Groei in duurzame mobiliteit, circulair ondernemen en duurzaam bouwen

Ondernemers deden in 2018 vooral een beroep op MIA\Vamil voor investeringen in elektrisch vervoer, duurzame gebouwen en circulair ondernemen. De stijging in het totaal voor de regelingen gemelde investeringsbedrag komt grotendeels voor rekening van een toename in investeringen voor duurzame gebouwen en elektrische auto’s. Daarnaast was er veel belangstelling voor MIA\Vamil voor investeringen in circulair ondernemen, waaronder (chemische) recycling, grondstoffenbesparing en inzet van biomassa.

Ten opzichte van vorig jaar deden ondernemers ruim twee maal zo vaak een beroep op de regelingen voor investeringen in duurzame mobiliteit. Ook het totale investeringsbedrag in klimaatadaptatie verdubbelde naar ca. € 11 miljoen. De belangstelling voor de regelingen voor investeringen in duurzaam bouwen en circulaire economie steeg respectievelijk met 35% en 44%.

Het voor MIA\Vamil gemelde investeringsbedrag in de duurzame landbouw halveerde in 2018. ‘Emissiereductie’ en ‘overig’ blijven rondom de totale investeringsbedragen van vorig jaar steken. In het volgende onderdeel van dit jaarverslag gaan we dieper in op deze thema’s . Tabel 1 geeft het aantal meldingen en het totaal investeringsbedrag per beleidsthema weer.

Gemelde investeringen 2018 naar beleidsthema

Gemelde investeringen 2018 naar beleidsthema (in miljoen €)
Beleidsthema'saantal meldingengemeld investeringsbedrag
Duurzaam bouwen (Duurzame gebouwen met duurzaam materiaalgebruik conform certificering)6641.892
Duurzame landbouw (zoals duurzame MDV-stallen en GLK Kassen en biologische landbouw)950284
Brandstofvisie (zoals elektrische en hybride voertuigen en mobiele machines)16.5141.533
Circulaire economie (biobased, grondstofefficiency en duurzaam waterbeheer)743435
Natuur, inclusief agrarische natuur (bevordering biodiversiteit)58746
Emissiereductie (broeikasgassen, stof, NOx, SOx, VOS)40635
Klimaatadaptatie (zoals zilte teelt, waterberging en vegetatiedaken)13711
Overig (zoals veilige leefomgeving, stedelijke geluidhinder, duurzame aquacultuur)1.146147
Totaal21.1474.383

Tabel 1. Ondernemers investeerden in 2018 vooral in ‘mobiliteit’, ‘bouw’ en ‘circulaire economie’

Brontabel als csv (758 bytes)

Gemelde investeringen naar milieubeleidsthema's

Gemelde investeringen naar milieubeleidsthema's (in miljoen €)
201820172016 
Duurzaam bouwen189213991214
Duurzame landbouw (stallen en kassen)284697588
Brandstofvisie1533723382
Circulaire economie435303174
Natuur, incl agrarische natuur467257
Emissiereductie353852
Klimaatadaptatie1167
Overig147157142

Figuur 5: Gemelde investeringen naar beleidsthema over de afgelopen 3 jaar (in miljoen €). Voor toelichting van de thema’s, zie bovenstaande tabel 1.

Brontabel als csv (276 bytes)

Figuur 6 illustreert hoe MIA\Vamil in 2018 bijdroeg aan de duurzaamheidsambities in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ en het ontwerp Klimaatakkoord. Daarin stelt het kabinet zich ten doel in 2030 een CO2-emissiereductie te behalen van 49% ten opzichte van 1990. Nederland zet daartoe vooral in op duurzame mobiliteit, duurzame landbouw, duurzaam bouwen, grondstoffenbesparing, groene grondstoffen en recycling in de industrie. Het kabinet hecht groot belang aan ontwikkeling en verspreiding van kennis en voorbeelden van bewezen technieken. In dit jaarverslag leest u ervaringen van ondernemers die investeerden in het verduurzamen van hun bedrijfsvoering.

Tip: Klik op een label in de legenda om gegevens zichtbaar of onzichtbaar te maken.

Totaal investeringsbedrag 2018 naar beleidsthema

Totaal investeringsbedrag 2018 naar beleidsthema (in miljoen €)
Gemeld investeringsbedrag
Circulaire economie435
Duurzaam bouwen1892
Duurzame landbouw284
Brandstofvisie1533
Natuur, incl agrarische natuur46
Emissiereductie35
Klimaatadaptatie11
Overig147

Figuur 6: Gemeld investeringsbedrag per beleidsthema (totaal € 4,4 miljard). Voor toelichting van de thema’s, zie bovenstaande tabel 1.

Bekijk een praktijkvoorbeeld van emissiereductie: het vervangen van broeikasgassen in schakelsystemen

Brontabel als csv (207 bytes)