Circulaire economie: Omarmd door Nederlandse ondernemers

MIA\Vamil ondersteunt ondernemers die investeren in het efficiënt inzetten en recyclen van grondstoffen met zo min mogelijk schadelijke emissies naar het milieu. In 2017 maakten ondernemers meer dan in voorgaande jaren gebruik van MIA\Vamil voor investeringen in recycling en grondstoffenbesparing.

Met steun van MIA\Vamil investeerden ondernemers ruim 300 miljoen in recycling en grondstoffenbesparing. Dat is 70%  meer dan in 2016. Deze stijging is vooral het gevolg van een toename in industriegerelateerde investeringen. Ongeveer 250 miljoen euro is toe te wijzen aan de industrie. De overige investeringen zijn vooral landbouwgerelateerd.

Het kabinet wil in 2030 een grondstoffenbesparing realiseren van 50%. Deze doelstelling is vastgelegd in het Rijksbrede programma Circulaire Economie. Om dit doel te bereiken, sloot de overheid een Grondstoffenakkoord met allerlei partijen waaronder het bedrijfsleven. Voor de uitwerking van deze afspraken zijn transitieteams samengesteld. Deze teams hebben transitieagenda’s gemaakt voor vijf thema’s:

  • biomassa en voedsel;
  • kunststoffen;
  • maakindustrie;
  • bouw;
  • consumptiegoederen.

Voor elk thema wil de overheid financiële belemmeringen wegnemen en bijdragen aan financierbare circulaire business cases. MIA\Vamil is een belangrijk instrument bij de uitvoering van deze agenda’s. De Milieulijst 2017 bood mogelijkheden voor circulair ondernemen in de industrie, in de landbouw en bij het realiseren van nieuwe bedrijfsgebouwen. 

Investeringsbedragen in circulaire ecomomie

Investeringsbedragen in circulaire ecomomie (in miljoen €)
Circulaire Economie
2014117
2015109
2016174
2017303

Figuur 6: Aangevraagd investeringsbedrag circulaire economie in miljoen €

Brontabel als csv (62 bytes)

Bekijk een voorbeeld van een ondernemer die investeerde in:

Duurzaam bouwen: 30% meer aanvragen voor duurzame gebouwen

In 2017 ontving MIA\Vamil 590 aanvragen voor investeringen in duurzame gebouwen. Dit is 30% meer dan in 2016. Hiermee was een totaal investeringsbedrag van 1.400 miljoen euro gemoeid. Bijna een derde van het totaal beschikbare budget voor MIA\Vamil ging naar investeringen in duurzame gebouwen.

De Nederlandse regering zet in op een reductie van 7 megaton aan broeikasgassen voor 2030. Een deel van deze reductie moet gerealiseerd worden door het optimaliseren van het energiegebruik van kantoren en het efficiënter benutten van grondstoffen voor nieuwbouw. Voor MIA\Vamil gelden strenge criteria met betrekking tot energieverbruik, gebruikte materialen, landgebruik en ecologie.

Investeringsbedragen Duurzaam bouwen

Investeringsbedragen Duurzaam bouwen (in miljoen €)
Duurzaam bouwen
2014624
2015677
20161214
20171399

Figuur 7: Aangevraagd investeringsbedrag duurzame bouw in miljoen €

Brontabel als csv (60 bytes)

Bekijk een voorbeeld van een ondernemer die investeerde in

Duurzame mobiliteit: Bijna een half miljard geïnvesteerd in elektrische auto’s

Ondernemers deden in 2017 ruim 6.300 maal een beroep op MIA en Vamil voor investeringen in volledig elektrisch personenvervoer. Dat is meer dan twee keer zoveel als in het jaar ervoor.

De Nederlandse overheid stimuleert elektrisch rijden. Voor de sector mobiliteit ambieert het kabinet een extra CO2-emissiereductie van 3,5 Mton ten opzichte van de eerdere doelstelling in het Energieakkoord. Dit komt voort uit de Klimaatafspraken van Parijs. Ruim 44 miljoen uit het voor MIA\Vamil beschikbare budget ging naar ondernemers die investeerden in duurzame mobiliteit.

Ondernemers investeerden vooral in elektrische auto’s (circa 8.500 stuks) en mobiele machines (zoals graafmachines en hijskranen). Investeringen in elektrische auto’s en elektrisch of hybride mobiele machines stegen met 70 respectievelijk 200% ten opzichte van 2016.
Daarnaast werd MIA\Vamil benut voor investeringen in vrachtwagens op gas of elektra, elektrische brommers, elektrische bussen en bestelauto’s. Deze laatste twee zijn nieuw op de Milieulijst 2017. In totaal investeerde het bedrijfsleven 32 miljoen in elektrische bussen, 6 miljoen in elektrische bestelauto’s en 22 miljoen in vrachtwagens op gas of elektra. Daarnaast claimden Nederlandse ondernemers MIA\Vamil-voordeel voor circa 400 elektrische brommers. Voor hybride auto's met een uitstoot van minder dan 30 gram CO2 per kilometer was duidelijk minder belangstelling. 

Tip: Klik op een label in de legenda om gegevens zichtbaar of onzichtbaar te maken.

Inversteringsbedragen duurzame mobiliteit

Inversteringsbedragen duurzame mobiliteit ( in miljoen €)
Plug-in hybride 0-30 gr personenautoelektrische personenautoelektrische bestelautoelektrische buselektrisch vrachtvervoermobiele machine (elektr. of hybr.)
2014912313
20151116916
201620258261
201724456325184

Figuur 8: Aangevraagd investeringsbedrag duurzame mobiliteit in miljoen €

Brontabel als csv (243 bytes)

Bekijk een voorbeeld van een ondernemer die investeerde in duurzaam busvervoer

Duurzame landbouw: Agrarische sector benut MIA en Vamil

Net als in voorgaande jaren maakte de agrarische sector veel gebruik van MIA en Vamil. De land- en tuinbouw claimde in 2017 ongeveer 35% van het voor MIA\Vamil beschikbare budget.

Het beleidsthema duurzame landbouw is bij MIA\Vamil te verdelen in tuinbouw en veehouderij. Investeringsbedragen in de tuinbouwsector zijn ruim een factor 1,6 gestegen ten opzichte van 2016. In de veehouderij is sprake van een lichte daling in milieu-investeringen ten opzichte van voorgaande jaren. Investeringen in land- en tuinbouw betreffen vooral duurzame stallen en kassen.

Inversteringsbedragen duurzame landbouw

Inversteringsbedragen duurzame landbouw (in miljoen €)
TuinbouwVeehouderij
201480404
2015292358
2016288296
2017476217

Figuur 9: Aangevraagd investeringsbedrag duurzame landbouw in miljoen €
(precisielandbouw en emissiereductie binnen de landbouwsector zijn hier niet in meegenomen. Deze vallen onder beleidsthema’s zoals Agrarische natuur).

Brontabel als csv (80 bytes)

Bekijk een voorbeeld van een ondernemer die investeerde in biologische landbouw