Hieronder volgt een puntsgewijze beschrijving van de berekeningswijze achter de jaarcijfers van 2019 en enkele handvatten bij de interpretatie van de cijfers.

 • Als we spreken over 'meldingen' en 'gemelde investeringsbedragen' over 2019, betreft het investeringen die zijn gedaan in de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. De aanvragen MIA (Milieu-investeringsaftrek) en/of Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) voor deze investeringen zijn gedaan in de periode 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2020.
 • Bij de getoonde jaarcijfers is soms sprake van afrondingsverschillen. Hierdoor kunnen de totalen enigszins afwijken.
 • Een code met de status gewijzigd, is ten opzichte van het jaar ervoor inhoudelijk aangepast of de tariefletter is veranderd, waardoor de voordeelpercentages zijn gewijzigd.
 • Het aantal meldingen hoeft niet gelijk te zijn aan het aantal bedrijfsmiddelen. Ondernemers mogen per melding meerdere bedrijfsmiddelen tegelijk melden, mits deze onder dezelfde bedrijfsmiddelcode vallen. Ook mogen ondernemers één bedrijfsmiddel opsplitsen over meerdere meldingen. Zo kan het voorkomen dat 1 melding van een elektrisch aangedreven voertuig 10 of meer voertuigen betreft. En dat de aanvraag voor 1 duurzaam gebouw in 10 verschillende meldingen gebeurt.
 • Incorrecte meldingen (te laat, dubbel of op eigen initiatief ingetrokken door de ondernemer) zijn niet meegenomen in het aantal meldingen, de gemelde investeringsbedragen en het berekend netto fiscaal voordeel.
 • Bij het gemelde investeringsbedrag en het berekend netto fiscaal voordeel per code is geen onderscheid gemaakt tussen de MIA en de Vamil. Er is gekozen voor een totaalbeeld, omdat anders het overzicht verloren gaat en er geen aansluiting meer is op het berekend netto fiscaal voordeel per milieubeleidsthema.
 • Het berekend netto fiscaal voordeel is tot stand gekomen door:
  • voor MIA te rekenen met een gemiddeld marginaal belastingtarief van 25%;
  • voor Vamil te rekenen met een geschat gemiddeld voordeel van 3% van het gemelde investeringsbedrag*;
  • een correctiepercentage te hanteren van 31% voor de Vamil en 39% voor de MIA, omdat gemelde investeringsbedragen op advies van ons of op initiatief van de Belastingdienst gecorrigeerd of afgewezen worden.**

* Er is een aantal factoren van invloed op het fiscaal voordeel dat met de Vamil kan worden behaald: de winst die de ondernemer de komende jaren maakt, het belastingtarief, de rentestand en de afschrijvingstermijn. Daarom is van een geschat gemiddeld voordeel uitgegaan.

**Het percentage van de MIA ligt hoger, omdat bij een aantal codes waarvoor alleen MIA geldt vaker meer dan het maximale bedrag dat in aanmerking komt voor fiscaal voordeel wordt gemeld. Daarnaast weten we dat 5% van de toegekende MIA\Vamil-bedragen door ondernemers niet geëffectueerd wordt (bron: Belastingdienst). Dit percentage is hierin ook meegenomen.