De jaarcijfers geven een overzicht van het totale aantal aanvragen en de totaal aangevraagde investeringsbedragen per hoofdstuk van de Milieulijst 2014.

In dit overzicht staan de aangevraagde bedrijfsmiddelen. Deze zijn gesorteerd op bedrijfsmiddelcode. De Milieulijst 2014 is anders ingedeeld ten opzichte van de voorgaande jaren. Reden voor deze herindeling is een betere aansluiting bij de ontwikkelingen in (milieu-)beleid en milieutechnologie. De Milieulijst 2014 is ingedeeld in milieuthema’s. Het eerste cijfer van de code waaronder een bedrijfsmiddel op de lijst is vermeld, verwijst naar het betreffende milieuthema.

Onderaan deze pagina staat de toelichting op de jaarcijfers. De toelichting beschrijft de berekeningswijze van de cijfers. Ook geeft de toelichting inzicht in de interpretatie van de cijfers.

Hoofdstuk 0. Thema-overstijgende milieu-innovatie

Hoofdstuk 0. Thema-overstijgende milieu-innovatie

Hoofdstuk 0. Thema-overstijgende milieu-innovatie
Code MilieulijstBedrijfsmiddelAantal aanvragenAangevraagd investeringsbedrag (bedragen in Euro)
A 0001Nieuwe milieuvriendelijke techniek13836.812.347
F 0100Software voor duurzame productontwikkeling641.240
Brontabel als csv (218 bytes)
Hoofdstuk 1. Grondstoffen en afval

Hoofdstuk 1. Grondstoffen en afval

Hoofdstuk 1. Grondstoffen en afval
Code MilieulijstBedrijfsmiddelAantal aanvragenAangevraagd investeringsbedrag (bedragen in Euro)
F 1100Productieapparatuur voor (half)producten op basis van grondstoffen van biologische oorsprong2516.529.233
F 1110Productieapparatuur voor bioplastics of voor het maken van producten van bioplastics1135.164
F 1111Productiesysteem voor algen233.275
F 1112Vergistingsinstallatie met algenreactor14.353.020
A 1113Algen-, wieren- of eendenkroossysteem31.097.149
A 1200Apparatuur voor vermindering van het gebruik van grondstoffen2614.123.412
F 1205Water- en grondstoffenbesparende installatie (aanpassen bestaande situatie)4223.598
A 1240Waterbesparende installatie131.523.486
F 1246Milieuvriendelijke wasstraat voor textielreiniging19.400
D 1249Regenwaterinstallatie878.228
D 1270Digitaal systeem voor tandheelkundige mond- of afdrukscanning782.983.471
B 1282Installatie voor het printen en aanbrengen van rugpapiervrije etiketten en stickers1735.000
F 1325Heteluchtbehandelingsinstallatie13.090
A 1330Waterhydraulisch systeem121.248
A 1340Installatie voor het tegengaan van kalkaanslag en bio-fouling (aanpassen bestaande situatie)15195.260
A 1345Ontsmettingsinstallatie op basis van Electrolysed Chemical Oxidation22759.431
F 1350Reinigingsinstallatie op basis van koolzuur- of ijskorrels5223.436
A 1400Apparatuur voor recycling (geen downcycling, eventueel upcycling) van grondstoffen5741.832.256
B 1401Apparatuur voor recycling (downcycling) van grondstoffen3593.118
F 1425Apparatuur voor recycling van regeneratiechemicalien233.854
A 1430Versvetafscheider3344.929
A 1440Membraanbioreactor met benutting van het effluent25.217.557
F 1470Recyclinginstallatie voor bitumineus afval7681.906
B 1540Aerobe korrelslibreactor51.321.803
B 1545(Katalytische) Oxidatiereactor voor waterreiniging216.004
A 1620Asbestcontainer210.719
A 1810Milieuvriendelijk product met certificaat13510.757.943
Brontabel als csv (2 kB)
Hoofdstuk 2. Voedselvoorziening en landbouwproductie

Hoofdstuk 2. Voedselvoorziening en landbouwproductie

Hoofdstuk 2. Voedselvoorziening en landbouwproductie
Code MilieulijstBedrijfsmiddelAantal aanvragenAangevraagd investeringsbedrag (bedragen in Euro)
B 2110Kas voor milieuvriendelijke productie met Milieukeur3320.853
B 2111Kas voor biologische teelt6274.243
F 2112Groen Label Kas voor biologische teelt of milieuvriendelijke productie met Milieukeur3415.714.387
A 2113Groen Label Kas9963.733.687
F 2120Afvoersysteem voor vocht uit de kas tijdens lichtscherming in de nanacht1162.489
D 2131Luisdicht insectengaas7153.020
F 2142Apparatuur voor het verminderen van de hoeveelheid opgepompt grondwater voor gebruik als gietwater in de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie)2111.099
A 2145Installatie voor het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen in te lozen drainwater uit de glastuinbouw6217.521
F 2146Voorzieningvoor het verwijderen van meststoffen in te lozen drainwater uit de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie)4167.140
A 2200Proefstal10624.456.423
A 2201Stal voor biologische veehouderij met vermindering van de ammoniakemissie287.450.692
B 2202Stal voor milieuvriendelijke productie met Milieukeur4652.625
A 2205Omgekeerde osmose-installatie voor het verwerken van spuiwater van een biologische luchtwasser2183.794
A 2210Duurzame melkveestal716237.670.636
A 2211Duurzame vleeskalver- of vleesveestal234.717.641
A 2215Monitoringssysteem voor diergezondheid in de melkveehouderij9138.065
B 2219Permanente afdekinstallatie voor kuilvoerplaatsen6454.302
A 2220Duurzame varkensstal43581.299.783
A 2230Duurzame pluimveestal21841.008.365
G 2235Stofemissiereducerende technieken voor pluimveestallen6436.408
A 2290Duurzame konijnen-, eenden- of kalkoenenstal271.709.521
A 2291Duurzame melkgeitenstal304.597.653
B 2299Ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel25223.834
A 2310Teeltsysteem voor volle grondgewassen in de open lucht11688.407
F 2321Spuitmachine voor plaatsspecifiek toedienen van gewasbeschermings- of loofdodingsmiddelen met driftbeperkend of middelbesparend systeem20225.257.670
A 2322Apparatuur voor plaatsspecifiek verzorgen van landbouwgewassen1547.826.010
D 2323Monitoringssysteem voor plantactiviteit217.702
B 2324Plaatsspecifieke spuitmachine voor de volle grondteelt184.760
E 2325GPS/GIS-systeem voor precisielandbouw1843.546.612
B 2326Sensor voor het meten van biomassa van landbouwgewassen17.250
A 2330Boomgaardspuitmachine met variabele luchtondersteuning11515.230
A 2336UV-gewasbeschermingsinstallatie4107.780
E 2339Hagelnetten voor de fruitteelt9540.878
F 2340Grondwaterpeilgestuurde drainage898.415
A 2341Voorzieningen ter voorkoming van verontreinigingen door erfafspoeling bij een veehouderij58928.159
B 2345Waterzuiveringsinstallatie voor (chemisch) verontreinigd afvalwater in de akkerbouw of veehouderij4345.288
B 2346(Waterzuiverings-)installatie voor chemisch verontreinigd spuiwater uit de fruit-, witlofteelt of glastuinbouw276.334
A 2350Mechanische onkruidbestrijdingsmachine met plantherkenningssysteem of onkruidsensoren257.361
A 2351Intrarijwieder977.577
E 2353Aardappelloofbrander140.000
E 2354Brander voor loofverwijdering259.151
B 2359Potafdekinstallatie173.000
D 2360Doseereenheid voor de vloeibare fractie van mest388.948
D 2361Fertigatiesysteem11313.108
E 2362Rijenbemestingseenheid10120.769
A 2611Verwerkingsapparatuur voor lokale verwerking van biologische landbouwproducten, fruit, gekweekte vis, schaal- of schelpdieren282.434.210
B 2615Volautomatische optische aardappelsorteerinstallatie92.724.889
A 2630Apparatuur voor het actief verpakken van groenten of fruit1125.000
F 2650Mestverwerkingsinstallatie met terugwinning van fosfaat en stikstof166.451.807
A 2651Scheidings- en composteerinstallatie voor de dikke fractie van (drijf)mest5778.473
A 2652Scheidings- en verdampingsinstallatie voor varkensmest4715.739
A 2690Ozonoxidatie-installatie voor ontsmetting van (opslag)ruimten, lucht of producten in de land- en tuinbouw14496.215
Brontabel als csv (4 kB)
Hoofdstuk 3. Mobiliteit

Hoofdstuk 3. Mobiliteit

Hoofdstuk 3. Mobiliteit
Code MilieulijstBedrijfsmiddelAantal aanvragenAangevraagd investeringsbedrag (bedragen in Euro)
F 3050Modulair bouwsysteem ter vermindering van woon-werkverkeer4104.000
G 3110Uitsluitend elektrisch aangedreven voertuig1796123.252.869
D 3111Plugin-hybride personenauto (> 0 - 30 gram CO2 per kilometer)1979.087.537
E 3112Plugin-hybride personenauto (> 30 - 50 gram CO2 per kilometer)3873225.954.392
E 3113Aardgasauto voor zakelijk vervoer65723.068.777
B 3118Elektrisch aangedreven brom- of snorfiets met lithiumhoudende accu130892.849
F 3119Fiets met overkapping en trapondersteuning843.669
A 3120Lithiumhoudende accu voor elektrische vervoermiddelen of mobiele werktuigen443.771.356
A 3130Systeem voor adaptieve cruise control voor vrachtverkeer671.152.938
F 3135Bandenpomp1487.500
D 3150Rijsimulator18.735
A 3160Brandstofreinigingssysteem17.400
A 3170Bakwagen of trekker met gereduceerd aandrijfgeluid (Quiet Truck)3415.450.786
A 3171Geluidarme opbouw voor een gekoelde aanhanger, bakwagen, bestelwagen of oplegger141.815.370
F 3190CO2- of N2-vulstation voor transportkoeling3119.659
F 3191Voertuig met koeling op zonnecellen1249.796.528
A 3220Standtijdverlengingssysteem voor olie296.977
A 3221Smeeroliesysteem voor benzine- of dieselmotoren15.000
A 3222Automatisch smeersysteem6112.205
B 3240Waterzuiveringsinstallatie voor vaar-, vlieg- en voertuigen4720.073
D 3260Gesloten roetfilter voor een werktuig2168.654
F 3310Duurzaam vaartuig6602.038
B 3320Duurzame energievoorziening en aandrijving voor een binnenvaartschip3346.681
F 3321Elektro-, hybride- of gasmotor voor een vaartuig13450.617
B 3330Duurzame romp van een binnenvaartschip6451.750
F 3331Milieuvriendelijk beschermingssysteem voor scheepshuiden211.915
A 3340Gesloten grijswatersysteem voor een schip16.000
B 3341Opslagtank voor huishoudelijk afvalwater van schepen115.000
F 3360NOx-reductiesysteem voor een binnenvaartschip4163.304
A 3361Gesloten roetfilter voor een binnenvaartschip3152.900
F 3365Ontgassingsinstallatie voor transportcontainers3172.171
F 3366Ontgassingsinstallatie voor scheepstanks21.875.000
A 3380Automatisch noodbesturingssysteem voor een binnenvaartschip219.450
G 3390Walstroomaansluiting aan boord van het schip427.733
G 3391Walstroominstallatie op de kade3288.756
F 3410Elektrische of hybride aangedreven mobiele machine9713.349.863
B 3411Emissiearme milieuvriendelijke mobiele machine22738.949.764
E 3412Milieuvriendelijke mobiele machine72772.515.382
A 3460Stofarme veeg(zuig)machine4330.560
F 3720Oplaadpunt voor elektrische voer- of vaartuigen6477.613.985
F 3721Accuwisselstation12.780.380
B 3730Afleverstation voor hoge blend biobrandstoffen119.320
G 3740Aardgasaflever- of aardgasvulpunt174.469.968
Brontabel als csv (3 kB)
Hoofdstuk 4. Klimaat en Lucht

Hoofdstuk 4. Klimaat en Lucht

Hoofdstuk 4. Klimaat en Lucht
Code MilieulijstBedrijfsmiddelAantal aanvragenAangevraagd investeringsbedrag (bedragen in Euro)
A 4121Luchtemissiebeperkende voorziening voor een bestaande stookinstallatie11357.060
A 4140Bioreactor met verminderde slibretentie voor stikstofverwijdering (aanpassen bestaande situatie)7950.707
F 4210SF6-vrij hoog- of middenspanningsschakelsysteem (vervanging)2129.450
A 4300Emissiearme houtgestookte ketel of kachel281.375.834
A 4310Verwarmingsketel met geintegreerde low-NOx-brander < 30 milligram per normaal kubieke meter421.275.710
A 4311Verwarmingsketel met low-NOx-voorzetbrander < 40 milligram per normaal kubieke meter4107.623
B 4312Verwarmingsketel met low-NOx-brander voor stoom of thermische olie < 60 milligram per normaal kubieke meter71.134.285
A 4315Selectieve katalytische reductie-installatie (SCR)42.858.415
F 4325Ontzwavelingsinstallatie62.416.052
F 4410Apparatuur voor procesgeintegreerde vermindering van stofontwikkeling (aanpassen bestaande situatie)8772.877
F 4424Gesloten op- of overslag van kolen of andere niet-agrarische droge bulkgoederen1600.000
D 4485Filtrerende stofafscheider voorafgegaan door puntgerichte afzuiging286.844.940
F 4500VOS-emissiereducerende technieken binnen de metaalindustrie51.009.433
F 4520Dubbele mechanische asafdichting126.158
A 4530Gesloten reinigingsinstallatie zonder vluchtige organische stoffen291.900
D 4531Reinigings- of ontvettingsinstallatie9982.145
G 4571Natreinigingssysteem2554.056
E 4572Gesloten textielreinigingsmachine met halogeenvrije oplosmiddelen1199.696
A 4580Vlamloze thermische naverbrander voor afgassen54.629.430
A 4680Plasma-omzetter voor gasvormige verontreinigingen116.525
E 4681(Katalytische) Oxidatie-installatie voor luchtreiniging6458.995
Brontabel als csv (2 kB)
Hoofdstuk 5. Ruimtegebruik

Hoofdstuk 5. Ruimtegebruik

Hoofdstuk 5. Ruimtegebruik
Code MilieulijstBedrijfsmiddelAantal aanvragenAangevraagd investeringsbedrag (bedragen in Euro)
F 5100Biodiversiteitversterkende apparatuur of werken112.274
A 5140Moerasbed- of helofytenfilter286.639
A 5250Plaatsspecifieke onkruidbestrijdingsapparatuur voor (half-)verhardingen2200.966
A 5251Onkruidbestrijdingsapparatuur met heet water voor (half-)verhardingen of spoorbanen1115.500
F 5310Ingeterpte of ondergrondse dubbelwandige tanks en leidingen voor bodembedreigende vloeistoffen in de industrie124.000
F 5320Grondwatersaneringssysteem met nuttig gebruik van saneringswater voor een andere toepassing in de ondergrond1101.608
A 5322Grondwaterbeheerssysteem met duurzame energievoorziening181.829
E 5336Directe chemische oxidatie-installatie voor bodemsanering3438.073
A 5340Saneringssysteem voor verdergaande gestimuleerde afbraak in de bodem3335.227
A 5341Saneringssysteem voor gestimuleerde vastlegging in de bodem15.954
A 5415Laad- en losapparatuur voor modaliteitsverschuiving vervoer gevaarlijke stoffen42.868.495
Brontabel als csv (1 kB)
Hoofdstuk 6. Bebouwde omgeving

Hoofdstuk 6. Bebouwde omgeving

Hoofdstuk 6. Bebouwde omgeving
Code MilieulijstBedrijfsmiddelAantal aanvragenAangevraagd investeringsbedrag (bedragen in Euro)
E 6110Zeer duurzaam utiliteitsgebouw volgens de maatlat Groen Financiering1837.667.264
B 6111Duurzame renovatie bestaand utiliteitsgebouw volgens de maatlat van Groen Financiering43.901.738
F 6115Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw gebouw volgens BREEAM-NL1022.237.622
A 6116Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw gebouw volgens BREEAM-NL40301.476.187
B 6117Duurzaam nieuw gebouw volgens BREEAM-NL40156.442.452
F 6120Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw gebouw volgens GPR Gebouw 4.211.714.835
A 6121Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw gebouw volgens GPR Gebouw 4.21019.971.381
B 6122Duurzaam nieuw gebouw volgens GPR Gebouw 4.22032.703.216
A 6125Zeer duurzaam gerenoveerd of nieuw gebouw volgens LEED BD+C136.675.321
A 6310Duurzaam hout in (onderdelen van) een werk of een product22711.521.608
B 6321Natuurspeelplek in en bij de bebouwde omgeving121.628
B 6330Geluidarm bedrijfsterrein4881.632
F 6390Vervanging asbesthoudende daken, dakgoten of gevels (aanpassing van bestaande voorziening)183651.239.961
C 6400Fotovoltaisch zonne-energiesysteem in combinatie met vervanging van asbesthoudende daken, goten of gevels65155.600.408
F 6420Vegetatiedak19733.754
F 6421Gevelbegroeiingssysteem5392.541
B 6425Natuurzwemvijver1130.499
F 6429Lichtvervuilingbeperkende buitenverlichting14384.776
F 6440Infiltratiesysteem261.019.835
F 6441Voorziening voor het bufferen en vertraagd afvoeren van regenwater3257.740
F 6442Voorziening voor gecontroleerde regenwateropslag op platte daken1240.000
A 6445Grijswater-recyclinginstallatie4208.366
Brontabel als csv (2 kB)

Toelichting op de jaarcijfers

  • Als we spreken over 'aanvragen' en 'aangevraagde investeringsbedragen' over 2014, betreft het investeringen die zijn gedaan in de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014. Voor deze investeringen is in de periode 1 januari 2014 tot en met 31 maart 2015 MIA en/of Vamil aangevraagd.
  • Deze jaarcijfers zijn gebaseerd op de aangevraagde bedragen. RVO.nl controleert een deel van de aanvragen en brengt hierover advies uit aan de Belastingdienst. Mede op advies van RVO.nl kan de Belastingdienst aanvragen corrigeren. De bedragen waarover uiteindelijk Vamil en/of MIA wordt toegekend, kunnen als gevolg van deze correctie lager zijn dan de aangevraagde bedragen. De correctie over 2014 bedraagt naar verwachting circa 25%.
  • Niet alle ondernemers die MIA en Vamil aanvragen, passen de fiscale voordelen ook maximaal toe. Bij onvoldoende winst of overlap met andere fiscale regelingen vallen de toegepaste bedragen mogelijk lager uit. Uit onderzoek van de Belastingdienst blijkt dat ondernemers gemiddeld circa 5% van de toegekende MIA\Vamil niet effectueren. Deze en bovenstaande correctie worden niet doorgevoerd in de cijfers op bedrijfsmiddelniveau (jaarcijfers).
  • Het totale financiële voordeel dat met MIA kan worden behaald, is geschat door te rekenen met een gemiddeld marginaal belastingtarief van 25%. Het hoogste belastingtarief voor ondernemingen (VPB) bedraagt voor 2014 25% en het laagste tarief 20%. MIA\Vamil heeft voor een groot deel te maken met zelfstandigen. Zelfstandigen vallen onder de inkomstenbelasting met doorgaans hogere tarieven en ook een hogere belastingvrije voet.
  • Het totale financiële voordeel dat met de Vamil kan worden behaald, hangt af van de financiële positie van de aanvrager en de reguliere afschrijvingstermijn van de investering. Daarbij zijn onder andere van invloed: de winst die de ondernemer de komende jaren maakt, het belastingtarief waarin hij/zij dan valt, de rentestand en de afschrijvingstermijn. We rekenen voor de Vamil met een geschat gemiddeld voordeel van 3% van het investeringsbedrag. De Belastingdienst kijkt bij de vaststelling van het geclaimde budget naar de in een bepaald jaar gederfde inkomsten als gevolg van vervroegde afschrijving, verminderd met de baten als gevolg van vervroegde afschrijving in voorgaande jaren.
  • Bij de cijfers in de tabellen is soms sprake van afrondingsverschillen. Hierdoor kunnen de totalen enigszins afwijken.
  • Deze jaarcijfers zijn gebaseerd op de aangevraagde bedragen. Het gemiddelde bedrag per investering kan verschillen van het gemiddelde bedrag per aanvraag. Sinds 1 januari 2013 kunnen maatschappen of vennootschappen een aanvraag indienen op maatschapsniveau. Dit wordt dan ook in hoofdzaak gedaan. Het blijft wel mogelijk voor elke maat of vennoot om een aanvraag te doen voor zijn eigen aandeel. Bij grotere investeringen worden bovendien vaak vervolgaanvragen gedaan.
  • Het aantal aanvragen is niet gelijk aan het aantal bedrijfsmiddelen. Naast de in het voorgaande punt geschetste situaties, mogen investeerders per aanvraag meerdere bedrijfsmiddelen tegelijk aanmelden, mits zij onder dezelfde bedrijfsmiddelcode vallen.
  • In de tabellen van de Jaarcijfers is voor alle bedrijfsmiddelen op de Milieulijst waarvoor een aanvraag is gedaan, aangegeven hoe vaak en voor welk investeringsbedrag Vamil en/of MIA is aangevraagd. Er is geen onderscheid gemaakt tussen bedrijfsmiddelen waarvoor alleen MIA, alleen Vamil, of MIA en Vamil is aangevraagd. In de tabellen is het totale investeringsbedrag voor de betreffende bedrijfsmiddelen weergegeven.
  • Een aantal bedrijfsmiddelen staat wel op de Milieulijst 2014, maar is niet aangevraagd. Deze bedrijfsmiddelen staan niet in deze jaarcijfers. Naar bedrijfsmiddelen die herhaaldelijk niet of nauwelijks worden gemeld, wordt onderzoek gedaan.