Foto © Paul van de Velde

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is ontstaan uit een fusie tussen Agentschap NL en Dienst Regelingen. De nieuwe organisatie startte op 1 januari 2014. De Auditdienst Rijk (ADR) heeft op 7 mei 2014 een goedgekeurde controleverklaring afgegeven bij de beginbalans van de nieuwe organisatie.

Organisatieonderdelen toegevoegd

In het 3e kwartaal van 2014 zijn 2 andere organisatieonderdelen toegevoegd aan de organisatie van RVO.nl: de medebewindstaken van de Productschappen en de uitvoering van Visserijregelingen. Met deze toevoeging zijn ook de daarbij behorende geautomatiseerde systemen en lopende contracten overgenomen door RVO.nl.

Continuïteit van de dienstverlening

Een fusie van 2 grote agentschappen heeft een forse impact op de medewerkers, de processen en systemen. In 2014 stond de continuïteit van de dienstverlening aan de opdrachtgevers en ondernemers centraal.

Klanttevredenheid: 7,3

Met groot genoegen kunnen wij constateren dat RVO.nl erin is geslaagd de dienstverlening op peil te houden. Zo is de klanttevredenheid met een gemiddelde score in 2014 van 7,3 op minstens het niveau van 2013 van de voormalige agentschappen gebleven. Ook de opdrachtgevers zijn naar hun verwachtingen bediend en waarderen de dienstverlening met het cijfer 7,3.

Verkorte jaarrekening 2014

Activa

Activa
Activa31-12-20141-1-2014
Immateriele vaste activa30.07121.331
Materiele vaste activa
* verbouwingen9.05010.024
* installaties en inventarissen2.7842.737
Debiteuren4.8483.981
Nog te ontvangen15.96720.500
Liquide middelen96.537111.264
Totaal activa159.257169.837

Balans per 31 december 2014
Voor resultaatsbestemming, bedragen x € 1.000

Brontabel als csv (316 bytes)

Passiva

Passiva
Passiva31-12-20141-1-2014
Eigen vermogen
* exploitatiereserve20.11520.429
* surplus3144.615
* onverdeeld resultaat4.042-
Voorzieningen-8.960
Leningen bij het MvF2.1635.057
Crediteuren9.43822.995
Nog te betalen123.185107.781
Totaal passiva159.257169.837

Balans per 31 december 2014
Voor resultaatsbestemming, bedragen x € 1.000

Brontabel als csv (305 bytes)

Baten en lasten

Baten en lasten
(in € 1.000)(1)(2)(3)=(2)-(1)
BatenOorspronkelijk vastgestelde begroting 2014Realisatie 2014Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014
Omzet moederdepartement279.813303.44823.635
Bijzondere bijdrage moederdepartement---
Omzet overige departementen70.48683.20612.720
Omzet derden25.67615.63910.037-
Rentebaten10184174
Vrijval voorzieningen-8.7148.714
Overige baten---
Bijzondere baten---
Totaal baten375.985411.19135.206
Lasten
Apparaatskosten
*Personele kosten208.177259.45551.278
waarvan eigen personeel170.062177.7267.664
waarvan externe inhuur33.80565.93832.133
*Materiële kosten151.154136.16014.994-
waarvan apparaat ICT---
waarvan bijdrage aan SSO's70.69582.19211.497
Afschrijvingskosten
*immaterieel13.7319.2174.514-
*materieel2.7561.843913-
Overige lasten
*Dotaties voorzieningen-281281
*Rentelasten16719326
*Bijzondere lasten---
Totaal lasten375.985407.14931.164
Saldo van baten en lasten-4.0424.042
Brontabel als csv (1 kB)

Saldo

Saldo
x € 1.000(1)(2)(3)=(2)-(1)
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting 2014Realisatie 2014Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting
1. Rekening Courant RHB per 1 januari 2014 + stand depositorekeningen81.787111.26429.477
2. Totaal operationele kasstroom13.5827.4946.088-
3a totaal investeringen11.950-18.900-6.950-
3b totaal boekwaarde desinvesteringen-382-382-
3c totaal waarderverminderingen-2727
3. Totaal investeringskasstroom11.950-19.255-7.305-
4a eenmalige uitkering aan moederdepartement---
4b eenmalige storting door moederdepartement---
4c aflossingen op leningen5.416-2.966-2.450
4d beroep op leenfaciliteit---
4. Totaal financieringskasstroom5.416-2.966-2.450
5. Rekening Courant RHB per 31 december 2014 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)78.00396.53718.534

* Maximale roodstand €0.5 miljoen.

Brontabel als csv (946 bytes)

Personeelsgegevens

Aantal vrouwelijke managers

Aantal vrouwelijke managers
VrouwMan
Middenmanager54135
Operationeel Manager68
Topmanager29

Peildatum 31-12-2014

Brontabel als csv (76 bytes)

Man-vrouwverdeling

Man-vrouwverdeling
GeslachtAantal
Man1.526
Vrouw1.331

Peildatum 31-12-2014

Brontabel als csv (42 bytes)

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim
201220132014
RVO.nl3,6
Agentschap NL4,33,8
Dienst Regelingen4,54,2

Percentage per jaar

Brontabel als csv (83 bytes)