere bedragen per melding.

Berekend netto fiscaal voordeel per beleidsthema

Berekend netto fiscaal voordeel per beleidsthema (in miljoen €)
Beleidsthema'sgeschat te honoreren voordeel (in mln.)
Duurzame mobiliteit64,2
Circulaire economie (biobased, grondstofefficiency en duurzaam waterbeheer)22,6
Duurzaam bouwen23,6
Duurzame landbouw25,0
Emissiereductie3,5
Klimaatadaptatie0,4
Natuur, inclusief agrarische natuur3,8
Overig (veilige leefomgeving, stedelijke geluidshinder, duurzame aquacultuur)2,5
Brontabel als csv (385 bytes)

Dit diagram geeft een mooi beeld van hoe MIA\Vamil in 2019 bijdroeg aan de duurzaamheidsambities in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ en het Klimaatakkoord. Daarin stelt het kabinet zich ten doel in 2030 een CO2-emissiereductie te behalen van minimaal 49% ten opzichte van 1990. Nederland zet daarbij vooral in op duurzame mobiliteit, duurzame landbouw, duurzaam bouwen, grondstoffenbesparing, groene grondstoffen en recycling in de industrie.

De beleidsthema’s komen niet helemaal overeen met de hoofdstukindeling van de Milieulijst. Zo zijn bijvoorbeeld de circulaire gebouwen in deze verdeling opgenomen bij circulaire economie en niet bij duurzaam bouwen.

In de rubriek Kerngegevens – de beleidsthema’s verder uitgelicht, wordt dieper ingegaan op de ontwikkelingen binnen bepaalde beleidsthema’s.

Het kabinet hecht groot belang aan ontwikkeling en verspreiding van kennis en voorbeelden van bewezen technieken. Lees in de rubriek Praktijkverhalen daarom meer over de verschillende ervaringen van ondernemers. Zij investeerden in het verduurzamen van hun bedrijfsvoering en vertellen over de rol die de MIA\Vamil hierin speelde.