Neemt toe in belangstelling

De Rijksoverheid heeft middels een kamerbrief van 14 september 2016 het Rijksbrede programma circulaire economie 'Nederland circulair in 2050' op de kaart gezet. Dit programma bouwt voort op de groene groei programma’s en richt zich op de ontwikkeling en realisatie van een circulaire economie voor 2050. De circulaire economie biedt een antwoord op de grote uitdaging in de 21ste eeuw om veel efficiënter om te gaan met grondstoffen. Om de mensheid blijvend te kunnen voeden en voorzien van noodzakelijke goederen en om een menswaardig bestaan te garanderen, is een fundamenteel anders omgaan met grondstoffen nodig.

De ambitie van het kabinet is om samen met maatschappelijke partners in 2030 een (tussen) doelstelling te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). Met deze doelstelling op grondstoffengebruik sluit Nederland aan bij het ambitieniveau in vergelijkbare landen.
Concreet betekent dit dat in 2050 grondstoffen efficiënt worden ingezet en hergebruikt, zonder schadelijke emissies naar het milieu. Voor zover er nieuwe grondstoffen nodig zijn, worden deze op duurzame wijze gewonnen en wordt verdere aantasting van de sociale en fysieke leefomgeving en de gezondheid voorkomen. Producten en materialen worden zo ontworpen dat ze kunnen worden hergebruikt met zo min mogelijk waardeverlies en zonder schadelijke emissies naar het milieu. Verder legt het programma de verbinding met het beleid voor een gezonde en veilige leefomgeving.

De MIA\Vamil vormt met de Milieulijst 2016 een belangrijk instrument om deze doelstellingen te realiseren. Bij het bevorderen van een circulaire economie  gaan de bedrijfsmiddelen op de Milieulijst 2016 ook over duurzame landbouw, natuurbescherming (inclusief agrarische natuur), klimaatadaptatie, de brandstofvisie en emissiereductie. In onderstaande tabel 1 staan de meldgegevens ingedeeld naar deze beleidsthema’s.

Gemelde investeringen 2016 naar beleidsthema

Gemelde investeringen 2016 naar beleidsthema (in miljoen €)
Beleidsthema'saantal meldingengemeld investeringsbedrag
Circulaire economie (biobased, grondstofefficiency en duurzaam waterbeheer)751174,3
Duurzaam bouwen (Duurzame gebouwen met duurzaam materiaal gebruik conform certificering)4431214,3
Duurzame landbouw (zoals duurzame MDV-stallen en GLK Kassen en biologische landbouw)1.533587,5
Brandstofvisie (zoals elektrisch en hybride voertuigen en mobiele machines)4.299382,0
Natuur, inclusief agrarische natuur (bevordering biodiversiteit)1.15556,5
Emissiereductie (broeikasgassen, stof, NOx, SOx, VOS)45652,3
Klimaatadaptatie (zoals zilte teelt, waterberging en vegetatiedaken)1126,6
Overig (zoals veilige leefomgeving, stedelijke geluidhinder, duurzame aquacultuur)949142,1
Totaal9.6982615,6

Tabel 1. Ondernemers investeerden in 2016 vooral in ‘mobiliteit’, ‘voedsel’ en ‘bouw’.

Brontabel als csv (770 bytes)

In dit jaarverslag staan diverse praktijkvoorbeelden van gemelde investeringen in 2016. Het gaat om investeringen met betrekking tot:

Meer actuele praktijkvoorbeelden komen in 2017 beschikbaar op de website van MIA\Vamil.

Totaal investeringsbedrag 2016 naar beleidsthema

Totaal investeringsbedrag 2016 naar beleidsthema (in miljoen €)
Gemeld investeringsbedrag
Circulaire economie174
Duurzaam bouwen1214
Duurzame landbouw588
Brandstofvisie382
Natuur, incl agrarische natuur57
Emissiereductie52
Klimaatadaptatie7
Overig142

Figuur 5: Aangevraagd investeringsbedrag per beleidsthema (totaal € 2.616 miljoen)

Brontabel als csv (206 bytes)

Ten opzichte van vorig jaar is in grote lijnen het gemelde investeringsbedrag in de circulaire economie en duurzame bouw met ruim een factor 1,5 toegenomen. De gemelde investeringen in de landbouw (voedsel) zijn ongeveer gelijk gebleven. Het investeringsbedrag in mobiliteit is met 2/3 afgenomen. Dit laatste heeft met name te maken met de strengere eisen die gesteld zijn aan emissiearme mobiele machines, Quiet Trucks en hybride personenauto’s.