De jaarcijfers geven een overzicht van het totale aantal aanvragen en de totaal aangevraagde investeringsbedragen per hoofdstuk van de Milieulijst 2015. 

In dit overzicht staan de aangevraagde bedrijfsmiddelen. Deze zijn gesorteerd op bedrijfsmiddelcode. Het eerste cijfer van de code waaronder een bedrijfsmiddel op de lijst is vermeld, verwijst naar het betreffende milieuthema.

Onderaan deze pagina staat de toelichting op de jaarcijfers. De toelichting beschrijft de berekeningswijze van de cijfers. Ook geeft de toelichting inzicht in de interpretatie van de cijfers.

Hoofdstuk 0. Thema-overstijgende milieu-innovatie

Hoofdstuk 0. Thema-overstijgende milieu-innovatie

Hoofdstuk 0. Thema-overstijgende milieu-innovatie
code Milieulijst 2015Omschrijvingaantal meldingengemeld investerings-bedrag
A 0001Nieuwe milieuvriendelijke techniek11554.311.413
F 0100Software voor duurzame productontwikkeling376.315
Brontabel als csv (198 bytes)
Hoofdstuk 1. Grondstoffen en afval

Hoofdstuk 1. Grondstoffen en afval

Hoofdstuk 1. Grondstoffen en afval
code Milieulijst 2015Omschrijvingaantal meldingengemeld investerings-bedrag
F 1100Productieapparatuur voor (half)producten op basis van grondstoffen van biologische oorsprong206.075.420
F 1110Productieapparatuur voor bioplastics of voor het maken van producten van bioplastics163.000
F 1111Productiesysteem voor algen of (zee)wieren12.152.500
F 1112Vergistingsinstallatie met algenreactor3637.839
A 1113Algen-, wieren- of eendenkroossysteem123.287
A 1200Apparatuur voor vermindering van het gebruik van grondstoffen4228.030.848
F 1205Water- en grondstoffenbesparende installatie (aanpassen bestaande situatie)17705.988
F 1210Variabele verpakkingsmachine21.053.061
A 1240Waterbesparende installatie11694.898
F 1246Milieuvriendelijke wasstraat voor textielreiniging2163.000
D 1249Regenwaterinstallatie8597.815
D 1270Digitaal systeem voor tandheelkundige mond- of afdrukscanning1335.797.673
B 1282Apparatuur voor rugpapiervrije etiketten en stickers343.650
F 1320Houtmodificatie-installatie1550.000
F 1325Heteluchtbehandelings- installatie146.497
A 1340Installatie voor het tegengaan van kalkaanslag of bio-fouling (aanpassen bestaande situatie)1780.202
A 1345Ontsmettingsinstallatie op basis van Electrolysed Chemical Oxidation19804.560
F 1350Reinigingsinstallatie op basis van koolzuur- of ijskorrels798.500
A 1400Apparatuur voor recycling (geen downcycling, eventueel upcycling) van grondstoffen10032.417.247
B 1401Apparatuur voor recycling (downcycling) van grondstoffen151.510.482
B 1405Terugwinningsinstallatie voor grondstoffen uit afvalwater of waterzuiveringsslib (aanpassen bestaande situatie)6887.738
F 1406Terugwinningsinstallatie voor fosfaten uit afval4367.154
F 1409Pyrolyse-installatie voor recycling van afvalstoffen120.116
A 1411Opwerkingsinstallatie voor AVI-bodemas1786.519
A 1440Membraanbioreactor met benutting van het effluent21.431.138
B 1441Membraanbioreactor1110.800
F 1470Recyclinginstallatie voor bitumineus afval4284.628
A 1525Stofemissievrije denatureringsinstallatie voor asbesthoudend afval of asbesthoudende grond123.557
B 1540Aerobe korrelslibreactor4288.581
B 1545(Katalytische) oxidatiereactor voor waterreiniging18.755
A 1620Asbestcontainer141.523
Brontabel als csv (2 kB)
Hoofdstuk 2. Voedselvoorziening en landbouwproductie

Hoofdstuk 2. Voedselvoorziening en landbouwproductie

Hoofdstuk 2. Voedselvoorziening en landbouwproductie
code Milieulijst 2015Omschrijvingaantal meldingengemeld investerings-bedrag
B 2110Kas voor milieuvriendelijke productie met Milieukeur5428.159
B 2111Kas voor biologische teelt242.436.274
F 2112Groen Label Kas voor biologische teelt of milieuvriendelijke productie met Milieukeur66125.230.460
A 2113Groen Label Kas161162.427.177
A 2130Apparatuur voor het biologisch bestrijden van plagen of ziekten in tuinbouwkassen195.000
D 2131Luisdicht insectengaas6842.737
B 2135Installatie voor het verhogen van de plantweerbaarheid in de glastuinbouw259.023
F 2142Apparatuur voor het verminderen van de hoeveelheid opgepompt grondwater voor gebruik als gietwater in de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie)5234.943
A 2145Installatie voor het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen in te lozen drainwater uit de glastuinbouw7321.537
F 2146Voorziening voor het verwijderen van meststoffen in te lozen drainwater uit de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie)6646.885
B 2200Proefstal536.930.941
A 2201Stal voor biologische melk- of pluimveehouderij met vermindering van de ammoniakemissie346.083.903
A 2205Omgekeerde osmose-installatie voor het verwerken van spuiwater van een biologische luchtwasser4277.310
B 2209Beluchtingssysteem voor mixen van drijfmest in de rundvee- en varkenshouderij6163.321
A 2210Duurzame melkveestal559174.054.285
A 2211Duurzame vleeskalver- of vleesveestal286.281.304
A 2215Monitoringssysteem voor diergezondheid in de melkveehouderij8145.700
A 2218Automatisch voortbewegend ruwvoermengsysteem voor herkauwers384.273.918
B 2219Permanente afdekinstallatie voor kuilvoerplaatsen6300.261
A 2220Duurzame varkensstal31268.727.092
A 2230Duurzame pluimveestal28281.683.134
G 2235Stofemissiereducerende technieken voor pluimveestallen4640.580
A 2290Duurzame konijnen-, eenden- of kalkoenenstal41.077.020
A 2291Duurzame melkgeitenstal828.748.251
B 2299Ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel26212.960
A 2310Teeltsysteem voor vollegrondgewassen in de open lucht132.848.232
B 2311Productieapparatuur voor zilte teelt17.916
B 2315Teeltsysteem voor bladgewassen op water3700.555
A 2316Milieuvriendelijke productie van gewassen of producten in een gebouw volgens Milieukeur165.000
D 2320GPS-nauwkeurig systeem voor lokale meting van klimaatgegevens15.233
A 2321Spuitmachine voor plaatsspecifiek toedienen van gewasbeschermings- of loofdodingsmiddelen met driftbeperkend of middelbesparend systeem13814.601.802
B 2322Apparatuur voor plaatsspecifiek verzorgen van landbouwgewassen1355.030.941
D 2323Monitoringssysteem voor plantactiviteit342.150
E 2325GPS/GIS-systeem voor precisielandbouw2164.068.970
B 2326Sensor voor het meten van biomassa van landbouwgewassen347.279
B 2330Boomgaardspuitmachine met variabele luchtondersteuning17721.342
A 2336UV-gewasbeschermingsinstallatie7169.899
E 2339Hagelnetten voor de fruitteelt12457.971
F 2340Grondwaterpeilgestuurde drainage12179.053
A 2341Voorzieningen ter voorkoming van verontreinigingen door erfafspoeling bij een veehouderij34612.313
A 2345Biologische waterzuiveringsinstallatie voor verontreinigd afvalwater uit de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegronds- of bedekte teelt9116.330
A 2346Apparatuur ter voorkoming van verontreiniging via afvalwater uit de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegronds- of bedekte teelt9309.634
A 2350Mechanische onkruidbestrijdingsmachine met plantherkenningssysteem of onkruidsensoren349.472
A 2351Intrarijwieder688.842
E 2353Aardappelloofbrander132.900
E 2354Brander voor loof- en onkruidverwijdering485.162
E 2359Potafdekinstallatie111.880
D 2360Doseereenheid voor de vloeibare fractie van mest191.000
D 2361Fertigatiesysteem8192.839
E 2362Rijenbemestingseenheid9207.358
F 2410Duurzame viskwekerij8860.640
F 2515Overlevingsbak voor bijvangst in de aal- of garnalenvisserij met verbeterde terugvoer17.500
F 2600Apparatuur voor lokale verwerking van landbouwgewassen (voorwaartse integratie)151.632.056
F 2611Verwerkingsapparatuur voor lokale verwerking van biologische landbouwproducten, fruit, gekweekte vis, schaal- of schelpdieren111.967.480
B 2615Volautomatische optische aardappelsorteerinstallatie92.160.250
F 2620Hoge druk pasteurisatie-installatie voor conservering van verse levensmiddelen32.622.912
A 2621Heetwaterinstallatie voor fruitbehandeling340.211
A 2630Apparatuur voor het actief verpakken van groenten of fruit1110.000
F 2650Mestbewerkingsinstallatie met terugwinning van fosfaat en stikstof4912.902.228
A 2690Ozonoxidatie-installatie voor ontsmetting van (opslag)ruimten, lucht of producten in de land- en tuinbouw17589.336
Brontabel als csv (5 kB)
Hoofdstuk 3. Mobiliteit

Hoofdstuk 3. Mobiliteit

Hoofdstuk 3. Mobiliteit
code Milieulijst 2015Omschrijvingaantal meldingengemeld investerings-bedrag
G 3110Uitsluitend elektrisch aangedreven voertuig2.218168.652.994
D 3111Plug-in-hybride personenauto zonder compressieontsteking (> 0 - 30 gram CO2 per kilometer)24410.833.725
E 3112Plug-in-hybride personenauto zonder compressieontsteking (> 30 - 50 gram CO2 per kilometer)11.215780.149.244
E 3113Aardgasvoertuig voor zakelijk vervoer472.492.309
B 3118Elektrisch aangedreven brom- of snorfiets met lithiumhoudende accu1451.101.065
F 3119Fiets met overkapping en trapondersteuning419.402
A 3120Lithiumhoudende accu voor elektrische vervoermiddelen of mobiele werktuigen301.724.575
A 3130Systeem voor adaptieve cruise control voor vrachtverkeer1175.011.389
F 3135Vast opgestelde bandenpomp1750.000
A 3170Bakwagen of trekker met gereduceerd aandrijfgeluid (Quiet Truck)1.297295.480.392
A 3171Geluidarme opbouw voor een gekoelde aanhanger, bakwagen, bestelwagen of oplegger181.695.310
F 3191Voertuig met koeling op zonnecellen of remenergie1019.797.057
F 3210Brandstofcelsysteem voor mobiele werktuigen en transportmiddelen4698.646
A 3220Standtijdverlengingssysteem voor olie4123.553
A 3221Smeeroliesysteem voor benzine- of dieselmotoren15.000
A 3222Automatisch smeersysteem16833.702
B 3240Waterzuiveringsinstallatie voor vaar-, vlieg- en voertuigen4311.297
D 3260Gesloten roetfilter voor een koelmotor of een werktuig (aanpassen bestaande situatie)15.136
F 3310Duurzaam vaartuig2437.521.721
B 3320Duurzame energievoorziening en aandrijving voor een binnenvaartschip82.314.967
F 3321Elektro-, hybride- of gasmotor voor een vaartuig2527.131.296
B 3330Duurzame romp van een binnenvaartschip111.379.161
F 3331Milieuvriendelijk beschermingssysteem voor scheepshuiden3180.000
B 3341Opslagtank voor huishoudelijk afvalwater van schepen12.500
F 3360NOx-reductiesysteem voor een binnenvaartschip270.000
A 3361Gesloten roetfilter voor een binnenvaartschip5143.100
F 3365Ontgassingsinstallatie voor transportcontainers280.392
F 3366Ontgassingsinstallatie voor scheepstanks3389.532
B 3370Geluidarme scheepsschroef123.500
A 3380Automatisch noodbesturingssysteem voor een binnenvaartschip349.500
G 3390Walstroomaansluiting aan boord van het schip565.750
G 3391Walstroominstallatie op de kade3145.290
F 3410Elektrische of hybride aangedreven mobiele machine15716.158.200
B 3411Emissiearme milieuvriendelijke mobiele machine1.198198.538.547
E 3412Milieuvriendelijke mobiele machine62361.032.412
B 3413Mobiele machine voor heiwerkzaamheden173.000
A 3460Stofarme veeg(zuig)machine10163.983
B 3470Geluidarme hei- of trilapparatuur1100.000
F 3720Oplaadpunt voor elektrische voer- of vaartuigen86110.455.024
G 3740Aardgasaflever- of aardgasvulpunt4814.149.434
Brontabel als csv (3 kB)
Hoofdstuk 4. Klimaat en Lucht

Hoofdstuk 4. Klimaat en Lucht

Hoofdstuk 4. Klimaat en Lucht
code Milieulijst 2015Omschrijvingaantal meldingengemeld investerings-bedrag
F 4111Noodstroomvoorziening met brandstofcelsysteem421.303.570
A 4121Luchtemissiebeperkende voorziening voor een bestaande stookinstallatie1186.240.681
D 4215Koudemiddelen met zeer lage GWP in een bestaande koelinstallatie of warmtepomp (aanpassen bestaande situatie)3123.230
F 4230Gesloten plasmareinigingssysteem op basis van NF3 (vervanging)18.199
A 4300Emissiearme houtgestookte ketel of kachel323.107.517
A 4310Verwarmingsketel met geintegreerde low-NOx-brander < 30 milligram per normaal kubieke meter501.295.237
A 4311Verwarmingsketel met low-NOx-voorzetbrander < 40 milligram per normaal kubieke meter9533.901
B 4312Verwarmingsketel met low-NOx-brander voor stoom of thermische olie < 60 milligram per normaal kubieke meter83.515.195
A 4315Selectieve katalytische reductie-installatie (SCR)35.041.604
F 4325(Biologische) ontzwavelingsinstallatie456.259
F 4410Apparatuur voor procesgeintegreerde vermindering van stofontwikkeling (aanpassen bestaande situatie)61.045.844
B 4416Platenkoeler, -droger of -warmtewisselaar voor indirect halogeenvrij koelen, drogen of verwarmen in de kunstmest- en voedingsmiddelenindustrie43.012.098
F 4420Apparatuur voor vermindering van stofemissie tijdens niet-reguliere bedrijfsvoering1286.310
D 4422Gesloten beladingssysteem286.180
F 4424Gesloten op- of overslag van kolen of andere droge niet voor consumptie bestemde bulkgoederen1975.000
A 4480Ontstoffingsinstallatie met een hoog scheidingsrendement voor fijn stof7920.689
D 4485Filtrerende stofafscheider voorafgegaan door puntgerichte afzuiging263.265.105
F 4500VOS-emissiereducerende apparatuur2268.735
F 4520Dubbele mechanische asafdichting of hermetisch gesloten magnetische koppeling2242.355
A 4530Gesloten reinigingsinstallatie zonder vluchtige organische stoffen129.880
D 4531Reinigings- of ontvettingsinstallatie647.979
A 4551Drukvormwasinstallatie voor zeefdrukvormen2106.656
G 4571Natreinigingssysteem190.950
A 4580Vlamloze thermische naverbrander voor afgassen4893.101
F 4582Gas- en dampadsorber met regeneratie1120.000
F 4583Vlamloze thermische oxidator voor afgassen met energieterugwinning1153.150
E 4681(Katalytische) oxidatie-installatie voor luchtreiniging4529.267
B 4685Biogaswasser1437.000
Brontabel als csv (2 kB)
Hoofdstuk 5. Ruimtegebruik

Hoofdstuk 5. Ruimtegebruik

Hoofdstuk 5. Ruimtegebruik
code Milieulijst 2015Omschrijvingaantal meldingengemeld investerings-bedrag
F 5100Biodiversiteitversterkende apparatuur of werken316.447
F 5129Verjagingsapparatuur voor vogels of vleermuizen10116.882
A 5140Moerasbed- of helofytenfilter13.189
A 5250Plaatsspecifieke onkruidbestrijdingsapparatuur voor (half-) verhardingen12986.442
A 5251Onkruidbestrijdingsapparatuur met heet water voor (half-)verhardingen of spoorbanen9256.097
F 5320Grondwatersaneringssysteem met nuttig gebruik van saneringswater voor een andere toepassing in de ondergrond118.928
B 5321Grondwaterbeheerssysteem met nuttig gebruik van saneringswater voor een andere toepassing in de ondergrond118.200
B 5323Systeem voor nuttig gebruik van saneringswater in processen14.725
E 5336Directe chemische oxidatie-installatie voor bodemsanering6594.764
A 5340Saneringssysteem voor verdergaande gestimuleerde afbraak in de bodem4161.896
F 5410Gasdetectieapparatuur bij grote opslagen van toxische gassen1170.557
A 5415Laad- en losapparatuur voor modaliteitsverschuiving vervoer gevaarlijke stoffen2994.350
Brontabel als csv (1 kB)
Hoofdstuk 6. Bebouwde omgeving

Hoofdstuk 6. Bebouwde omgeving

Hoofdstuk 6. Bebouwde omgeving
code Milieulijst 2015Omschrijvingaantal meldingengemeld investerings-bedrag
E 6110Zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens de maatlat van Groen Financiering2068.810.473
E 6111Duurzame renovatie bestaand utiliteitsgebouw volgens de maatlat van Groen Financiering169.235
G 6115Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw gebouw volgens BREEAM-NL40178.640.490
D 6116Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw gebouw volgens BREEAM-NL99302.514.947
E 6117Duurzaam nieuw of grootschalig gerenoveerd gebouw volgens BREEAM-NL2666.471.511
G 6120Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw gebouw volgens GPR Gebouw 4.254.778.000
D 6121Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw gebouw volgens GPR Gebouw 4.233.469.470
E 6122Duurzaam nieuw gebouw volgens GPR Gebouw 4.21819.904.241
E 6129Gerenoveerd of nieuw gebouw met Slimbouwen Keurmerk1597.500
A 6310Duurzaam hout in (onderdelen van) een werk of een product51531.550.875
F 6320Natuurvriendelijke voorzieningen in de bebouwde omgeving365.381
B 6330Geluidarm bedrijfsterrein5546.862
F 6390Vervanging van asbesthoudende daken, dakgoten of gevels (aanpassing van bestaande voorziening)2.15961.404.993
C 6400Fotovoltaisch zonne-energiesysteem in combinatie met vervanging van asbesthoudende daken, goten of gevels79074.149.560
F 6420Vegetatiedak141.331.836
F 6421Gevelbegroeiingssysteem19.025
F 6429Lichtvervuilingbeperkende buitenverlichting26.055
G 6440Infiltratiesysteem13609.082
F 6441Voorziening voor het bufferen en vertraagd afvoeren van regenwater4670.852
F 6442Voorziening voor gecontroleerde regenwateropslag op platte daken13.200
A 6445Grijswaterrecyclinginstallatie280.184
Brontabel als csv (2 kB)

Toelichting op de jaarcijfers

 • Als we spreken over 'aanvragen' en 'aangevraagde investeringsbedragen' over 2015, betreft het investeringen die zijn gedaan in de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015. Voor deze investeringen is in de periode 1 januari 2015 tot en met 31 maart 2016 MIA en/of Vamil aangevraagd.
 • Het totale financiële voordeel dat met MIA kan worden behaald, is geschat door te rekenen met een gemiddeld marginaal belastingtarief van 25%. Het hoogste belastingtarief voor ondernemingen (VPB) bedraagt voor 2015 25% en het laagste tarief 20%. MIA\Vamil heeft voor een groot deel te maken met zelfstandigen. Zelfstandigen vallen onder de inkomstenbelasting met doorgaans hogere tarieven en ook een hogere belastingvrije voet.
 • Het totale financiële voordeel dat met Vamil kan worden behaald, hangt af van de financiële positie van de aanvrager en de reguliere afschrijvingstermijn van de investering. Daarbij zijn onder andere van invloed: de winst die de ondernemer de komende jaren maakt, het belastingtarief waarin hij/zij dan valt, de rentestand en de afschrijvingstermijn. We rekenen voor Vamil met een geschat gemiddeld voordeel van 3% van het investeringsbedrag. De Belastingdienst kijkt bij de vaststelling van het geclaimde budget naar de in een bepaald jaar gederfde inkomsten als gevolg van vervroegde afschrijving, verminderd met de baten als gevolg van vervroegde afschrijving in voorgaande jaren.
 • Deze jaarcijfers zijn gebaseerd op de aangevraagde bedragen. RVO.nl controleert een deel van de aanvragen en brengt hierover advies uit aan de Belastingdienst. Mede op advies van RVO.nl kan de Belastingdienst aanvragen corrigeren. De bedragen waarover uiteindelijk Vamil en/of MIA wordt toegekend, kunnen als gevolg van deze correctie lager zijn dan de aangevraagde bedragen.
 • De totale correctie over 2015 bedraagt naar verwachting circa 33%. Incorrecte aanvragen (te laat of dubbel), zijn niet meegerekend in het totaal berekend budgetbeslag en ook niet in het correctiepercentage. Hiermee was in 2015 een bedrag van € 12,9 miljoen gemoeid.
 • Niet alle ondernemers die MIA en Vamil aanvragen, passen de fiscale voordelen ook maximaal toe. Bij onvoldoende winst of overlap met andere fiscale regelingen vallen de toegepaste bedragen mogelijk lager uit. Uit onderzoek van de Belastingdienst blijkt dat ondernemers gemiddeld circa 5% van de toegekende MIA\Vamil niet effectueren. Deze en bovenstaande correctie worden niet doorgevoerd in de cijfers op bedrijfsmiddelniveau (jaarcijfers).
 • Bij de cijfers in de tabellen is soms sprake van afrondingsverschillen. Hierdoor kunnen de totalen enigszins afwijken.
 • Deze jaarcijfers zijn gebaseerd op de aangevraagde bedragen. Het gemiddelde bedrag per investering kan verschillen van het gemiddelde bedrag per aanvraag. Bij grotere investeringen worden bovendien vaak vervolgaanvragen gedaan.
 • Het aantal aanvragen is niet gelijk aan het aantal bedrijfsmiddelen. Naast de in het voorgaande punt geschetste situaties, mogen investeerders per aanvraag meerdere bedrijfsmiddelen tegelijk aanmelden, mits zij onder dezelfde bedrijfsmiddelcode vallen.
 • In de tabellen van de Jaarcijfers is voor alle bedrijfsmiddelen op de Milieulijst waarvoor een aanvraag is gedaan, aangegeven hoe vaak en voor welk investeringsbedrag Vamil en/of MIA is aangevraagd. Er is geen onderscheid gemaakt tussen bedrijfsmiddelen waarvoor alleen MIA, alleen Vamil, of MIA en Vamil is aangevraagd. In de tabellen is het totale investeringsbedrag voor de betreffende bedrijfsmiddelen weergegeven.
 • Een aantal bedrijfsmiddelen staat wel op de Milieulijst 2015, maar is niet aangevraagd. Deze bedrijfsmiddelen staan niet in deze jaarcijfers. Naar bedrijfsmiddelen die herhaaldelijk niet of nauwelijks worden gemeld, wordt onderzoek gedaan.