Een aantal gebeurtenissen trekken in 2015 extra de aandacht en zijn het waard apart te noemen. Omdat ze er voor het eerst zijn, het nieuws halen of op een andere manier bijzonder zijn.

 Scherpe prijs voor windenergie

Nederland zet in op grootschalige duurzame energieproductie, met drie windparken op de Noordzee. Markpartijen gaan in competitie strijden om de vergunning voor de bouw en de toezegging van subsidie. De overheid wil hen in staat stellen een zo scherp mogelijk aanbod te doen en neemt daarom een deel van de projectontwikkeling voor haar rekening. Er kwam een speciale Wet Wind op Zee voor de vergunningen, de plaatsing van de transformatorstations is van te voren geregeld en RVO.nl liet onderzoek doen naar de windsnelheid, de bodemgesteldheid, de stromingen en diepteverschillen in de zee.

 App voor exporterend Nederland

Minister Ploumen introduceert een app voor internationale ondernemers: 'NL exporteert'. De app is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met RVO.nl en verschillende partijen, zoals Fenedex, MKB-Nederland en banken. Eind 2015 is de app meer dan 10.000 keer gedownload. ‘Best in class’, oordeelt de Engelse Confederation of British Industry.
 

 Kaarten zeggen meer dan woorden

Met de komst van Dienst Landelijk Gebied krijgt RVO.nl er een bijzonder expertise bij: het GIS Competence Center. Dit team beheert honderden gegevensbestanden, kaarten en applicaties voor geografische informatie. Die gaan over thema’s van landbouw tot energie, en van natuur tot water. Het team maakt overzichtelijke digitale kaarten, geschikt voor pc, tablet of smartphone. Bijvoorbeeld de Windkaart van Nederland die wordt gebruikt bij de toepassing van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).
 

 RVO/OCNL kennispartner op gebied van octrooien

In 2015 werden 2478 octrooiaanvragen ingediend bij Octrooicentrum Nederland (OCNL) . Ten opzichte van 2014 een lichte daling. Ook diende Nederlandse aanvragers 8104 octrooiaanvragen in bij het Europees Octrooibureau (EOB). Voor 30% van de 63.550 Europees verleende octrooien werd echt een octrooirecht in Nederland gevestigd. OCNL verleende 1377 octrooien en beheert in totaal 164.186 octrooirechten geldig in Nederland. Ontdek meer prestaties behaald in 2015 met OCNL!

WBSO interactieve infographic

 WBSO en RDA samen 1 regeling

Op Prinsjesdag is het officieel: de fiscale maatregelen voor innovatieve bedrijven, de WBSO en de RDA worden 1 regeling. In de praktijk vroegen ondernemers al vaak allebei aan. Achter de schermen is een team van RVO.nl met beleidsmedewerkers van het ministerie van Economische Zaken sinds december 2014 bezig deze wijziging voor te bereiden, samen met het ministerie van Financiën en de Belastingdienst.
 

MKB investeert volop in groen

Bedrijven kunnen fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken met de MIA en de Vamil regeling. Bedrijven maakten hier in 2015 25.580 keer gebruik van. Samen investeren zij € 3,4 miljard in groene technieken, bijvoorbeeld op het terrein van circulaire en biobased economy, bouw, mobiliteit en voedselproductie. Vooral het midden en kleinbedrijf profiteert. 84% van de aanvragen is afkomstig van het MKB.
 

 Nieuwe oplossingen voor stad en regio

Steden en stedelijke regio’s zoeken oplossingen voor maatschappelijke opgaven als leegstand, energietransitie of gebiedsontwikkeling. Onze expertteams werken in de regio succesvol samen met overheden en (markt)partijen. Bijvoorbeeld op het gebied van herbestemming van leegstaand vastgoed, stimuleren van eigenbouw, versnellen van gebiedsontwikkeling en bestuurlijke innovatie. Daarmee dragen we bij aan de maatschappelijk opgaven en aan het versterken van de concurrentiekracht van het Nederlandse stedennetwerk.
 

Beleidsuitdaging BZK

Bij BZK ligt de nadruk op het Energieakkoord en de energiebesparingsdoelen in de gebouwde omgeving. Zo moeten elk jaar 300.000 gebouwen minimaal twee labelstappen maken. Nieuwbouw moet in 2020 bijna energieneutraal zijn en voor overheidsgebouwen geldt dit al vanaf 2018. In de sociale huursector moet 80% van de woningen in 2020 label B hebben. Daarnaast zijn er afspraken met de dienstensectoren over bereiken een energieefficiency van gemiddeld 2 % per jaar en versterkt BZK de werking van de wet milieubeheer binnen de utiliteitsbouw sector. Daarnaast zijn  oplossingen nodig voor leefbare en toekomstbestendige steden, dorpen en regio’s, bijvoorbeeld op het gebied van herbestemming van leegstaand vastgoed, stimuleren van eigenbouw, versnellen van gebiedsontwikkeling en bestuurlijke innovatie.

 China: grootste handelsmissie

Het team Missies en Projecten organiseert de grootste handelsmissie ooit naar China, onder leiding van minister Ploumen. Er gaan 131 bedrijven mee. Dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima gelijktijdig een staatsbezoek aan het land brengen, draagt bij aan dit succes. De deelnemers komen uit de agrosector, de lifesciencesector en de ‘urban sustainable delta’-sector. Ze leggen in China bedrijfsbezoeken af en ontmoeten potentiële zakenpartners.

Seed - Gouden ei

 10 jaar Seed Capital

200 gasten vieren dat de vroegefasefinanciering Seed Capital 10 jaar bestaat. Directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie Bertholt Leeftink (Economische Zaken) stelt dat er de afgelopen jaren hard gewerkt is aan de verbetering van het venture capital-klimaat. De Seedfonds regeling heeft ervoor gezorgd dat er € 300 miljoen is geïnvesteerd door Seedfondsen in bijna 300 bedrijven.

 Klimaattop in Parijs

De VN-klimaatconferentie levert in november een ‘historisch akkoord’ op. RVO.nl draagt als coördinator van 50 side-events zijn steentje bij. Eén van de side-events gaat over clean cooking: schone kooktoestellen voor arme landen. Een onderwerp waar het Energising Development Partnership programma (EnDev) van  het ministerie van Buitenlandse Zaken zich mee bezighoudt.

 Groene economie groeit met green deals

Green Deals zijn afspraken tussen de Rijksoverheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Met de green deal aanpak zijn duizenden woningen en bedrijven energiezuiniger geworden, is vervoer schoner en krijgen tienduizenden Nederlanders duurzame energie. Er zijn meer dan 200 van deze Green Deals afgesloten. 

Pluim voor twitteraanpak

De RijksBrede Benchmark Groep (RBB) nomineert de twitteraanpak van RVO.nl voor de RBB award 2015. Het gaat om de succesvolle inzet van twitteradvertising om het aantal volgers en het bereik van berichten te vergroten. RVO.nl wint niet, maar krijgt een forse pluim van de jury. De award gaat naar de app Buurt Update van de Kamer van Koophandel.

140.000 importcertificaten

In 2015 zijn ruim 140.000 importcertificaten, in het kader van deelname aan Europese tariefcontingenten, bij RVO.nl aangevraagd. Ter vergelijking: In 2014 waren dit er ruim 90.000. De belangrijkste reden van deze toename is dat steeds meer bedrijven willen deelnemen aan deze regelingen om maximaal te kunnen profiteren van de gunstige invoertarieven. Door het doorvoeren van een efficiencyslag is het team In en uitvoerregelingen van Marktordening er in geslaagd deze toename met dezelfde personele bezetting als in 2014 uit te  voeren.

Health Deals

 Opening digitaal loket voor Health Deals

RVO.nl opent een digitaal loket voor ondersteuning bij het opstarten van Health Deals. Een Health Deal is een nieuwe vorm van samenwerking tussen publieke en private partijen. Hierdoor komen innovatieve én kostenbesparende zorgproducten tot stand die breed toepasbaar zijn. De Health Deals, een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Economische Zaken zijn gebaseerd op de succesvolle formule van de Green Deals.

Practise what you preach

Duurzaamheid is een belangrijk thema bij veel regelingen die RVO.nl uitvoert. De organisatie wil ook zelf het goede voorbeeld geven. In juni krijgt de organisatie voor al haar panden de certificering Bedrijfsinterne Milieuzorg (BIM). RVO.nl werkt sindsdien eenduidig aan verlaging van de milieubelasting: minder restafval, koffiebekers, papier en energieverspilling. Ander succes: de vestiging Roermond krijgt zonnepanelen op het dak.

Handboek Fraudeaanpak ziet het licht

Misbruik van overheidsgeld voorkomen staat hoog op de politieke agenda. RVO.nl werkt in 2015 in het programma Fraudeaanpak aan een verdere professionalisering van de fraudeaanpak. Gegevens worden beter gekoppeld, er worden risico-analyses gemaakt en medewerkers krijgen trainingen die hun alertheid vergroten. Ook verschijnt een Handboek Fraudeaanpak, dat staat voor een eenduidige aanpak van fraude door heel RVO.nl.

 Decemberdoelstelling gehaald

Bij de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is 2015 het jaar van de omschakeling van de oude Bedrijfstoeslagregeling (BTR) naar de nieuwe Basisbetalingsregeling (BBR). Ondernemers krijgen te maken met nieuwe applicaties voor perceelsregistratie en de Gecombineerde Opgave. Lukt het RVO.nl tijdig alles te verwerken? Eind december blijkt dat van de 39.0000 aanvragers 78% is uitbetaald - 3% bóven de decemberdoelstelling.