Circulaire economie: goed op koers

MIA\Vamil ondersteunt ondernemers die investeren in het efficiënt inzetten en recyclen van grondstoffen en het gebruik van hernieuwbare grondstoffen. Dit met zo min mogelijk schadelijke emissies naar het milieu. In 2018 maakten ondernemers in toenemende mate gebruik van MIA\Vamil voor investeringen in met name recycling en grondstoffenbesparing.

Met steun van MIA\Vamil investeerden ondernemers ca. € 435 miljoen in recycling en grondstoffenbesparing. Dat is 44% meer dan in 2017. Deze stijging is vooral het gevolg van een toename in industrie-gerelateerde investeringen.
Bijna 60% van deze € 435 miljoen is toe te wijzen aan de recycling van afvalstoffen (fysische en chemische recycling van afval). 20% is geïnvesteerd in efficiënter gebruik van grondstoffen. 5% wordt toegepast in het innovatief gebruik van biomassa als grondstof. Ongeveer 14% van de investeringen zijn landbouw gerelateerd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de inzet van algen, kroos of (zee)wieren, grondstofbesparingen in de voedingsmiddelenindustrie en retail maar ook terugwinning van componenten uit dierlijk mest en verwerking van insecten.

Investeringsbedragen in circulaire ecomomie

Investeringsbedragen in circulaire ecomomie (in miljoen €)
Circulaire economie
2014117
2015109
2016174
2017303
2018435

Figuur 7: Gemeld investeringsbedrag circulaire economie in miljoen €.
Circulair ondernemen in het realiseren van bedrijfsgebouwen is hier niet in meegenomen.

Brontabel als csv (75 bytes)

Het uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023, zoals gepubliceerd in februari 2019, moet uitvoering geven aan de voornemens uit de transitieagenda’s voor de circulaire economie. De transitieagenda’s kwamen tot stand in samenwerking met het bedrijfsleven en beslaan vijf belangrijke ketens: biomassa en voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen.
Voor elke keten wil de overheid bedrijven inspireren, financiële belemmeringen wegnemen en bijdragen aan financierbare circulaire business cases. MIA\Vamil is hiervoor een belangrijk instrument. De Milieulijst 2018 bood mogelijkheden voor circulair ondernemen in de industrie, in de landbouw en bij het realiseren van nieuwe bedrijfsgebouwen.

Duurzaam bouwen: 13% meer meldingen voor duurzame gebouwen

In 2018 ontving MIA\Vamil 744 meldingen voor investeringen in de gebouwde omgeving. Hiermee was een totaal investeringsbedrag van bijna € 1,9 miljard gemoeid. Dit resulteerde in iets meer dan een derde van het totaal geclaimde budget voor MIA\Vamil. Bijna het gehele bedrag (98%) wordt ingezet voor de bouw en renovatie van utiliteitsgebouwen conform een duurzaamheidscertificering. De overige 2% gaat naar zelfstandige voorzieningen in of rondom de gebouwde omgeving.

Ondernemers die investeren in energiezuinige gebouwen waarvoor in het ontwerp rekening is gehouden met grondstoffengebruik, ecologie en gezondheid, kunnen een beroep doen op MIA\Vamil. Het totaal voor MIA\Vamil gemelde investeringsbedrag in duurzame gebouwen bedroeg in 2018 € 1,9 miljard. Dit is 35% meer dan in 2017, terwijl de eisen in 2018 zelfs iets strenger waren dan in 2017.

Investeringsbedragen in Duurzaam bouwen

Investeringsbedragen in Duurzaam bouwen (in miljoen €)
Duurzaam bouwen
2014624
2015677
20161214
20171403
20181899

Figuur 8: Gemeld investeringsbedrag duurzame bouw in miljoen €
 

Brontabel als csv (71 bytes)

Bekijk een voorbeeld over een investering in een gecombineerd duurzaam gebouw

Duurzame mobiliteit: Ruim € 1,5 miljard gemeld

MIA\Vamil ontving in 2018 ruim 16,5 duizend meldingen voor duurzame mobiliteit. 3/4 deel van het gemelde investeringsbedrag voor mobiliteit was bestemd voor volledig elektrisch personenvervoer. Dat is bijna drie keer zoveel als in het jaar ervoor.

Ondernemers investeerden vooral in elektrische auto’s (ruim 19.000). Ook zijn er veel elektrische bussen voor personenvervoer gemeld in 2018 (ongeveer 300 bussen, cat. M2 en M3). Het aantal meldingen voor mobiele machines nam ook toe ten opzichte van 2017 (214). Het totaal investeringsbedrag voor mobiele machines bleek echter veel lager dan in 2017. Dit is het gevolg van een aantal zeer grote meldingen in 2017.
Verder werd MIA\Vamil onder andere gemeld voor ca. € 17 miljoen aan investeringen in elektrische bestelauto’s, € 22 miljoen aan vrachtwagens op aardgas, € 6 miljoen aan elektrische brommers en € 27 miljoen aan lithiumhoudende accu’s voor vaartuigen.

Tip: Klik op een label in de legenda om gegevens zichtbaar of onzichtbaar te maken.

Inversteringsbedragen in duurzame mobiliteit

Inversteringsbedragen in duurzame mobiliteit ( in miljoen €)
mobiele machine (elektr. of hybr.)waterstofautoelektrische buselektrische bestelautoelektrische personenauto
201413123
201516169
201661258
2017184326445
2018403145171243

Figuur 9: Gemeld investeringsbedrag duurzame mobiliteit in miljoen €.
Onder mobiele machines worden mobiele werktuigen verstaan zoals graafmachines, trekkers, wielladers en kranen

Brontabel als csv (206 bytes)

De Nederlandse overheid stimuleert elektrisch rijden. Voor de sector mobiliteit ambieert het kabinet een extra CO2-emissiereductie van 3,5 Mton ten opzichte van de eerdere doelstelling in het Energieakkoord. Dit komt voort uit de klimaatafspraken van Parijs.
Ongeveer 1/3 van het voor MIA\Vamil geclaimde budget ging naar ondernemers die investeerden in duurzame mobiliteit.

Voor MIA\Vamil komt maximaal € 25 miljoen per belastingplichtige per jaar in aanmerking. Door de groeiende vraag naar elektrische auto’s in 2018 meldde een aantal leasemaatschappijen meer dan het maximale bedrag. Hiervan kon maximaal
€ 25 miljoen per leasemaatschappij worden gehonoreerd.

Bekijk een voorbeeld over het leasen van waterstofauto’s

Duurzame landbouw: Agrarische sector benut minder MIA en Vamil

Het beleidsthema duurzame landbouw is voor MIA\Vamil te verdelen in tuinbouw en veehouderij. Dit betreffen hoofdzakelijk (systemen in) duurzame kassen en stallen. In 2018 deden veel minder ondernemers een beroep op MIA\Vamil voor investeringen in duurzame landbouw. Met name de investeringen in de tuinbouw zijn fors afgenomen. Voedselvoorziening en landbouwproductie in zijn totaliteit (incl. precisielandbouw) claimde in 2018 ongeveer 13% van MIA\Vamil budget.

Investeringsbedragen in de tuinbouwsector (kassen) zijn een factor 5 gedaald ten opzichte van 2017. Voor duurzame tuinbouwprojecten golden in 2018 scherpe voorwaarden ten aanzien van CO2-emissie. Minder tuinders konden dit verhoogde ambitieniveau behalen, wat het voor MIA\Vamil gemeld investeringsbedrag in duurzame kassen met 80% drukte ten opzichte van 2017. In de veehouderij is sprake van een lichte daling in milieu-investeringen ten opzichte van voorgaande jaren.

Inversteringsbedragen in duurzame landbouw

Inversteringsbedragen in duurzame landbouw (in miljoen €)
TuinbouwVeehouderij
201480404
2015292358
2016288296
2017476217
2018102182

Figuur 10: Gemeld investeringsbedrag duurzame landbouw in miljoen €
(precisielandbouw, emissiereductie, waterberging binnen de landbouwsector zijn hier niet in meegenomen. Deze vallen onder beleidsthema’s zoals Agrarische natuur en klimaatadaptatie).

Brontabel als csv (94 bytes)

Samen met de overige landbouwthema’s, zoals natuurinclusieve landbouw, kringlooplandbouw, eiwittransitie, brandstofvisie (mobiliteit), klimaatadaptatie en emissiereductie bedroeg het totaal door de landbouwsector gemelde investeringsbedrag ongeveer € 450 miljoen.

Bekijk een voorbeeld over een Maatlat schoon erf