De jaarcijfers geven een overzicht van het totale aantal aanvragen en de totaal aangevraagde investeringsbedragen per bedrijfsmiddel van de Milieulijst 2017.

In dit overzicht staan de aangevraagde bedrijfsmiddelen. Deze zijn gesorteerd op bedrijfsmiddelcode. Het eerste cijfer van de code waaronder een bedrijfsmiddel op de lijst is vermeld, verwijst naar het betreffende milieuthema.

Onderaan deze pagina staat de toelichting op de jaarcijfers. De toelichting beschrijft de berekeningswijze van de cijfers. Ook geeft de toelichting handvatten bij de interpretatie van de cijfers.

Hoofdstuk 0. Thema-overstijgende milieu-innovatie

Hoofdstuk 0. Thema-overstijgende milieu-innovatie

Hoofdstuk 0. Thema-overstijgende milieu-innovatie
code Milieulijst 2017Omschrijvingaantal meldingengemeld investerings-bedrag
A 0001Nieuwe milieuvriendelijke techniek6745.145.965
F 0100Software voor duurzame productontwikkeling565.760
Brontabel als csv (197 bytes)
Hoofdstuk 1. Grondstoffen en afval

Hoofdstuk 1. Grondstoffen en afval

Hoofdstuk 1. Grondstoffen en afval
code Milieulijst 2017Omschrijvingaantal meldingengemeld investerings-bedrag
F 1100Productieapparatuur voor producten op basis van biomassa6414.072
F 1110Productieapparatuur voor bioplastics of voor het maken van producten van bioplastics61.369.870
F 1200Apparatuur met verminderd grondstoffenverbruik10479.732.350
F 1205Water- en grondstoffenbesparende installatie (aanpassen bestaande situatie)92.663.670
F 1210Variabele verpakkingsmachine83.092.571
F 1211Herbruikbare vastzetters voor lading op rolcontainers148.000
A 1240Waterbesparende installatie2534.079.321
G 1245Cascadesysteem voor water- en grondstoffenbesparing op een bedrijventerrein (aanpassen bestaande situatie)218.009
D 1249Regenwaterinstallatie9183.198
D 1270Freesapparatuur voor kronen en bruggen401.332.557
A 1330Waterhydraulisch systeem216.722
A 1345Ontsmettingsinstallatie op basis van Electrolysed Chemical Oxidation571.321.622
F 1350Reinigingsinstallatie op basis van koolzuur- of ijskorrels11154.905
A 1400Apparatuur voor recycling van grondstoffen6698.086.897
F 1401Near Infrared-afvalscheidingsinstallatie (NIR) voor het scheiden van zwarte afvalstoffen282.000
F 1406Terugwinningsinstallatie voor fosfaten of witte fosfor uit afval2548.113
F 1408Afvalscheidingsinstallatie op basis van enzymen173.479
F 1409Pyrolyse- of kraakinstallatie voor verwerking van afvalstoffen43.272.717
A 1411Opwerkingsinstallatie voor AVI-bodemas1910.555.504
A 1440Membraanbioreactor met benutting van het effluent52.585.850
B 1441Membraanbioreactor61.963.679
F 1470Recyclinginstallatie voor bitumineus afval140.000
B 1545(Katalytische) oxidatiereactor voor waterreiniging19295.420
A 1615Afzuiginstallatie voor keukenafval3124.720
B 1810Tapijt(tegels) met ten minste 50% gerecycled materiaal423.096.077
Brontabel als csv (2 kB)
Hoofdstuk 2. Voedselvoorziening en landbouwproductie

Hoofdstuk 2. Voedselvoorziening en landbouwproductie

Hoofdstuk 2. Voedselvoorziening en landbouwproductie
code Milieulijst 2017Omschrijvingaantal meldingengemeld investerings-bedrag
B 2110Kas voor milieuvriendelijke productie met Milieukeur448.868.477
B 2111Kas voor biologische teelt12426.936
F 2112Groen Label Kas voor biologische teelt of milieuvriendelijke productie met Milieukeur163193.398.331
A 2113Groen Label Kas368271.430.045
F 2120Afvoersysteem voor vocht uit de kas tijdens lichtscherming in de nanacht2164.000
A 2130Apparatuur voor het (micro)biologisch of mechanisch bestrijden van plagen of ziekten in tuinbouwkassen247.726
D 2131Luisdicht insectengaas12850.631
F 2140Ondergrondse waterberging voor de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegrond- of bedekte teelt4593.921
F 2142Apparatuur voor het verminderen van de hoeveelheid opgepompt grondwater voor gebruik als gietwater in de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie)5198.605
F 2145Installatie voor het optimaliseren van de recirculatie van drain(age)water in de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie)945.894.322
F 2146Voorzieningen voor het verwijderen van meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen in te lozen drain(age)water uit de bedekte teelt28915.836.198
F 2147Systeem voor gecontroleerde lozing voor de glastuinbouw10181.836
A 2190Kasdekreinigings-, krijt- en coatingsysteem6572.503
B 2200Proefstal204.863.981
A 2201Stal voor biologische melk- of pluimveehouderij met vermindering van de ammoniakemissie4711.419.758
A 2205Omgekeerde osmose-installatie voor het verwerken van spuiwater van een biologische luchtwasser214.983
B 2209Systeem voor mixen van drijfmest met luchtbellen (aanpassen bestaande situatie)6173.069
A 2210Duurzame melkveestal5718.326.630
A 2211Duurzame vleeskalver- of vleesveestal5415.082.868
F 2212Duurzame melkveestal met weidegang12038.481.174
B 2214Systeem voor monitoring van diergezondheid661.307.639
A 2215Systeem voor monitoring van diergezondheid uitsluitend via de melk858.930
A 2218Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers415.566.009
B 2219Permanente afdekinstallatie voor kuilvoerplaatsen221.356.053
A 2220Duurzame varkensstal19063.111.120
A 2230Duurzame pluimveestal16540.801.928
G 2235Stofemissiereducerende technieken voor pluimveestallen10648.048
A 2290Duurzame konijnen-, eenden- of kalkoenenstal3169.317
A 2291Duurzame melkgeitenstal13418.078.572
B 2299Ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel974.003.816
A 2310Teeltsysteem voor vollegrondgewassen in de open lucht141.598.677
B 2315Teeltsysteem voor bladgewassen op water11.226.000
F 2319Kweeksysteem van insecten2112.840.911
D 2320GPS-nauwkeurig systeem voor lokale meting van klimaatgegevens521.022.485
A 2321Spuitmachine voor plaatsspecifiek toedienen van gewasbeschermings- of loofdodingsmiddelen met doponafhankelijke aansturing688.929.863
B 2322Apparatuur voor plaatsspecifiek verzorgen van landbouwgewassen10915.556.108
D 2323Monitoringssysteem voor plantactiviteit5100.280
B 2324Plaatsspecifieke spuitmachine voor de vollegrondteelt1132.500
B 2326Sensor voor het meten van biomassa van landbouwgewassen9159.152
B 2330Boomgaardspuitmachine441.855.650
A 2336UV-gewasbeschermingsinstallatie9116.865
E 2337Spuitmachine met driftbeperkend systeem voor de akkerbouw171.300.959
B 2338Voorziening of apparatuur voor het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de fruitteelt of glastuinbouw (aanpassen bestaande situatie)8438.994
E 2339Hagelnetten voor de fruitteelt12552.016
F 2340Omgekeerde of peilgestuurde drainage902.007.418
A 2341Voorzieningen ter voorkoming van verontreinigingen door erfafspoeling bij een veehouderij1684.069.025
F 2345Biologische waterzuiveringsinstallatie voor verontreinigd afvalwater uit de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegronds- of bedekte teelt5706.606
F 2346Voorziening ter voorkoming van emissies uit de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegronds- of bedekte teelt naar het oppervlaktewater1056.179.557
B 2347Kuubkisten voor bloembollen die geen vocht en chemische middelen opnemen3119.890
A 2349Spuitmachine met restvloeistofreductie in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of vollegrondsteelt357.866.898
A 2350Mechanische onkruidbestrijdingsmachine met GPS-GIS-systeem25712.924
A 2351Intrarijwieder29780.595
B 2352Mechanische onkruidknipper345.200
A 2353Precisie zaaimachine voor sojateelt291.734.384
E 2359Potafdekinstallatie497.874
A 2360Doseereenheid voor vloeibare meststoffen met GPS-gestuurde afschakeling per rij11324.697
D 2361Fertigatiesysteem19430.635
F 2410Duurzame viskwekerij12.195.262
F 2411Duurzame pootviskwekerij6945.012
F 2430Productiesysteem voor algen, kroos of (zee)wieren97.179.462
F 2600Apparatuur voor lokale verwerking van landbouwgewassen (voorwaartse integratie)2688.685
F 2610Apparatuur voor het vervaardigen van vleesvervangers4223.283
F 2613Verwerkingsapparatuur van insecten68.625.346
B 2615Volautomatische optische sorteerinstallatie voor aardappelen of uien42.451.115
F 2620Hoge druk pasteurisatie-installatie voor conservering van verse levensmiddelen22.771.500
A 2630Apparatuur voor het actief verpakken van groenten of fruit196.000
F 2650Terugwinningsinstallatie voor fosfaat of stikstof uit dierlijke mest92.877.345
F 2659Mestvergistingsinstallatie met algen-, kroos- of wierenreactor611.588.787
A 2690Ozonoxidatie-installatie voor ontsmetting van (opslag)ruimten, lucht of producten in de land- en tuinbouw8145.758
Brontabel als csv (6 kB)
Hoofdstuk 3. Mobiliteit

Hoofdstuk 3. Mobiliteit

Hoofdstuk 3. Mobiliteit
code Milieulijst 2017Omschrijvingaantal meldingengemeld investerings-bedrag
F 3108Elektrische bus731.874.335
F 3109Waterstofpersonenauto133.879
G 3110Elektrisch aangedreven voertuig6345445.224.341
D 3111Plugin-hybride personenauto zonder compressieontsteking (groter als 0 - 30 gram CO2 per kilometer)471.793.254
E 3113Aardgasvoertuig voor zakelijk vervoer40118.113.313
F 3114Elektrische bestelauto636.339.811
F 3116Uitsluitend elektrisch aangedreven bakwagenchassis of trekker94.948.004
D 3117Aardgas-bakwagenchassis of -trekker2417.589.813
B 3118Elektrisch aangedreven brom- of snorfiets met lithiumhoudende accu2041.916.194
F 3119Fiets met overkapping en trapondersteuning19158.251
A 3120Lithiumhoudende accu voor elektrische vervoersmiddelen of mobiele werktuigen25380.385
B 3139Composiet tankcontainer11845.000
E 3170Bakwagenchassis of trekker met gereduceerd aandrijfgeluid (Quiet Truck)222.162.325
A 3191Voertuig met halogeenvrije transportkoeling25918.753
A 3193Piek-voertuig met een hermetisch gesloten koelsysteem2153.300
A 3220Standtijdverlengingssysteem voor olie9242.013
A 3222Automatisch smeersysteem10441.048
B 3240Waterzuiveringsinstallatie voor vaartuigen4268.519
D 3260Gesloten roetfilter voor een koelmotor of een werktuig (aanpassen bestaande situatie)5167.585
B 3320Duurzame aandrijving voor een vaartuig5364.720
F 3321Zeer duurzame motor voor een vaartuig62.989.433
A 3325Automatisch smeerolie-deelverversingseenheid voor een scheepsmotor210.198
B 3330Duurzame romp van een binnenvaartschip3304.365
F 3332Antifoulingsysteem voor scheepshuiden264.500
F 3360NOx-reductiesysteem voor een schip7585.823
A 3361Gesloten roetfilter voor een binnenvaartschip5155.110
G 3390Walstroomaansluiting aan boord van een schip18187.727
F 3410Elektrische of hybride aangedreven mobiele machine152184.189.656
B 3411Mobiele machine met verminderde luchtzijdige emissie9210.661.896
E 3412Milieuvriendelijke mobiele machine929105.960.444
B 3460Stofarme veeg(zuig)machine16.050
B 3470Geluidarme hei- of trilapparatuur2100.400
F 3710Waterstofafleverstation31.434.970
F 3720Oplaadpunt voor elektrische voer- of vaartuigen4454.326.018
Brontabel als csv (2 kB)
Hoofdstuk 4. Klimaat en Lucht

Hoofdstuk 4. Klimaat en Lucht

Hoofdstuk 4. Klimaat en Lucht
code Milieulijst 2017Omschrijvingaantal meldingengemeld investerings-bedrag
F 4110Kleinschalige stoomreformer voor waterstofproductie31.267.058
F 4115Lithiumhoudende accu voor stroomvoorziening van gereedschap317.322
D 4121Luchtemissiebeperkende voorziening voor een bestaande stookinstallatie252.675.158
D 4215Halogeenvrij koudemiddel in een bestaande koelinstallatie of warmtepomp (aanpassen bestaande situatie)487.674
A 4300Emissiearme houtgestookte ketel of kachel24768.791
B 4310Verwarmingsketel met geintegreerde low-NOx-brander kleiner als 30 milligram per normaal kubieke meter822.925.705
B 4311Verwarmingsketel met low-NOx-voorzetbrander kleiner als 40 milligram per normaal kubieke meter11717.732
B 4312Verwarmingsketel met low-NOx-brander voor stoom of thermische olie kleiner als 60 milligram per normaal kubieke meter71.370.078
A 4315Selectieve katalytische reductie-installatie (SCR)1103.100
F 4410Apparatuur voor procesgeintegreerde vermindering van stofontwikkeling (aanpassen bestaande situatie)6702.859
B 4416Platenkoeler, -droger of -warmtewisselaar voor indirect halogeenvrij koelen, drogen of verwarmen in de kunstmest- en voedingsmiddelenindustrie455.158
B 4417Rookcondensator voor voedselbewerking124.194
A 4480Ioniserende ontstoffingsinstallatie5160.742
D 4485Filtrerende stofafscheider voorafgegaan door puntgerichte afzuiging13685.955
F 4520Dubbele mechanische asafdichting of hermetisch gesloten magnetische koppeling237.887
D 4531Reinigings- of ontvettingsinstallatie op basis van CO2347.889
G 4571Natreinigingssysteem14568.753
E 4572Gesloten textielreinigingsmachine met halogeenvrije oplosmiddelen263.300
B 4581Biologisch luchtfilter voor vluchtige organische stoffen1202.500
F 4582Gas- en dampadsorber met reactivering76.886.900
A 4680Koude oxidatie-installatie voor luchtreiniging7646.723
E 4685Biologische afgaswasser1380.000
Brontabel als csv (2 kB)
Hoofdstuk 5. Ruimtegebruik

Hoofdstuk 5. Ruimtegebruik

Hoofdstuk 5. Ruimtegebruik
code Milieulijst 2017Omschrijvingaantal meldingengemeld investerings-bedrag
F 5100Biodiversiteitversterkende apparatuur of werken in het landelijk gebied4169.603
F 5120Visgeleidingssysteem255.831
F 5129Verjagingsapparatuur voor vogels of vleermuizen1166.639
A 5250Onkruidbestrijdingsapparatuur voor (half-)verhardingen of spoorbanen912.316.269
F 5411Branddetectiesysteem in chemicaliënopslagen tot 10 ton16.619
Brontabel als csv (436 bytes)
Hoofdstuk 6. Bebouwde omgeving

Hoofdstuk 6. Bebouwde omgeving

Hoofdstuk 6. Bebouwde omgeving
code Milieulijst 2017Omschrijvingaantal meldingengemeld investerings-bedrag
D 6110Duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens de Regeling groenprojecten112217.318.329
D 6111Duurzame renovatie bestaand utiliteitsgebouw volgens de Regeling groenprojecten35127.953.823
E 6112Duurzaam nieuw utiliteitsgebouw met industriefunctie volgens de Regeling groenprojecten3336.799.016
D 6115Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw gebouw volgens BREEAM-NL137449.669.288
E 6116Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw gebouw volgens BREEAM-NL101179.017.710
D 6120Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw gebouw volgens GPR Gebouw 4.319120.343.425
E 6121Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw gebouw volgens GPR Gebouw 4.336128.116.290
E 6126Duurzaam gerenoveerd of nieuw gebouw volgens LEED BD+C2124.607.613
A 6310Duurzaam hout in (onderdelen van) een werk of product7111.867.426
C 6311Duurzaam beton(product) met ten minste 30% gerecycled content352.743.303
A 6312Duurzame eenlaags bitumen dakbedekking7505.105
F 6320Natuurvriendelijke voorzieningen in de bebouwde omgeving7403.490
F 6405Draaibare multifunctionele oppervlaktebedekking282.000
F 6420Vegetatiedak201.608.295
F 6421Gevelbegroeiingssysteem3154.044
G 6422Muurbegroeiingssysteem255.601
G 6440Infiltratiesysteem25930.637
F 6441Voorziening voor het bufferen en vertraagd afvoeren van regenwater10449.459
F 6443Waterdoorlatend straatwerk met drainvoegen216.630
F 6446Decentrale sanitatie-installatie111.415
A 6448Douchesysteem met waterrecycling112.250
Brontabel als csv (2 kB)

Toelichting op de jaarcijfers

 • Als we spreken over 'aanvragen' en 'aangevraagde investeringsbedragen' over 2017, betreft het investeringen die zijn gedaan in de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. Voor deze investeringen is in de periode 1 januari 2017 tot en met 31 maart 2018 MIA en/of Vamil aangevraagd.
 • Het totale financiële voordeel dat met MIA kan worden behaald, is geschat door te rekenen met een gemiddeld marginaal belastingtarief van 25%. Het hoogste belastingtarief voor ondernemingen (VPB) bedraagt voor 2017 25% en het laagste tarief 20%. MIA\Vamil heeft voor een groot deel te maken met zelfstandigen. Zelfstandigen vallen onder de inkomstenbelasting met doorgaans hogere tarieven en ook een hogere belastingvrije voet.
 • Het totale financiële voordeel dat met Vamil kan worden behaald, hangt af van de financiële positie van de aanvrager en de reguliere afschrijvingstermijn van de investering. Daarbij zijn onder andere van invloed: de winst die de ondernemer de komende jaren maakt, het belastingtarief waarin hij/zij dan valt, de rentestand en de afschrijvingstermijn. We rekenen voor Vamil met een geschat gemiddeld voordeel van 3% van het investeringsbedrag. De Belastingdienst kijkt bij de vaststelling van het geclaimde budget naar de in een bepaald jaar gederfde inkomsten als gevolg van vervroegde afschrijving, verminderd met de baten als gevolg van vervroegde afschrijving in voorgaande jaren.
 • Deze jaarcijfers zijn gebaseerd op de aangevraagde bedragen. RVO.nl controleert een deel van de aanvragen en brengt hierover advies uit aan de Belastingdienst. Mede op advies van RVO.nl kan de Belastingdienst aanvragen corrigeren. De bedragen waarover uiteindelijk Vamil en/of MIA wordt toegekend, kunnen als gevolg van deze correctie lager zijn dan de aangevraagde bedragen.
 • De totale correctie over 2017 bedraagt ten tijde van publicatie van het jaarverslag naar verwachting circa 38%. Normaal komt de correctie uit op ca. 25 a 30%. De intrekking of wijziging van enkele meldingen voor grootschalige investeringsprojecten dreven het correctiepercentage op naar een hoger gemiddelde dan gebruikelijk. Het gaat daarbij vooral om miljoeneninvesteringen in duurzame gebouwen. Incorrecte aanvragen (te laat of dubbel), zijn niet meegerekend in het totaal berekend budgetbeslag en ook niet in het correctiepercentage.
 • Niet alle ondernemers die MIA en Vamil aanvragen, passen de fiscale voordelen ook maximaal toe. Bij onvoldoende winst of overlap met andere fiscale regelingen vallen de toegepaste bedragen mogelijk lager uit. Uit onderzoek van de Belastingdienst blijkt dat ondernemers gemiddeld circa 5% van de toegekende MIA\Vamil niet effectueren. Deze en bovenstaande correctie worden niet doorgevoerd in de cijfers op bedrijfsmiddelniveau (jaarcijfers).
 • Bij de cijfers in de tabellen is soms sprake van afrondingsverschillen. Hierdoor kunnen de totalen enigszins afwijken.
 • Deze jaarcijfers zijn gebaseerd op de aangevraagde bedragen. Het gemiddelde bedrag per investering kan verschillen van het gemiddelde bedrag per aanvraag. Bij grotere investeringen worden bovendien vaak vervolgaanvragen gedaan.
 • Het aantal aanvragen is niet gelijk aan het aantal bedrijfsmiddelen. Naast de in het voorgaande punt geschetste situaties, mogen investeerders per aanvraag meerdere bedrijfsmiddelen tegelijk aanmelden, mits zij onder dezelfde bedrijfsmiddelcode vallen.
 • In de tabellen van de Jaarcijfers is voor alle bedrijfsmiddelen op de Milieulijst waarvoor een aanvraag is gedaan, aangegeven hoe vaak en voor welk investeringsbedrag Vamil en/of MIA is aangevraagd. Er is geen onderscheid gemaakt tussen bedrijfsmiddelen waarvoor alleen MIA, alleen Vamil, of MIA en Vamil is aangevraagd. In de tabellen is het totale investeringsbedrag voor de betreffende bedrijfsmiddelen weergegeven.
 • Een aantal bedrijfsmiddelen staat wel op de Milieulijst 2017, maar is niet aangevraagd. Deze bedrijfsmiddelen staan niet in deze jaarcijfers. Naar bedrijfsmiddelen die herhaaldelijk niet of nauwelijks worden gemeld, wordt onderzoek gedaan.