De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert opdrachten uit namens het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Ministerie van Economische Zaken

RVO.nl is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken (EZ). 75% van de opdrachten die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland uitvoert is afkomstig van dit ministerie. EZ zet zich in voor een excellent ondernemersklimaat. En bouwt hiermee de toppositie van Nederland uit in landbouw, industrie, diensten en energie.

Groeien en vernieuwen

Ondernemers moeten de ruimte hebben om te groeien en vernieuwen. Daarvoor creëert het ministerie randvoorwaarden. Twee pijlers zijn daarbij heel belangrijk: duurzaamheid en innovatie. Daarmee kan Nederland de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven ten opzichte van het buitenland vergroten.

Slimme innovaties

Dit gebeurt onder meer door het goedkoper maken van energiebesparing en de productie van duurzame energie. Of door slimme innovaties, ontstaan uit samenwerking tussen onderzoekers en ondernemers.

Landbouw

EZ staat ook voor een sterke landbouw, visserij en levendige natuur. Dat is noodzakelijk voor een duurzame groei en een gezonde economie. Boeren en vissers moeten een eerlijke prijs voor hun product krijgen en een juiste beloning voor hun werk voor natuur en landschap. Met kennisontwikkeling en innovatie wil EZ de concurrentiekracht en verduurzaming van agro- en visserij versterken.

Hans Hoogeveen (DG Agro en Natuur / EZ)

Mens, dier en natuur centraal

“Nederland werkt aan duurzame voedselketens waarin mens, dier en natuur centraal staan. De sectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen zijn wereldspeler en door het kabinet aangewezen als topsectoren. Door innovatie en onderzoek te stimuleren handhaven en versterken we onze internationale positie.”

Hans Hoogeveen (DG Agro en Natuur / EZ)

Bertholt Leeftink (DG Bedrijfsleven en Innovatie / EZ)

Investeren, vernieuwen, groeien

“Ondernemers kunnen vanaf dit jaar nog eenvoudiger steun krijgen voor innovatieplannen door de samenwerking tussen het ministerie van EZ, RVO.nl, provincies en regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Financiering voor prototypes, haalbaarheidsstudies en begeleiding kan dichtbij huis worden aangevraagd. Door de samenwerking wil EZ mkb-ondernemers in staat stellen te investeren, vernieuwen en groeien. Van groot belang voor de economie, want van elke 10 nieuwe banen creëert het mkb er 6.”

Bertholt Leeftink (DG Bedrijfsleven en Innovatie / EZ)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Een van de speerpunten in het beleid van het Ministerie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is het vlottrekken van de woningmarkt. Het ministerie werkt aan herstel van het vertrouwen van de consument.

Duurzame leefomgeving

Het ministerie doet dit bijvoorbeeld met blijvend lagere overdrachtsbelasting en zekerheid over de hypotheekrenteaftrek. Veel aandacht gaat ook uit naar energiebesparende maatregelen voor de gebouwde omgeving. Hiermee valt veel winst te behalen: lagere woonlasten voor eigenaren en huurders en een meer duurzame leefomgeving.

Energieneutraal

Een belangrijk deel van de energiebesparing uit het Nationaal Energieakkoord moet komen uit de gebouwde omgeving. De ambitie is een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Voor 2010 is het doel van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat elk jaar het energielabel van 300.000 bestaande woningen twee stappen omhoog gaat.

Mark Frequin (DG Wonen en Bouw / BZK)

Energiebesparing is driedubbelplus winst

“Energiebesparing bij woningen is driedubbelplus winst. Minder energieverbruik heeft een klimaatpositief effect. Lagere woonlasten maken wonen betaalbaar. De bouwactiviteiten geven de economie een impuls. Dit is meer dan een ‘no-regret, het is een ‘must’.”

Mark Frequin (DG Wonen en Bouw / BZK)

Ministerie van Buitenlandse Zaken

(Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)

De invloed van het buitenland op Nederland is veel groter dan 25 jaar geleden. Daar wil het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) op inspelen. Niet alleen met economische diplomatie, maar ook met een ontwikkelingsagenda voor de toekomst.

Handelspartners

Steeds meer lage-inkomenslanden en middeninkomenslanden zijn naast ontvangers van hulp ook handelspartners. BZ stimuleert daarom investeringsactiviteiten en handelsactiviteiten in deze landen. De combinatie van handel en ontwikkelingssamenwerking vormt de kern van het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid.

Deuren openen

Daarmee beoogt het ministerie ook deuren te openen voor Nederlandse bedrijven in het buitenland, want daar liggen veel kansen. Buitenlandse handel betekent binnenlandse banen.

Simon Smits (DG Buitenlandse Economische Betrekkingen / BZ)

Een netwerk op verre markten

“Nederland is een handelsland. Bijna eenderde van ons inkomen verdienen we met handel. In het buitenland is voor bedrijven veel te halen. Niet alleen in Europa, ook op verre markten. We helpen bedrijven met opbouwen en uitbreiden van het netwerk. Met bedrijvenmissies, beurzen en matchmaking. In Azië, Latijns-Amerika en Afrika hebben overheden een veel grotere rol dan hier. Onze ambassades, consulaten-generaal en handelskantoren hebben contacten bij die overheden, kennis van zaken en kunnen bemiddelen.”

Simon Smits (DG Buitenlandse Economische Betrekkingen / BZ)

Christiaan Rebergen (DG Internationale Samenwerking / BZ)

Groei in ontwikkelingslanden

“In lijn met de ‘Hulp en Handel-agenda' van Minister Ploumen werken de publieke en private sector steeds vaker samen. En dat werkt! Dit blijkt uit de belangstelling voor buitenlandse missies en het Dutch Good Growth Fund. Binnen deze en andere projecten trekken overheid en bedrijfsleven samen op om de inclusieve economische groei in ontwikkelingslanden te bevorderen.”

Christiaan Rebergen (DG Internationale Samenwerking / BZ)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) maakt zich sterk voor een welvarend, sterk Nederland en een veilige en gezonde leefomgeving. Nederland moet nog flinke stappen zetten als het gaat om duurzame energie, duurzame mobiliteit en duurzaam gebruik van schaarse grondstoffen.

Groene groei

Het beleid van I&M richt zich daarom onder andere op Groene groei, de Klimaatagenda, modernisering van het milieubeleid en terugdringen van CO2-uitstoot. Het doel van de Klimaatagenda is ondermeer een volledig duurzame energievoorziening in 2050.

Milieuvriendelijke technologie

Het ministerie stimuleert de marktintroductie en uitbreiding van innovatieve en milieuvriendelijke technologie. Het is de bedoeling dat Nederland in 2030 16% van de energievraag duurzaam produceert. Ook afvalverwerking staat hoog op de agenda. In de komende 10 jaar moet de hoeveelheid materiaal die naar afvalverbrandingsinstallaties en stort gaat, halveren.

Peter Heij (DG Ruimte en Water / I&M)

Nederland als concurrerende delta

“De Nederlandse delta is een aantrekkelijke vestigingslocatie voor het internationale bedrijfsleven, maar dit is geen vanzelfsprekendheid. Daarom werkt DG Ruimte en Water aan een veilige, leefbare, bereikbare en concurrerende delta. Nu en in de toekomst.”

Peter Heij (DG Ruimte en Water / I&M)

Chris Kuijpers (DG Milieu en Internationaal / I&M)

Green deals

“De Green Deals laten mooi zien dat de overheid meer doet dan regels stellen. Bij de Green Deals pakt de overheid regie om partijen bij elkaar te brengen. Zo ontstaat een vruchtbare samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap, met het doel Nederland duurzamer te maken.”

Chris Kuijpers (DG Milieu en Internationaal / I&M)