De jaarcijfers geven een overzicht van het totale aantal aanvragen en de totaal aangevraagde investeringsbedragen per bedrijfsmiddel van de Milieulijst 2018.

In dit overzicht staan de aangevraagde bedrijfsmiddelen. Deze zijn gesorteerd op bedrijfsmiddelcode. Het eerste cijfer van de code waaronder een bedrijfsmiddel op de lijst is vermeld, verwijst naar het betreffende milieuthema.

Onderaan deze pagina staat de toelichting op de jaarcijfers. De toelichting beschrijft de berekeningswijze van de cijfers. Ook geeft de toelichting handvatten bij de interpretatie van de cijfers.

Hoofdstuk 0. Thema-overstijgende milieu-innovatie

Hoofdstuk 0. Thema-overstijgende milieu-innovatie

Hoofdstuk 0. Thema-overstijgende milieu-innovatie
code Milieulijst 2018Omschrijvingaantal meldingen
A 0001Nieuwe milieuvriendelijke techniek16627.777.756
F 0100Software voor duurzame productontwikkeling441.692
Brontabel als csv (172 bytes)
Hoofdstuk 1. Circulaire economie

Hoofdstuk 1. Circulaire economie

Hoofdstuk 1. Circulaire economie
code Milieulijst 2018Omschrijvingaantal meldingengemeld investerings-bedrag
F 1100Productieapparatuur voor producten op basis van biomassa1420.746.335
F 1200Apparatuur met verminderd grondstoffenverbruik8641.315.939
F 1205Water- en grondstoffenbesparende installatie (aanpassen bestaande situatie)12.837
F 1210Variabele verpakkingsmachine911.644.629
F 1211Herbruikbare vastzetters voor lading op rolcontainers1216.743
A 1240Waterbesparende installatie1517.614.383
A 1241Ultrasoon reinigingssysteem11.550.000
A 1242Stoomreiniger met UV864.358
G 1245Cascadesysteem voor water- en grondstoffenbesparing op een bedrijventerrein (aanpassen bestaande situatie)239.647
A 1246Milieuvriendelijke wasstraat voor textielreiniging32.191.375
D 1249Regenwaterinstallatie7621.070
D 1270Freesapparatuur voor kronen en bruggen412.172.004
B 1281Printersysteem voor ontinktbare watergedragen inkt190.000
A 1330Waterhydraulisch systeem379.812
A 1345Ontsmettingsinstallatie op basis van Electrolysed Chemical Oxidation701.537.448
F 1350Reinigingsinstallatie op basis van koolzuur- of ijskorrels14217.634
A 1400Apparatuur voor recycling van grondstoffen79127.065.603
A 1409Pyrolyse- of kraakinstallatie voor verwerking van afvalstoffen757.109.042
A 1411Opwerkingsinstallatie voor AVI-bodemas216.632.798
F 1412Depolymerisatie-installatie voor polyesterafval16.600.000
A 1440Membraanbioreactor met benutting van het effluent73.418.149
B 1441Membraanbioreactor2306.545
F 1470Recyclinginstallatie voor bitumineus afval250.726.000
F 1490Installatie voor luierrecycling42.208.866
B 1545(Katalytische) oxidatiereactor voor waterreiniging1579.876
A 1610Glasversnipperaar voor horecabedrijven28.120
A 1615Afzuiginstallatie voor keukenafval240.750
B 1810Tapijt(tegels) met ten minste 60% gerecycled materiaal332.004.915
Brontabel als csv (2 kB)
Hoofdstuk 2. Voedselvoorziening en landbouwproductie

Hoofdstuk 2. Voedselvoorziening en landbouwproductie

Hoofdstuk 2. Voedselvoorziening en landbouwproductie
code Milieulijst 2018Omschrijvingaantal meldingengemeld investerings-bedrag
B 2110Kas voor milieuvriendelijke productie met Milieukeur537.666.569
B 2111Kas voor biologische teelt5256.312
F 2112Groen Label Kas voor biologische teelt of milieuvriendelijke productie met Milieukeur7355.619.640
A 2113Groen Label Kas1924.776.789
A 2130Apparatuur voor het (micro)biologisch of mechanisch bestrijden van plagen of ziekten in tuinbouwkassen146.500
D 2131Luisdicht insectengaas171.038.671
B 2135Installatie voor het verhogen van de plantweerbaarheid in de glastuinbouw7234.425
F 2140Ondergrondse waterberging voor de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegrond- of bedekte teelt33.862.884
F 2145Installatie voor het ontzouten van drain(age)water in de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie)10601.526
F 2147Systeem voor gecontroleerde lozing voor de glastuinbouw5453.917
A 2190Kasdekreinigings-, krijt- en coatingsysteem8516.525
B 2200Proefstal247.228.887
A 2201Stal voor biologische melk- of pluimveehouderij met vermindering van de ammoniakemissie6916.538.326
B 2208Gasdichte voorziening voor een drijfmestopslag13142.462
B 2209Systeem voor mixen van drijfmest met luchtbellen (aanpassen bestaande situatie)8231.036
A 2210Duurzame melkveestal6422.075.012
A 2211Duurzame vleeskalver- of vleesveestal4711.961.425
F 2212Duurzame melkveestal met weidegang9031.948.514
B 2214Systeem voor monitoring van diergezondheid971.756.354
A 2215Systeem voor monitoring van diergezondheid uitsluitend via de melk16228.666
A 2218Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers604.461.763
B 2219Permanente afdekinstallatie voor kuilvoerplaatsen402.900.895
A 2220Duurzame varkensstal12443.945.661
A 2230Duurzame pluimveestal9134.540.214
G 2235Stofemissiereducerende technieken voor pluimveestallen161.085.170
A 2290Duurzame konijnen-, eenden- of kalkoenenstal132.032.329
A 2291Duurzame melkgeiten- of melkschapenstal325.427.413
B 2299Ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel381.204.567
A 2310Teeltsysteem voor vollegrondgewassen in de open lucht144.232.043
B 2315Teeltsysteem voor bladgewassen op water43.621.362
A 2316Milieuvriendelijke productie van gewassen of producten in een gebouw volgens Milieukeur143.864.955
F 2319Kweeksysteem van insecten151.981.155
D 2320GPS-nauwkeurig systeem voor lokale meting van klimaatgegevens891.767.400
A 2321Spuitmachine voor plaatsspecifiek toedienen van gewasbeschermings- of loofdodingsmiddelen met doponafhankelijke aansturing11413.995.668
B 2322Apparatuur voor plaatsspecifiek verzorgen van landbouwgewassen658.226.558
D 2323Monitoringssysteem voor plantactiviteit15.700
B 2324Plaatsspecifieke spuitmachine voor de vollegrondteelt19.269
B 2326Sensor voor het meten van biomassa van landbouwgewassen116.850
B 2330Boomgaardspuitmachine411.649.053
A 2336UV-gewasbeschermingsinstallatie669.216
E 2337Spuitmachine met driftbeperkend systeem voor de akkerbouw241.629.049
B 2338Voorziening of apparatuur voor het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de fruitteelt of glastuinbouw (aanpassen bestaande situatie)8344.480
E 2339Hagelnetten voor de fruitteelt10411.080
F 2340Omgekeerde, onderwater- of peilgestuurde drainage691.444.717
B 2341Emissiearm erf bij een akkerbouw- of veehouderijbedrijf17726.967
F 2342Volautomatische fusten- of kistenreiniger met gesloten wassysteem11811.440
F 2345Biologisch systeem voor het verwijderen gewasbeschermingsmiddelen7125.941
A 2349Spuitmachine met restvloeistofreductie in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of vollegrondsteelt419.289.629
A 2350Mechanische onkruidbestrijdingsmachine met GPS-GIS-systeem481.517.322
A 2351Intrarijwieder411.141.812
B 2352Mechanische onkruidknipper120.500
A 2353Precisie zaaimachine voor sojateelt191.097.670
E 2359Potafdekinstallatie114.100
A 2360Doseereenheid voor vloeibare meststoffen met GPS-gestuurde afschakeling per rij6501.152
D 2361Fertigatiesysteem241.294.734
F 2430Productiesysteem voor algen, kroos of (zee)wieren1418.900.000
F 2600Apparatuur voor lokale verwerking van landbouwgewassen (voorwaartse integratie)399.700
F 2610Apparatuur voor het vervaardigen van vleesvervangers5234.647
F 2613Verwerkingsapparatuur van insecten83.930.265
B 2615Volautomatische optische sorteerinstallatie voor aardappelen of uien45.942.370
A 2631Bevochtigingsapparatuur voor verse voedingsmiddelen in supermarkten1443.857.670
F 2650Terugwinningsinstallatie voor fosfaat of stikstof uit dierlijke mest143.842.686
F 2659Mestvergistingsinstallatie met algen-, kroos- of wierenreactor316.919.312
A 2690Ozonoxidatie-installatie voor ontsmetting van (opslag)ruimten, lucht of producten in de land- en tuinbouw8436.868
Brontabel als csv (5 kB)
Electrisch oplaadpunt
Hoofdstuk 3. Mobiliteit

Hoofdstuk 3. Mobiliteit

Hoofdstuk 3. Mobiliteit
code Milieulijst 2018Omschrijvingaantal meldingengemeld investerings-bedrag
F 3108Elektrische bus46145.366.694
F 3109Waterstofpersonenauto462.818.356
G 3110Elektrisch aangedreven voertuig14.5341.242.781.448
D 3111Plugin-hybride personenauto zonder compressieontsteking (groter als 0 - 30 gram CO2 per kilometer)432.052.285
E 3113Aardgasvoertuig voor zakelijk vervoer558.012.952
F 3114Elektrische bestelauto14417.481.800
F 3116Uitsluitend elektrisch aangedreven bakwagenchassis of trekker4905.689
D 3117Aardgas-bakwagenchassis of -trekker5522.064.469
B 3118Elektrisch aangedreven brom- of snorfiets met lithiumhoudende accu5005.849.069
F 3119Fiets met overkapping en trapondersteuning59261.431
A 3120Lithiumhoudende accu voor elektrische vervoermiddelen of mobiele werktuigen24667.849
B 3139Composiet tankcontainer5310.000
A 3160NOx-reductiesysteem voor een bestaand voertuig4155.705
E 3170Bakwagenchassis of trekker met gereduceerd aandrijfgeluid (Quiet Truck)376.278.811
A 3191Voertuig met halogeenvrije transportkoeling25735.778
A 3193Piek-voertuig met een hermetisch gesloten koelsysteem199.097
A 3220Standtijdverlengingssysteem voor olie38.523
A 3222Automatisch smeersysteem12514.242
D 3260Gesloten roetfilter voor een koelmotor of een werktuig (aanpassen bestaande situatie)190.000
A 3310Lithiumhoudende accu voor vaartuigen1426.969.504
B 3320Duurzame aandrijving voor een vaartuig143.280.933
F 3321Zeer duurzame motor voor een vaartuig4179.152
A 3325Automatisch smeerolie-deelverversingseenheid voor een scheepsmotor13.031
B 3330Duurzame romp van een binnenvaartschip3116.897
F 3332Antifoulingsysteem voor scheepshuiden2419.259
F 3360NOx-reductiesysteem voor een schip131.279.326
A 3361Gesloten roetfilter voor een binnenvaartschip258.210
G 3390Walstroomaansluiting aan boord van een schip9215.175
F 3410Elektrische of hybride aangedreven mobiele machine21439.213.686
B 3411Mobiele machine met verminderde luchtzijdige emissie191.966.930
E 3412Milieuvriendelijke mobiele machine939111.871.159
B 3460Stofarme veeg(zuig)machine3280.250
B 3470Geluidarme hei- of trilapparatuur1600.000
F 3710Waterstofafleverstation1153.897
F 3720Oplaadpunt voor elektrische voer- of vaartuigen74814.512.625
B 3730Afleverstation voor hoge blend biobrandstof176.012
Brontabel als csv (2 kB)
Hoofdstuk 4. Klimaat en Lucht

Hoofdstuk 4. Klimaat en Lucht

Hoofdstuk 4. Klimaat en Lucht
code Milieulijst 2017Omschrijvingaantal meldingengemeld investerings-bedrag
F 4101Apparatuur voor het afscheiden van CO2 voor nuttige toepassing718.095.424
A 4115Lithiumhoudende accu voor stroomvoorziening van gereedschap24175.701
F 4210SF6-vrij hoog- of middenspannings-schakelsysteem (vervanging)170.610
D 4215Halogeenvrij koudemiddel in een bestaande koelinstallatie of warmtepomp (aanpassen bestaande situatie)337.800
A 4300Emissiearme houtgestookte ketel of kachel21867.811
B 4310Verwarmingsketel met geintegreerde low-NOx-brander kleiner als 30 milligram per normaal kubieke meter1002.406.659
B 4311Verwarmingsketel met low-NOx-voorzetbrander kleiner als 40 milligram per normaal kubieke meter10913.669
B 4312Verwarmingsketel met low-NOx-brander voor stoom of thermische olie kleiner als 60 milligram per normaal kubieke meter3209.412
A 4315Selectieve katalytische reductie-installatie (SCR)141.267.593
F 4325Biologische ontzwavelingsinstallatie1605.000
F 4410Apparatuur voor procesgeintegreerde vermindering van stofontwikkeling (aanpassen bestaande situatie)2591.818
B 4416Platenkoeler, -droger of -warmtewisselaar voor indirect halogeenvrij koelen, drogen of verwarmen in de kunstmest- en voedingsmiddelenindustrie25.706.605
F 4420Apparatuur voor vermindering van stofemissie tijdens niet-reguliere bedrijfsvoering122.500
F 4421Apparatuur voor optische stofdetectie en -registratie170.000
D 4422Gesloten beladingssysteem2173.422
A 4480Ioniserende ontstoffingsinstallatie3598.136
A 4484Filtrerende stofafscheider voor fijn stof voorafgegaan door bronafzuiging4408.000
E 4485Filtrerende stofafscheider voorafgegaan door bronafzuiging82.451.416
F 4520Dubbele mechanische asafdichting of hermetisch gesloten magnetische koppeling4810.648
D 4531Reinigings- of ontvettingsinstallatie op basis van CO21176.589
A 4551Drukvormwasinstallatie voor zeefdrukvormen2121.906
G 4571Natreinigingssysteem267.706
E 4572Gesloten textielreinigingsmachine met halogeenvrije oplosmiddelen7410.301
D 4580Thermische oxidator voor afgassen31.441.000
B 4581Biologisch luchtfilter voor vluchtige organische stoffen155.000
A 4582Gas- en dampadsorber met reactivering216.637.352
A 4680Koude oxidatie-installatie voor luchtreiniging7933.501
Brontabel als csv (2 kB)
Hoofdstuk 5. Ruimtegebruik

Hoofdstuk 5. Ruimtegebruik

Hoofdstuk 5. Ruimtegebruik
code Milieulijst 2018Omschrijvingaantal meldingengemeld investerings-bedrag
F 5129Verjagingsapparatuur voor vogels of vleermuizen17.250
A 5415Laad- en losapparatuur voor modaliteitsverschuiving vervoer gevaarlijke stoffen19.925
A 5416Tweede omhulling voor een proces- of verladingsinstallatie1160.000
Brontabel als csv (317 bytes)
Hoofdstuk 6. Bebouwde omgeving

Hoofdstuk 6. Bebouwde omgeving

Hoofdstuk 6. Bebouwde omgeving
code Milieulijst 2018Omschrijvingaantal meldingengemeld investerings-bedrag
D 6110Duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens de Regeling groenprojecten 2016123246.080.478
D 6111Duurzame renovatie bestaand utiliteitsgebouw volgens de Regeling groenprojecten 20162347.665.255
E 6112Duurzaam nieuw utiliteitsgebouw met industriefunctie volgens de Regeling groenprojecten 201671105.103.571
E 6113Duurzame renovatie bestaand utiliteitsgebouw met industriefunctie volgens de Regeling groenprojecten 2016812.513.286
D 6115Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw gebouw volgens BREEAM-NL151699.791.840
E 6116Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw gebouw volgens BREEAM-NL28130.242.430
D 6120Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw gebouw volgens GPR Gebouw 4.379377.590.764
E 6121Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw gebouw volgens GPR Gebouw 4.345193.867.510
E 6126Duurzaam gerenoveerd of nieuw gebouw volgens LEED BD+C655.062.747
A 6310Duurzaam hout in (onderdelen van) een werk of product9118.822.096
C 6311Duurzaam beton(product) met ten minste 30% gerecycled content163.741.626
A 6312Duurzame eenlaags bitumen dakbedekking191.684.509
F 6320Natuurvriendelijke voorzieningen in de bebouwde omgeving71.173.601
F 6405Draaibare multifunctionele oppervlaktebedekking4205.000
F 6420Vegetatiedak223.057.639
F 6421Gevelbegroeiingssysteem2159.188
G 6422Muurbegroeiingssysteem4110.188
G 6440Infiltratiesysteem321.758.684
F 6441Voorziening voor het bufferen en vertraagd afvoeren van regenwater7233.962
F 6443Waterdoorlatend straatwerk met drainvoegen272.777
F 6446Decentrale sanitatie-installatie1104.450
A 6448Douchesysteem met waterrecycling361.828
Brontabel als csv (2 kB)

Toelichting op de jaarcijfers

 • Als we spreken over 'meldingen' en 'gemelde investeringsbedragen' over 2018, betreft het investeringen die zijn gedaan in de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. Voor deze investeringen is in de periode 1 januari 2018 tot en met 31 maart 2019 MIA en/of Vamil aangevraagd.
 • Het totale financiële voordeel dat met MIA kan worden behaald, is geschat door te rekenen met een gemiddeld marginaal belastingtarief van 25%.
 • Het totale financiële voordeel dat met Vamil kan worden behaald, hangt af van de financiële positie van de aanvrager en de reguliere afschrijvingstermijn van de investering. Daarbij zijn onder andere van invloed: de winst die de ondernemer de komende jaren maakt, het belastingtarief waarin hij/zij dan valt, de rentestand en de afschrijvingstermijn. We rekenen voor Vamil met een geschat gemiddeld voordeel van 3% van het investeringsbedrag. De Belastingdienst kijkt bij de vaststelling van het geclaimde budget naar de in een bepaald jaar gederfde inkomsten als gevolg van vervroegde afschrijving, verminderd met de baten als gevolg van vervroegde afschrijving in voorgaande jaren.
 • Deze jaarcijfers zijn gebaseerd op de aangevraagde bedragen. RVO.nl controleert een deel van de aanvragen en brengt hierover advies uit aan de Belastingdienst. Mede op advies van RVO.nl kan de Belastingdienst aanvragen corrigeren. De bedragen waarover uiteindelijk Vamil en/of MIA wordt toegekend, kunnen als gevolg van deze correctie lager zijn dan de aangevraagde bedragen.
 • Intrekking of wijziging van enkele meldingen voor grootschalige investeringsprojecten drijven het correctiepercentage op. Ook werden miljoeneninvesteringen gemeld met meer dan het maximale bedrag. Hiervan kon maximaal € 25 miljoen per ondernemer worden gehonoreerd.

 • Incorrecte aanvragen (te laat of dubbel), zijn niet meegerekend in het totaal berekend budgetbeslag en ook niet in het correctiepercentage.
 • Niet alle ondernemers die MIA en Vamil aanvragen, passen de fiscale voordelen ook maximaal toe. Bij onvoldoende winst of overlap met andere fiscale regelingen vallen de toegepaste bedragen mogelijk lager uit. Uit onderzoek van de Belastingdienst blijkt dat ondernemers gemiddeld circa 5% van de toegekende MIA\Vamil niet effectueren. Deze en bovenstaande correctie worden niet doorgevoerd in de cijfers op bedrijfsmiddelniveau (jaarcijfers).
 • Bij de cijfers in de tabellen is soms sprake van afrondingsverschillen. Hierdoor kunnen de totalen enigszins afwijken.
 • Deze jaarcijfers zijn gebaseerd op de aangevraagde bedragen. Het gemiddelde bedrag per investering kan verschillen van het gemiddelde bedrag per aanvraag. Bij grotere investeringen worden bovendien vaak vervolgaanvragen gedaan.
 • Het aantal aanvragen is niet gelijk aan het aantal bedrijfsmiddelen. Naast de in het voorgaande punt geschetste situaties, mogen investeerders per aanvraag meerdere bedrijfsmiddelen tegelijk aanmelden, mits zij onder dezelfde bedrijfsmiddelcode vallen.
 • In de tabellen van de jaarcijfers is voor alle bedrijfsmiddelen op de Milieulijst waarvoor een aanvraag is gedaan, aangegeven hoe vaak en voor welk investeringsbedrag Vamil en/of MIA is aangevraagd. Er is geen onderscheid gemaakt tussen bedrijfsmiddelen waarvoor alleen MIA, alleen Vamil, of MIA en Vamil is aangevraagd. In de tabellen is het totale investeringsbedrag voor de betreffende bedrijfsmiddelen weergegeven.
 • Een aantal bedrijfsmiddelen staat wel op de Milieulijst 2018, maar is niet aangevraagd. Deze bedrijfsmiddelen staan niet in deze jaarcijfers. Naar bedrijfsmiddelen die herhaaldelijk niet of nauwelijks worden gemeld, wordt onderzoek gedaan.