Aanvragen en investeringsbedragen

Het aantal aanvragen voor MIA en Vamil en het daarmee samenhangende totaal geïnvesteerd bedrag variëren over de jaren heen. In economisch voorspoedige jaren wordt doorgaans meer gebruik gemaakt van MIA en Vamil dan in jaren met een minder gunstig investeringsklimaat.

Beschikbaar budget

In de Miljoenennota zijn de voor MIA en Vamil beschikbare budgetten per jaar vastgelegd. De mate waarin ondernemers een beroep doen op de regelingen berekenen we op grond van de investeringsbedragen en de daarmee gemoeide belastingderving. Dit berekend budgetbeslag was in 2015 één miljoen hoger dan het voor dit jaar gereserveerde budget.

Elektrisch vervoer

In 2015 hebben ondernemers ruim 14.500 aanvragen ingediend voor MIA en Vamil voor investeringen in elektrisch en hybride personenvervoer met een totaal investeringsbedrag van € 972 miljoen. Daarmee was de belangstelling voor duurzame mobiliteit net als in 2013 uitzonderlijk hoog.

Groene groei thema’s

De Rijksoverheid heeft verschillende thema’s aangewezen voor Groene Groei. Van het totaal voor MIA en Vamil gemeld investeringsbedrag in 2015 heeft 97% betrekking op de Groene Groei thema’s. Ondernemers investeerden vooral in ‘mobiliteit’, ‘voedsel’ en ‘bouw’.

Investeringen per sector

Net als in voorgaande jaren maakte de agrarische sector goed gebruik van MIA en Vamil. De land- en tuinbouw waren samen verantwoordelijk voor 27% van het aangevraagd investeringsbedrag.

MKB

Alle ondernemers in Nederland kunnen, ongeacht hun bedrijfsomvang, gebruik maken van MIA\Vamil. In de praktijk blijkt dat MIA\Vamil vooral in trek is bij het midden- en kleinbedrijf (MKB). In 2015 is 84% van de aanvragen afkomstig van het MKB.