De jaarcijfers geven een overzicht van het totale aantal aanvragen en de totaal aangevraagde investeringsbedragen per bedrijfsmiddel van de Milieulijst 2016.

In dit overzicht staan de aangevraagde bedrijfsmiddelen. Deze zijn gesorteerd op bedrijfsmiddelcode. Het eerste cijfer van de code waaronder een bedrijfsmiddel op de lijst is vermeld, verwijst naar het betreffende milieuthema.

Onderaan deze pagina staat de toelichting op de jaarcijfers. De toelichting beschrijft de berekeningswijze van de cijfers. Ook geeft de toelichting handvatten bij de interpretatie van de cijfers.

Hoofdstuk 0. Thema-overstijgende milieu-innovatie

Hoofdstuk 0. Thema-overstijgende milieu-innovatie

Hoofdstuk 0. Thema-overstijgende milieu-innovatie
code Milieulijst 2016Omschrijvingaantal meldingengemeld investerings-bedrag
A 0001Nieuwe milieuvriendelijke techniek5621.787.014
F 0100Software voor duurzame productontwikkeling14.477
Brontabel als csv (196 bytes)
Hoofdstuk 1. Grondstoffen en afval

Hoofdstuk 1. Grondstoffen en afval

Hoofdstuk 1. Grondstoffen en afval
code Milieulijst 2016Omschrijvingaantal meldingengemeld investerings-bedrag
1100Productieapparatuur voor producten op basis van biomassa121.547.587
1110Productieapparatuur voor bioplastics of voor het maken van producten van bioplastics61.750.311
1200Apparatuur voor vermindering van het gebruik van grondstoffen9141.421.133
1205Water- en grondstoffenbesparende installatie (aanpassen bestaande situatie)113.716.665
1210Variabele verpakkingsmachine42.614.430
1240Waterbesparende installatie2210.412.556
1245Cascadesysteem voor water- en grondstoffenbesparing op een bedrijventerrein (aanpassen bestaande situatie)275.806
1246Milieuvriendelijke wasstraat voor textielreiniging1699.000
1249Regenwaterinstallatie588.489
1270Digitaal systeem voor tandheelkundige mond- of afdrukscanning1606.312.693
1282Apparatuur voor rugpapiervrije etiketten en stickers281.999
1340Installatie voor het tegengaan van kalkaanslag of bio-fouling (aanpassen bestaande situatie)353.755
1345Ontsmettingsinstallatie op basis van Electrolysed Chemical Oxidation311.185.841
1350Reinigingsinstallatie op basis van koolzuur- of ijskorrels885.163
1400Apparatuur voor recycling (geen downcycling, al dan niet upcycling) van grondstoffen8219.446.678
1401Apparatuur voor recycling (downcycling) van grondstoffen191.729.161
1406Terugwinningsinstallatie voor fosfaten uit afval3573.949
1409Pyrolyse- of kraakinstallatie voor verwerking van afvalstoffen51.373.186
1411Opwerkingsinstallatie voor AVI-bodemas1920.913.063
1430Versvetafscheider526.500
1440Membraanbioreactor met benutting van het effluent42.035.103
1441Membraanbioreactor1254.339
1475Schuimbitumenmachine2110.000
1545(Katalytische) oxidatiereactor voor waterreiniging599.112
1610Glasversnipperaar voor horecabedrijven39.000
1615Afzuiginstallatie voor keukenafval4136.983
1810Tapijt(tegels) met ten minste 50% gerecycled materiaal352.073.311
Brontabel als csv (2 kB)
Hoofdstuk 2. Voedselvoorziening en landbouwproductie

Hoofdstuk 2. Voedselvoorziening en landbouwproductie

Hoofdstuk 2. Voedselvoorziening en landbouwproductie
code Milieulijst 2016Omschrijvingaantal meldingengemeld investerings-bedrag
B 2110Kas voor milieuvriendelijke productie met Milieukeur315.845.154
B 2111Kas voor biologische teelt12548.661
F 2112Groen Label Kas voor biologische teelt of milieuvriendelijke productie met Milieukeur10586.078.792
A 2113Groen Label Kas282195.010.879
A 2130Apparatuur voor het biologisch bestrijden van plagen of ziekten in tuinbouwkassen13.948
D 2131Luisdicht insectengaas380.854
B 2135Installatie voor het verhogen van de plantweerbaarheid in de glastuinbouw4147.481
F 2140Ondergrondse waterberging voor de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegrond- of bedekte teelt1110.000
F 2145Installatie voor het optimaliseren van de recirculatie van drain(age)water in de glastuinbouw302.693.785
F 2146Voorzieningen voor het verwijderen van meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen in te lozen drain(age)water uit de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie)494.405.778
F 2147Systeem voor gecontroleerde lozing voor de glastuinbouw282.235
A 2190Kasdekreinigings-, krijt- en coatingsysteem7364.587
B 2200Proefstal461.563.241
A 2201Stal voor biologische melk- of pluimveehouderij met vermindering van de ammoniakemissie4812.023.479
A 2205Omgekeerde osmose-installatie voor het verwerken van spuiwater van een biologische luchtwasser31.046.769
B 2209Systeem voor mixen van drijfmest met luchtbellen in de rundvee- en varkenshouderij5290.860
A 2210Duurzame melkveestal6824.970.495
A 2211Duurzame vleeskalver- of vleesveestal4812.006.207
F 2212Duurzame melkveestal met weidegang8830.326.498
A 2215Monitoringssysteem voor diergezondheid in de melkveehouderij15.330
A 2218Automatisch voortbewegend ruwvoermengsysteem voor herkauwers192.408.581
B 2219Permanente afdekinstallatie voor kuilvoerplaatsen8441.678
A 2220Duurzame varkensstal354114.380.598
A 2230Duurzame pluimveestal19978.489.811
G 2235Stofemissiereducerende technieken voor pluimveestallen7580.868
A 2290Duurzame konijnen-, eenden- of kalkoenenstal142.052.880
A 2291Duurzame melkgeitenstal18617.835.057
B 2299Ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel46391.492
A 2310Teeltsysteem voor vollegrondgewassen in de open lucht142.972.575
B 2311Productieapparatuur voor zilte teelt110.569
F 2319Kweeksysteem van insecten246.503.513
A 2321Spuitmachine voor plaatsspecifiek toedienen van gewasbeschermings- of loofdodingsmiddelen met driftbeperkend of middelbesparend systeem17720.260.260
B 2322Apparatuur voor plaatsspecifiek verzorgen van landbouwgewassen20512.832.748
D 2323Monitoringssysteem voor plantactiviteit235.500
E 2325GPS/GIS-systeem voor precisielandbouw3236.042.758
B 2326Sensor voor het meten van biomassa van landbouwgewassen593.308
B 2330Boomgaardspuitmachine met variabele luchtondersteuning301.289.332
B 2331Mastspuit voor (laan)bomenteelt1118.836
A 2336UV- gewasbeschermingsinstallatie13276.238
E 2337Spuitmachine met driftbeperkend systeem voor de akkerbouw10372.891
E 2339Hagelnetten voor de fruitteelt9420.004
F 2340Peilgestuurde drainage581.007.519
A 2341Voorzieningen ter voorkoming van verontreinigingen door erfafspoeling bij een veehouderij641.634.268
F 2345Biologische waterzuiveringsinstallatie voor verontreinigd afvalwater uit de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegronds- of bedekte teelt9141.051
F 2346Voorziening ter voorkoming van verontreiniging via afvalwater uit de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegronds- of bedekte teelt11618.739
A 2349Spuitmachine met restvloeistofreductie in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of vollegrondsteelt232.549.264
A 2350Mechanische onkruidbestrijdingsmachine met plantherkenningssysteem of onkruidsensoren275.900
A 2351Intrarijwieder11355.038
B 2352Mechanische onkruidknipper473.300
E 2359Potafdekinstallatie115.000
D 2360Doseereenheid voor de vloeibare fractie van mest118.250
D 2361Fertigatiesysteem8262.028
E 2362Rijenbemestingseenheid17487.515
F 2410Duurzame viskwekerij122.365.890
F 2411Duurzame pootviskwekerij1365.694
F 2430Productiesysteem voor algen, kroos of (zee)wieren6413.077
F 2600Apparatuur voor lokale verwerking van landbouwgewassen (voorwaartse integratie)328.445.031
F 2610Apparatuur voor het vervaardigen van vleesvervangers128.292.510
F 2611Verwerkingsapparatuur voor lokale verwerking van biologische landbouwproducten10770.909
F 2613Verwerkingsapparatuur van insecten6194.760
B 2615Volautomatische optische sorteerinstallatie voor aardappelen en uien103.507.371
F 2620Hoge druk pasteurisatie-installatie voor conservering van verse levensmiddelen13.000.000
F 2650Mestbewerkingsinstallatie met terugwinning van fosfaat en stikstof3710.164.525
A 2690Ozonoxidatie-installatie voor ontsmetting van (opslag)ruimten, lucht of producten in de land- en tuinbouw12605.705
Brontabel als csv (5 kB)
Hoofdstuk 3. Mobiliteit

Hoofdstuk 3. Mobiliteit

Hoofdstuk 3. Mobiliteit
code Milieulijst 2016Omschrijvingaantal meldingengemeld investerings-bedrag
F 3109Waterstofpersonenauto10564.850
G 3110Uitsluitend elektrisch aangedreven voertuig3.013258.495.389
D 3111Plugin-hybride personenauto zonder compressieontsteking (> 0 - 30 gram CO2 per kilometer)984.456.021
E 3113Aardgasvoertuig voor zakelijk vervoer776.284.600
F 3115Waterstofbus12.201.500
F 3116Uitsluitend elektrisch aangedreven bakwagenchassis of trekker71.699.975
D 3117Uitsluitend aardgasmotor aangedreven bakwagenchassis of trekker1610.350.299
B 3118Elektrisch aangedreven brom- of snorfiets met lithiumhoudende accu136718.839
F 3119Fiets met overkapping en trapondersteuning860.587
A 3120Lithiumhoudende accu voor elektrische vervoermiddelen of mobiele werktuigen13260.859
D 3130Systeem voor adaptieve cruise control voor vrachtverkeer1331.586.670
B 3139Composiet tankcontainer9704.750
E 3170Bakwagenchassis of trekker met gereduceerd aandrijfgeluid (Quiet Truck)7410.147.036
B 3191Voertuig met zeer duurzame transportkoeling552.762.939
A 3220Standtijd-verlengingssysteem voor olie4885.113
A 3222Automatisch smeersysteem13676.596
B 3240Waterzuiveringsinstallatie voor vaar-, vlieg- en voertuigen58.663.748
A 3280Hittewerende coating van transporttank voor brandbaar gas13.150.000
B 3320Duurzame aandrijving voor een vaartuig1111.301.329
F 3321Zeer duurzame motor voor een vaartuig138.487.916
A 3325Automatisch smeerolie-deelverversingseenheid voor een scheepsmotor120.800
B 3330Duurzame romp van een binnenvaartschip84.729.771
F 3331Milieuvriendelijk beschermingssysteem voor scheepshuiden6877.317
A 3340Gesloten grijswatersysteem voor een schip3550.045
B 3341Opslagtank voor huishoudelijk afvalwater van schepen157.750
F 3360NOx-reductiesysteem voor een binnenvaartschip101.686.814
A 3361Gesloten roetfilter voor een binnenvaartschip51.281.005
F 3366Ontgassingsinstallatie voor scheepstanks31.133.773
A 3380Automatisch noodbesturingssysteem voor een binnenvaartschip254.000
G 3390Walstroomaansluiting aan boord van het schip12159.650
F 3410Elektrische of hybride aangedreven mobiele machine15561.369.276
B 3411Emissiearme milieuvriendelijke mobiele machine6513.143.213
E 3412Milieuvriendelijke mobiele machine79297.675.394
C 3460Stofarme veeg(zuig)machine447.658
F 3470Geluidarme hei- of trilapparatuur21.065.000
F 3720Oplaadpunt voor elektrische voer- of vaartuigen5826.868.751
F 3740Aardgasvulpunt91.847.956
Brontabel als csv (2 kB)
Hoofdstuk 4. Klimaat en Lucht

Hoofdstuk 4. Klimaat en Lucht

Hoofdstuk 4. Klimaat en Lucht
code Milieulijst 2016Omschrijvingaantal meldingengemeld investerings-bedrag
F 4115Lithiumhoudende accu voor stroomvoorziening van gereedschap19.000
D 4121Luchtemissiebeperkende voorziening voor een bestaande stookinstallatie261.555.992
A 4140Bioreactor met verminderde slibretentie voor stikstofverwijdering (aanpassen bestaande situatie)2240.686
F 4210SF6-vrij hoog- of middenspannings-schakelsysteem (vervanging)3112.400
B 4211Transformator met plantaardige olie15.000.000
F 4215Halogeenvrij koudemiddel in een bestaande koelinstallatie of warmtepomp (aanpassen bestaande situatie)18.700
A 4300Emissiearme houtgestookte ketel of kachel342.406.848
B 4310Verwarmingsketel met geintegreerde low-NOx-brander < 30 milligram per normaal kubieke meter772.279.517
B 4311Verwarmingsketel met low-NOx-voorzetbrander < 40 milligram per normaal kubieke meter141.093.796
B 4312Verwarmingsketel met low-NOx-brander voor stoom of thermische olie < 60 milligram per normaal kubieke meter93.179.293
F 4315Selectieve katalytische reductie-installatie (SCR)8434.969
F 4325Biologische ontzwavelingsinstallatie1490.000
B 4410Apparatuur voor procesgeintegreerde vermindering van stofontwikkeling (aanpassen bestaande situatie)7335.128
D 4420Apparatuur voor vermindering van stofemissie tijdens niet-reguliere bedrijfsvoering225.459
F 4424Gesloten op- of overslag van kolen of andere droge niet voor consumptie bestemde bulkgoederen63.050.617
A 4480Ontstoffingsinstallatie met een hoog scheidingsrendement voor fijn stof73.535.820
D 4485Filtrerende stofafscheider voorafgegaan door puntgerichte afzuiging17935.823
F 4500VOS-emissiereducerende apparatuur3845.600
A 4531Reinigings- of ontvettingsinstallatie op basis van CO211.167.930
F 4551Drukvormwasinstallatie voor zeefdrukvormen184.809
E 4571Natreinigingssysteem390.956
F 4580Vlamloze thermische naverbrander voor afgassen23.127.193
A 4680Plasma-omzetter voor gasvormige verontreinigingen143.285
B 4681(Katalytische) oxidatie-installatie voor luchtreiniging5121.772
Brontabel als csv (2 kB)
Hoofdstuk 5. Ruimtegebruik

Hoofdstuk 5. Ruimtegebruik

Hoofdstuk 5. Ruimtegebruik
code Milieulijst 2016Omschrijvingaantal meldingengemeld investerings-bedrag
F 5100Biodiversiteitversterkende apparatuur of werken in het landelijk gebied3100.061
F 5121Autonome verzamelinstallatie voor plastic afval op het water262.566
F 5129Verjagingsapparatuur voor vogels of vleermuizen1591.211
A 5210Windgekoelde condensor123.810
B 5250Onkruidbestrijdings-apparatuur voor (half-)verhardingen of spoorbanen1372.097.067
A 5331Apparatuur voor bodem- of grondwatersanering voor een ernstige verontreiniging op een niet-spoedlocatie228.810
A 5415Laad- en losapparatuur voor modaliteitsverschuiving vervoer gevaarlijke stoffen112.850
Brontabel als csv (664 bytes)
Hoofdstuk 6. Bebouwde omgeving

Hoofdstuk 6. Bebouwde omgeving

Hoofdstuk 6. Bebouwde omgeving
code Milieulijst 2016Omschrijvingaantal meldingengemeld investerings-bedrag
D 6110Duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens de Regeling groenprojecten44119.339.922
D 6111Duurzame renovatie bestaand utiliteitsgebouw volgens de Regeling groenprojecten2746.687.633
E 6112Duurzaam nieuw utiliteitsgebouw met industriefunctie volgens de Regeling groenprojecten627.987.529
G 6115Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw gebouw volgens BREEAM-NL75385.306.691
D 6116Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw gebouw volgens BREEAM-NL126348.044.894
E 6117Duurzaam nieuw of grootschalig gerenoveerd gebouw volgens BREEAM-NL1672.332.312
G 6120Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw gebouw volgens GPR Gebouw 4.21342.810.664
D 6121Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw gebouw volgens GPR Gebouw 4.22761.664.025
G 6122Duurzaam nieuw gebouw volgens GPR Gebouw 4.21989.095.707
E 6126Duurzaam gerenoveerd of nieuw gebouw volgens LEED BD+C14.500
A 6310Duurzaam hout in (onderdelen van) een werk of product8921.058.005
F 6320Natuurvriendelijke voorzieningen in de bebouwde omgeving748.689
F 6330Geluidarm bedrijfsterrein65.451.605
F 6420Vegetatiedak223.391.658
F 6421Gevelbegroeiingssysteem245.528
G 6422Muurbegroeiingssysteem357.584
B 6425Natuurzwemvijver135.000
F 6429Lichtvervuilingbeperkende buitenverlichting2109.245
G 6440Infiltratiesysteem181.018.056
F 6441Voorziening voor het bufferen en vertraagd afvoeren van regenwater7910.780
F 6445Grijswaterrecyclinginstallatie5122.096
F 6449Toilet met urinescheiding130.600
Brontabel als csv (2 kB)

Toelichting op de jaarcijfers

 • Als we spreken over 'aanvragen' en 'aangevraagde investeringsbedragen' over 2016, betreft het investeringen die zijn gedaan in de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Voor deze investeringen is in de periode 1 januari 2016 tot en met 31 maart 2017 MIA en/of Vamil aangevraagd.
 • Het totale financiële voordeel dat met MIA kan worden behaald, is geschat door te rekenen met een gemiddeld marginaal belastingtarief van 25%. Het hoogste belastingtarief voor ondernemingen (VPB) bedraagt voor 2016 25% en het laagste tarief 20%. MIA\Vamil heeft voor een groot deel te maken met zelfstandigen. Zelfstandigen vallen onder de inkomstenbelasting met doorgaans hogere tarieven en ook een hogere belastingvrije voet.
 • Het totale financiële voordeel dat met Vamil kan worden behaald, hangt af van de financiële positie van de aanvrager en de reguliere afschrijvingstermijn van de investering. Daarbij zijn onder andere van invloed: de winst die de ondernemer de komende jaren maakt, het belastingtarief waarin hij/zij dan valt, de rentestand en de afschrijvingstermijn. We rekenen voor Vamil met een geschat gemiddeld voordeel van 3% van het investeringsbedrag. De Belastingdienst kijkt bij de vaststelling van het geclaimde budget naar de in een bepaald jaar gederfde inkomsten als gevolg van vervroegde afschrijving, verminderd met de baten als gevolg van vervroegde afschrijving in voorgaande jaren.
 • Deze jaarcijfers zijn gebaseerd op de aangevraagde bedragen. RVO.nl controleert een deel van de aanvragen en brengt hierover advies uit aan de Belastingdienst. Mede op advies van RVO.nl kan de Belastingdienst aanvragen corrigeren. De bedragen waarover uiteindelijk Vamil en/of MIA wordt toegekend, kunnen als gevolg van deze correctie lager zijn dan de aangevraagde bedragen.
 • De totale correctie over 2016 bedraagt naar verwachting circa 29%. Incorrecte aanvragen (te laat of dubbel), zijn niet meegerekend in het totaal berekend budgetbeslag en ook niet in het correctiepercentage. Hiermee was in 2016 een bedrag van € 13,1 miljoen gemoeid.
 • Niet alle ondernemers die MIA en Vamil aanvragen, passen de fiscale voordelen ook maximaal toe. Bij onvoldoende winst of overlap met andere fiscale regelingen vallen de toegepaste bedragen mogelijk lager uit. Uit onderzoek van de Belastingdienst blijkt dat ondernemers gemiddeld circa 5% van de toegekende MIA\Vamil niet effectueren. Deze en bovenstaande correctie worden niet doorgevoerd in de cijfers op bedrijfsmiddelniveau (jaarcijfers).
 • Bij de cijfers in de tabellen is soms sprake van afrondingsverschillen. Hierdoor kunnen de totalen enigszins afwijken.
 • Deze jaarcijfers zijn gebaseerd op de aangevraagde bedragen. Het gemiddelde bedrag per investering kan verschillen van het gemiddelde bedrag per aanvraag. Bij grotere investeringen worden bovendien vaak vervolgaanvragen gedaan.
 • Het aantal aanvragen is niet gelijk aan het aantal bedrijfsmiddelen. Naast de in het voorgaande punt geschetste situaties, mogen investeerders per aanvraag meerdere bedrijfsmiddelen tegelijk aanmelden, mits zij onder dezelfde bedrijfsmiddelcode vallen.
 • In de tabellen van de Jaarcijfers is voor alle bedrijfsmiddelen op de Milieulijst waarvoor een aanvraag is gedaan, aangegeven hoe vaak en voor welk investeringsbedrag Vamil en/of MIA is aangevraagd. Er is geen onderscheid gemaakt tussen bedrijfsmiddelen waarvoor alleen MIA, alleen Vamil, of MIA en Vamil is aangevraagd. In de tabellen is het totale investeringsbedrag voor de betreffende bedrijfsmiddelen weergegeven.
 • Een aantal bedrijfsmiddelen staat wel op de Milieulijst 2016, maar is niet aangevraagd. Deze bedrijfsmiddelen staan niet in deze jaarcijfers. Naar bedrijfsmiddelen die herhaaldelijk niet of nauwelijks worden gemeld, wordt onderzoek gedaan.