Groot deel van het MIA\Vamil-budget gaat naar duurzame mobiliteit

De helft komt ten goede aan investeringen in duurzame landbouw, duurzaam bouwen en de circulaire economie. In de rubriek Kerngegevens – totaal beeld van meldingen, investeringsbedragen en budgetten is de verdeling van het MIA\Vamil-budget over de verschillende beleidsthema’s uiteengezet. Hieruit blijkt dat duurzame mobiliteit het grootste aandeel heeft (44%), gevolgd door duurzame landbouw (17%), duurzaam bouwen (16%) en de circulaire economie (16%). De overige beleidsthema’s nemen een aanzienlijk kleiner deel voor hun rekening en worden daarom hieronder niet verder uitgelicht.

Duurzame mobiliteit
MIA\Vamil ontving in 2019 ruim 30 duizend meldingen voor investeringen in duurzame mobiliteit (in 2018 was dat nog ruim 17 duizend). Het overgrote deel (80%) van het totaal gemelde investeringsbedrag was binnen dit thema bestemd voor elektrische personenauto’s. Daarna volgen de elektrische bussen (13%). Dan blijft er nog een klein percentage over voor investeringen in overige vormen van duurzame mobiliteit, waarvan de elektrische bestelauto’s het grootste deel voor hun rekening nemen.

Het aantal meldingen voor elektrisch rijden heeft ten opzichte van 2018 dus een verdergaande vlucht genomen. Er zijn meer meldingen ontvangen dan verwacht.
Per ondernemer mag jaarlijks maximaal € 25 miljoen aangevraagd worden. Dit jaar hebben meerdere aanvragers de € 25 miljoen-grens bereikt. Als gevolg van deze toename is het fiscaal voordeel voor de elektrische personenauto in 2020 verder versoberd. Het fiscaal voordeel is verlaagd naar 13,5%, met uitzondering van het doelgroepenvervoer.

De meldingen voor waterstofauto’s en -bussen blijven nog ver achter bij die voor de elektrische personenauto. Mogelijk komt dit doordat de infrastructuur voor het tanken nog volop in ontwikkeling is en de aanschafprijs voor dit type voertuigen een stuk hoger is. Er is ten opzichte van 2018 minder geïnvesteerd in mobiele machines.
Deze dalende trend was in 2018 al ingezet. Dit komt omdat bij de MIA\Vamil sinds 2018 ingezet wordt op volledig elektrische machines en minder op hybride varianten.

Zie voor een exact overzicht van het aantal meldingen per bedrijfsmiddelcode de rubriek Jaarcijfers 2019 – per code en hoofdstuk.

Investeringsbedragen in duurzame mobiliteit

Investeringsbedragen in duurzame mobiliteit (in miljoen €)
mobiele machine (elektr. of hybr.)waterstofautoelektrische buselektrische bestelautoelektrische personenautowaterstofbus
201413123
201516169
201661258
2017184326445
2018403145171243
2019181025032159513
Brontabel als csv (251 bytes)

Duurzame landbouw
Binnen het beleidsthema duurzame landbouw is onderscheid gemaakt in tuinbouw en veehouderij. Dit betreffen voornamelijk (systemen in) duurzame kassen en stallen (zoals ammoniak-emissiereducerende systemen).

In 2019 deden meer ondernemers een beroep op de MIA\Vamil voor investeringen in duurzame landbouw (1350 meldingen in 2019 ten opzichte van 950 meldingen in 2018). Met name de investeringen in verduurzaming van de veehouderij zijn flink gestegen. Het beleid dat in 2019 is ingezet om de bedrijfsvoering van bepaalde vormen van veehouderij te ontmoedigen, zal pas in 2020 zichtbaar zijn. Dan ligt een daling weer in de lijn der verwachtingen.

Daarnaast is er ook geïnvesteerd in technieken om in de stallen duurzamer om te gaan met voedsel en achtergebleven mest. Een automatisch mengsysteem voor ruwvoer en een mestverzamelrobot zijn hier mooie voorbeelden van. Deze robot helpt om de uitstoot van ammoniak (een verbinding van stikstof en waterstof) te beperken.
Lees meer over het verhaal van de leverancier achter deze technieken, en op welke wijze zij hun bijdrage leveren aan de verdere verduurzaming van de veehouderij.

Investeringsbedragen in duurzame landbouw

Investeringsbedragen in duurzame landbouw (in miljoen €)
TuinbouwVeehouderij
201480404
2015292358
2016288296
2017476217
2018102182
2019127282
Brontabel als csv (108 bytes)

Binnen de voedselvoorziening zijn er veel ontwikkelingen gaande om voedsel duurzamer te produceren en te consumeren. Denk aan de ‘eiwittransitie’, waarbij bijvoorbeeld algen vaker worden gebruikt ter vervanging van dierlijke eiwitten.
Lees meer over het verhaal van een ondernemer die de algenkweek met steun van de MIA\Vamil bevordert.

Ook zien we dat supermarkten steeds vaker in apparatuur investeren om groente en fruit te bevochtigen, waardoor de houdbaarheid van verse voedingsmiddelen verlengd wordt. 

Duurzaam bouwen
In 2019 ontving MIA\Vamil 280 meldingen voor investeringen in de gebouwde omgeving. Het overgrote deel (86%) van het totaal gemelde investeringsbedrag binnen dit thema was bestemd voor de bouw en renovatie van bedrijfsgebouwen, volgens de normen van een duurzaamheidscertificaat.

De twee nieuwe codes voor circulaire bedrijfsgebouwen, die sinds 2019 op de Milieulijst bij zijn gekomen, zijn gezamenlijk al goed voor 13% van het totale investeringsbedrag. Voor deze gebouwen worden met betrekking tot duurzame materialen en recyclebaarheid zelfs verdergaande eisen gesteld. Een duidelijk teken dat circulair bouwen de toekomst heeft. De overige 1% gaat naar zelfstandige voorzieningen in of rondom de gebouwde omgeving.

Ten opzichte van 2018 is een duidelijke daling van het aantal meldingen en het totaal gemelde investeringsbedrag te zien. Dit heeft te maken met strengere eisen die er aan bepaalde codes zijn gesteld. Zo zijn er voor de gebouwen met een BREEAM of GPR Gebouw-certificatie per gebruiksfunctie forfaitaire bedragen per m2 bruto vloeroppervlak ingevoerd. Daarnaast zijn er codes binnen dit thema van de Milieulijst afgegaan (in het kader van de Regeling groenprojecten). De verwachting was dat deze ontwikkelingen het totale investeringsbedrag met ongeveer één € miljard zou gaan drukken. Deze verwachting is uitgekomen.

Investeringsbedragen in duurzaam bouwen

Investeringsbedragen in duurzaam bouwen (in miljoen €)
Duurzaam bouwen
2014624
2015677
20161214
20171403
20181899
2019816
Brontabel als csv (81 bytes)

Lees meer over een inspirerend voorbeeld van een ondernemer, die met steun van de MIA\Vamil als eerste in Nederland een 3D-geprint gebouw realiseerde.

Circulaire economie
In een circulaire economie gaan we efficiënter om met onze grondstoffen, gaan producten langer mee, hergebruiken we (delen van) producten en levert afval de grondstof voor nieuwe producten. De MIA\Vamil ondersteunt ondernemers die hierin willen investeren. Ten opzichte van 2018 zijn er meer meldingen binnengekomen, al heeft dit niet geresulteerd in een hoger totaal gemeld investeringsbedrag. Dit komt mede doordat er in 2018 een aantal grote projecten zijn gemeld, waarvoor in 2019 nog een aantal vervolgmeldingen zijn gedaan.

Circulaire gebouwen staan voor het eerst dit jaar op de Milieulijst en het aandeel hiervan is meegenomen in de cijfers over de ontwikkeling van de circulaire economie.

Investeringsbedragen in de circulaire economie

Investeringsbedragen in de circulaire economie (in miljoen €)
circulaire economie
2014117
2015109
2016174
2017303
2018435
2019355
Brontabel als csv (82 bytes)

In 2019 is er onder andere geïnvesteerd in apparatuur voor recycling van grondstoffen. Lees meer over een mooi voorbeeld van een ondernemer die streeft naar een circulaire productie van plastic op basis van gerecyclede grondstoffen. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met een andere partij in de keten. Juist deze ketensamenwerking is erg belangrijk om de overgang naar een circulaire economie mogelijk te maken. Lees ook dit praktijkverhaal van een ondernemer die met steun van de MIA\Vamil erin slaagde een techniek te ontwikkelen om grondstoffen te winnen uit verontreinigd schroot, dat normaal gesproken gestort moet worden.

Daarnaast is er goed geïnvesteerd in apparatuur met verminderd grondstoffengebruik en productieapparatuur voor producten op basis van biomassa. Lees hoe een ondernemer zijn plastic verpakkingen vervangt voor een duurzamer alternatief. Of lees dit verhaal van een houtleverancier die een manier ontwikkelde om hout te verduurzamen met een natuurlijke hars uit plantenresten. Dit zijn allemaal mooie voorbeelden van investeringen in 2019, die de stap naar een volledig circulaire economie in 2050 een stuk dichterbij brengen.