De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is op 1 januari 2014 ontstaan uit een fusie tussen Agentschap NL en Dienst Regelingen. Later dat jaar kwamen daar de medebewindstaken van de productschappen bij en de uitvoering Visserijregelingen. Ook in 2015 is de organisatie aanzienlijk uitgebreid.

Organisatie uitgebreid

Sinds 1 januari 2015 is het Centrum tot Bevordering van Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) onderdeel van RVO.nl. Sinds 1 maart 2015 is  een deel van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) ondergebracht bij RVO.nl. Met de toevoeging van deze organisaties zijn ook de daarbij behorende geautomatiseerde systemen en de lopende contracten overgenomen.

Ten slotte is de uitvoering voor de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) begin 2015 bij RVO.nl van start gegaan.

Dienstverlening centraal

In 2015 heeft RVO.nl ervaren dat een grootschalige fusie met voortdurend belangrijke toevoegingen aan de organisatie een omvangrijk en meerjarig traject is. De dienstverlening aan de doelgroepen en het bedienen van de opdrachtgevers blijven centraal staan in het handelen van RVO.nl.

Klanttevredenheid

De klanten hebben de dienstverlening in 2015  positief gewaardeerd. De klanttevredenheidsscore 7,2 is op hetzelfde niveau als de jaren daarvoor.

Dynamiek

De uitvoering van de  opdrachten voor het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Buitenlandse Zaken en andere opdrachtgevers kende in ook in 2015 een grote dynamiek. RVO.nl stond voor de uitdaging om nieuwe opdrachten voor nieuwe doelgroepen uit te voeren waarbij bestaande relaties werden geïntensiveerd. Daarnaast was RVO.nl nog bezig aan de perfectionering van de in 2014 doorgevoerde kanteling van de organisatie, gericht op efficiëntie ketens en effectieve inzet van kennis en vaardigheden.

Ketensturing

Opdrachten die in 2015 uitgevoerd werden via de - met de fusie ingerichte - ketensturing betreffen veelal subsidieregelingen of nauw daaraan verwante processen. De regelingen op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing zijn, deels als uitvloeisel van het Energieakkoord, in 2015 geïntensiveerd.

Activa

Activa
Activa31-12-201531-12-2014
Immateriele vaste activa42.96630.071
Materiele vaste activa10.53411.834
Debiteuren4.2434.848
Nog te ontvangen25.10815.967
Liquide middelen48.30696.537
Totaal activa131.157159.257

Balans per 31 december 2015
Voor resultaatsbestemming, bedragen x € 1.000

Brontabel als csv (249 bytes)

Passiva

Passiva
Passiva31-12-201531-12-2015
Eigen vermogen
* exploitatiereserve20.11420.115
* surplus0314
* onverdeeld resultaat-1.8094.042
Voorzieningen--
Leningen bij het MvF902.163
Crediteuren8.8649.438
Nog te betalen103.898123.185
Totaal passiva131.157159.257

Balans per 31 december 2015
Voor resultaatsbestemming, bedragen x € 1.000

Brontabel als csv (292 bytes)

Baten en lasten

Baten en lasten
(1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2015(2) Realisatie 2015(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting
Baten
Omzet moederdepartement293.541314.85921.318
Omzet overige departementen104.616119.87715.261
Omzet derden43.56643.670104
Rentebaten108-2
Vrijval voorzieningen000
Bijzondere baten05.7625.762
Totaal baten441.733484.17642.443
Lasten
Apparaatskosten
* Personele kosten243.761298.01354.252
waarvan eigen personeel189.162212.17523.013
waarvan externe inhuur42.93668.45525.519
waarvan overige personele kosten11.66217.3835.721
* Materiele kosten181.562170.176-11.386
waarvan apparaat ICT069.86069.860
waarvan bijdrage aan SSO's81.00089.1838.183
waarvan overige materiele kosten100.56211.133-89.429
Rentelasten115443328
Afschrijvingskosten16.2959.472-6.823
* immaterieel13.7317.577-6.154
* materieel2.5641.895-669
Overige lasten07.8827.882
* dotaties voorzieningen0955955
* bijzondere lasten06.9276.927
Totaal lasten441.733485.98544.252
Saldo van baten en lasten0-1.809-1.809

Bedragen in € 1.000

Brontabel als csv (1 kB)

Saldo

Saldo
Bedragen in € 1.000(1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2015(2) Realisatie 2015(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting
1 Rekening Courant RHB per 1 januari 2015 + stand deposito- rekeningen780039653718534
Totaal ontvangsten operationele kasstroom31295-11182,14888-42477,14888
Totaal uitgaven operationele kasstroom-26.000-36.725-10724,58638
2 Totaal operationele kasstroom5295-47906,73526-53201,73526
Totaal investeringen-9.950-39986-30036
Totaal boekwaarde desinvesteringen04609246092
3 Totaal investerings- kasstroom-9950610616056
Eénmalige uitkering aan kerndepartement EZ0-4357-4357
Eénmalige storting door kerndepartement EZ000
Aflossingen op leningen-2894-2073821
Beroep op leenfaciliteit000
4 Totaal financierings- kasstroom-2894-6430-3536
5 Rekening Courant RHB per 31 december 2015 + stand deposito- rekeningen (=1+2+3+4)7045448306,26474-22147,73526

* Maximale roodstand €0.5 miljoen.

Brontabel als csv (958 bytes)