Resultaten 2014

Dit artikel hoort bij: Jaarjournaal RVO.nl 2014

Maatschappelijke impact

1. Duurzaam ondernemen

Met welke subsidies, regelingen en wetten heeft RVO.nl ondernemers in 2014 geholpen? En wat leverde die investering op?

Energie Investeringsaftrek

Ministerie van Economische Zaken

In 2014 waren er minder aanvragen voor de Energie Investeringsaftrek. Het aantal daalde van 19.480 naar 17.745. Deze aanvragen maakten het voor het bedrijfsleven mogelijk een bedrag van ruim €1,6 miljard te investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. 2 maatregelen veroorzaken de daling van het aantal aanvragen. De EIA wordt steeds meer gebruikt als energiebesparingsinstrument en minder voor het ontwikkelen van duurzame energieprojecten. Ook is de ondergrens voor de EIA opgetrokken tot €2.500.

Elektrisch Rijden en Milieu Investeringsaftrek

Ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu

Eind 2014 reden er ruim 46.000 elektrische voertuigen op de Nederlandse wegen, mede dankzij fiscale ondersteuning via de MIA/Vamil. Daarmee is Nederland goed op weg naar de doelstelling om 200.000 elektrische auto’s in 2020 rond te hebben rijden. Deze groei komt door de grote belangstelling voor zeer zuinig en elektrisch personenvervoer. Een elektrische auto die volledig op groene stroom rijdt, zorgt voor gemiddeld 70% minder CO2-uitstoot dan een vergelijkbare auto op benzine. Rijdt een elektrische auto op grijze stroom, dan is de CO2-uitstoot bij gebruik van de elektrische auto nog altijd 30% minder dan bij een conventionele auto

Eind 2014 reden er ruim 46.000 elektrische voertuigen op de Nederlandse wegen.

Energieconvenanten voor Gebouwde Omgeving

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Naast de energieconvenanten voor de industrie, zijn er ook energieconvenanten voor de Gebouwde Omgeving. Met de energie-convenanten is in de Gebouwde Omgeving in 2014 een energiebesparing gerealiseerd van 9,6 petajoule (PJ). Dat is het gebruik van ongeveer 150.000 woningen. 6,6 PJ is toewijsbaar aan woningen en 3 PJ aan de dienstensector. De extra bruto werkgelegenheid die hierdoor ontstond bedroeg voor 33.400 manjaren of €53,5 miljoen.

Groenprojecten

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

De regeling verstrekt groenverklaringen en is een belangrijke pijler voor groene groei. Met groenverklaringen kunnen ondernemers bij banken goedkoper geld lenen voor duurzame investeringen. Het bedrag aan groenverklaringen is fors gestegen in 2014: €694 miljoen ten opzichte van 507 miljoen in 2013. De geschatte vermeden uitstoot per jaar is 880 kton CO2, 377 ton NOx en 436 ton fijnstof.

Blok voor blok

Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Eind 2014 werden circa 20.000 woningen energiezuinig gemaakt via Blok voor blok. Blok voor blok is een kennis- en leertraject over grootschalige energiebesparing in de bestaande bouw. Gemiddeld zijn de woningen 2 labelstappen zuiniger geworden. In totaal bedraagt de bijdrage van BZK aan de projecten €5.750.000.

Ongeveer 20.000 woningen werden energiezuinig gemaakt via de regeling Blok voor blok.

2. Agrarisch ondernemen

Bedrijfstoeslagregeling

Ministerie van Economische Zaken

In december startte RVO.nl met uitbetalen van de bedrijfstoeslag over 2014 aan de eerste relaties. Eind december zijn in totaal 44.249 aanvragen (91,78%) behandeld en is er in totaal €682 miljoen aan inkomensondersteuning overgemaakt.

Wet dieren

Ministerie van Economische Zaken

In 2014 zijn er 1.907 meldingen van verwaarloosde of mishandelde dieren gedaan. Daar waren 126.373 dieren bij betrokken. Het aantal handhavingszaken blijft jaar na jaar stijgen. In de eerste helft van 2014 waren er 950 handhavingszaken. In totaal zijn in 2014 4.460 dieren in bewaring genomen. Daaronder vallen 2.102 varkens, 310 honden, 432 katten, 82 paarden en pony’s, 198 vogels en 154 knaagdieren.

Subsidie Natuur en Landschap

Ministerie van Economische Zaken

11.724 boeren en natuurverenigingen vroegen in 2014 voor €40,3 miljoen subsidie aan voor de regeling Subsidie Natuur en Landschap. Zij investeren dit in behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuur en landschap in Nederland.

Boeren en natuurverenigingen vroegen in 2014 voor €40,3 miljoen subsidie aan voor (agrarische) natuur en landschap.

Sancties Rusland

Ministerie van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken

De EU voerde in 2014 een sanctiepakket in ten aanzien van de Russische Federatie. RVO.nl stelde een ondernemersloket 'sancties Rusland' in voor alle ondernemers met vragen over deze maatregel. Dit in gebeurde in opdracht van het ministerie van Buitenlandse zaken.

De reactie van de Russische Federatie bestond uit een boycot van Nederlandse groente en fruit. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken voerde RVO.nl interventiemaatregelen uit. RVO.nl speelde een actieve rol om zoveel mogelijk van deze producten bij de Voedselbank te krijgen. Dat was een expliciete wens van  de opdrachtgever.

Uitbraak vogelgriep

Ministerie van Economische Zaken

Eind 2014 was het Crisisregiebureau RVO.nl en de NVWA betrokken bij de communicatie en beheersing rond de uitbraak volgelgriep. Dit deden we samen met en in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Het Callcenter van RVO.nl werd aangewezen om ondernemers een antwoord te geven op vragen over de vogelgriep. Via de online Dierziekten Viewer konden zij ook bekijken in welk gebied welke maatregelen van kracht waren.

CITES-aanvragen

Ministerie van Economische Zaken

Wie handelt in beschermde planten of dieren, moet een CITES-vergunning of CITES-certificaat aanvragen. CITES is een internationale overeenkomst om de handel in beschermde planten en dieren te reguleren. In 2014 verwerkte RVO.nl 7.081 CITES-aanvragen. Er zijn 3.711 EU-certificaten afgegeven. Het aantal invoervergunningen bedroeg 1.998 (+ 1.127 bijlagen) en het aantal uitvoervergunningen 882 (+ 623 bijlagen). In 2014 verstrekte RVO.nl ook 2.157 vergunningen (+565 bijlagen) voor wederuitvoer. De meeste EU-certificaten zijn voor schildpadden, papegaaien en roofvogels. Invoervergunningen gaan vooral over reptielen, koralen, planten en biomedisch materiaal.

Flora- en faunawetgeving

Ministerie van Economische Zaken

De Flora- en faunawet beschermt dier- en plantensoorten die in het wild voorkomen. Alles wat schadelijk is voor beschermde soorten is verboden. Soms mag er van de verboden worden afgeweken met een ontheffing of vrijstelling. Bijvoorbeeld bij bouwen in leefgebied van beschermde soorten (ruimtelijke ingreep), jagen, opvang van beschermde dieren of een evenement in de open lucht. In 2014 zijn 479 aktes, merktekens en zegels uitgegeven. 143 ontheffingen voor beheer en schadebestrijding, onderzoek en educatie, jagen op begraafplaatsen en biologische bestrijders. En 640 ontheffingen voor ruimtelijke ingrepen.

Geregistreerde landbouwdieren en percelen

In 2014 stonden bij RVO.nl 1,4 miljoen schapen, 500.000 geiten en 4 miljoen runderen geregistreerd. Klantcontact ontvangt 60.000 meldingen per dag en ruim 22 miljoen meldingen per jaar. Het aantal geregistreerde percelen bedraagt 800.831.

3. Innovatief ondernemen

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Ministerie van Economische Zaken

De WBSO is een fiscale regeling die de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk verlaagt. Het aantal bedrijven dat gebruik maakt van de WBSO is in 2014 gegroeid. Het gaat om 22.970 bedrijven, zelfstandig ondernemers en kennisinstellingen. Met in totaal 38.420 toegekende aanvragen. Mkb-bedrijven vormen de grootste groep gebruikers (97%). In totaal is voor €6,6 miljard aan S&O-uitgaven toegekend aan bedrijven (WBSO €4,0 en RDA €2,6). Dat is een toename van 2% ten opzichte van 2013.

Research en Development Aftrek (RDA)

Ministerie van Economische Zaken

Van de WBSO-bedrijven maakte 72% in 2014 eveneens gebruik van de RDA, 3% meer dan in 2013. In 2014 werden 25.890 RDA aanvragen toegekend. Dat is een toename van 2% ten opzichte van 2013. Voor de RDA komen andere kosten dan loonuitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk in aanmerking. Bijvoorbeeld prototypes of apparatuur, nieuwe gebouwen of ICT-middelen. Er is voor €1.550 miljoen aan Research en Development-aftrek toegekend.

Green deals

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Met behulp van een Green Deal werken overheid en bedrijven samen om belemmeringen rond allerlei projecten weg te nemen. Green deals zijn vernieuwende initiatieven uit de samenleving die de overgang naar een duurzame economie versnellen. De rol van de overheid hierbij varieert: van het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving en het toegankelijk maken van netwerken tot het ondersteunen van toegang tot de kapitaalmarkt. De deals bevorderen groene groei en streven energie efficiency na. Begin 2014 zijn er 149 deals gesloten. De totale verwachte besparing van deze deals bedraagt 2 petajoule. Dat is het verbruik van ongeveer 32.000 huishoudens.

De Green Deals leveren een energiebesparing op van 2 petajoule. Dat is evenveel als het energieverbruik van 32.000 huishoudens.

MIT-regeling (MKB-innovatiestimulering Topsectoren)

Ministerie van Economische Zaken

De MIT-regeling stimuleert samenwerking en innovatie bij het midden- en kleinbedrijf. In 2014 maakten 662 innovatieve mkb-ondernemers gebruik van de MIT-regeling om vernieuwingen door te voeren en te groeien. Dit gebeurt onder andere via kennisvouchers, haalbaarheidsstudies en R&D-samenwerkingsprojecten. Het totale budget voor MIT 2014 was ongeveer €32 miljoen, inclusief de investeringen van de provincies Limburg en Noord-Brabant van elk €1 miljoen.

Small Business Innovation Research Cyber Security II

Ministerie van Economische Zaken

In 2014 organiseerden 4 verschillende ministeries een competitie voor innovaties in cyberveiligheid. Er zijn 74 voorstellen ingediend. Het ministerie van Economische Zaken stelde een bedrag beschikbaar van €1,2 miljoen vanuit de SBIR. De 6 winnaars werken in de tweede fase van de SBIR Cyber Security II verder aan het projectvoorstel voor het vergroten van digitale veiligheid in Nederland. In 2016 komt het product op de markt.

4. Internationaal ondernemen

Dutch Good Growth Fund

Ministerie van Buitenlandse Zaken

In 2014 startte het nieuwe Dutch Good Growth Fund (DGGF). Het fonds biedt Nederlandse ondernemers financiering van internationale projecten in opkomende markten en ontwikkelingslanden. Het DGGF combineert ontwikkelingssamenwerking, handel en investeringen.

De interesse voor het DGGF onderdeel 1, dat gericht is op het Nederlandse MKB, is groter dan initieel verwacht. In 2014 hebben 143 ondernemers een investeringsidee ingediend, terwijl er was gerekend op 75. Eind 2014 zijn de eerste bekendmakingen van voorgenomen financieringen gepubliceerd. Dit betroffen drie financieringen op Ethiopië en een op India waarmee in totaal ruim 10.000 nieuw verwachte banen in deze landen worden gecreëerd.    

Innovatie Attaché Netwerk

Ministerie van Economische Zaken

Het IA-Netwerk ondersteunt Nederlandse bedrijven die in het buitenland research en development willen uitvoeren of innovaties willen ontwikkelen. In 2014 organiseerde het Innovatie Attaché Netwerk 300 innovatiemissies voor bedrijven en kennisinstellingen. Het IA-Netwerk koppelde 585 organisaties (bedrijven en kennisinstellingen) aan een buitenlandse partij voor R&D- en innovatiesamenwerking.

Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA)

Ministeries van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken

2014 was een heel goed jaar voor NFIA. Met ondersteuning van de Rijksoverheid investeerden buitenlandse ondernemers een recordbedrag van  €3,2 miljard in de Nederlandse economie. Er zijn 187 projecten aangetrokken (target: 170). Het aantal banen dat daarmee gepaard ging, kwam uit op 6.304 (target: 4.000). Daarvan betreft een deel (868) behoud van banen. Het investeringsbedrag is uitgekomen op 3.185 miljoen (target: €900 miljoen. Bij 54% van de projecten ging het om hoogwaardige activiteiten in met name topsectoren. De meeste projecten komen uit de Verenigde Staten, op enige afstand gevolgd door China.

Buitenlandse ondernemers investeerden in 2014 een recordbedrag van €3,2 miljard in de Nederlandse economie

Enterprise Europe Netwerk

Europese Commissie

Bij het Enterprise Europe Netwerk zijn bijna 600 mkb-intermediairs in ruim 50 landen aangesloten, die zoeken naar geschikte buitenlandse contacten voor mkb’ers in Europa. Met promotie door publicaties, advertenties et cetera, bereikte dit netwerk 1.350.000 personen of bedrijven. 370 Nederlandse bedrijven reageerden op buitenlandse partnerverzoeken en er waren 400 buitenlandse reacties op Nederlandse profielen. In totaal werden 23 partnerschap-overeenkomsten afgesloten tussen Nederlandse en buitenlandse bedrijven

Klantcontact RVO.nl

In 2014 beantwoordde RVO.nl 16.480 telefoontjes en 6.587 e-mails over internationaal ondernemen. 64% van deze klantvragen is in het eerste klantcontact afgehandeld. Dit is een groei ten opzichte van het voorgaande jaar (43%). Naast Rusland, Duitsland en China staan de Verenigde Staten, Frankrijk en België in de Top 5 van basis- en uitgebreide vragen.

Economische missies

Ministerie van Buitenlandse Zaken

RVO.nl organiseerde in 2014 17 economische missies op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het aantal begeleide bedrijven/instellingen bedroeg 599 (35 bedrijven/instellingen per missie). In de eerste 9 maanden zijn 8 missies georganiseerd met 288 deelnemers. Hiervan hebben 144 bedrijven meegewerkt aan een klantevaluatie. Uit deze evaluatie blijkt dat het aantal te verwachten contracten 71 bedroeg met een waarde van €281.512.500.

De economische missies in 2014 leveren (naar verwachting) 71 contracten op met een totaalwaarde €281.512.500.

Hollandtrade.com (RVO.nl)

De website Hollandtrade.com informeert buitenlandse partijen over Nederlandse kennis en kunde. In 2014 was er 33% meer bezoek op de site dan in 2013: in totaal 151.313. Het bezoek vanuit de Verenigde Staten en Australië is verdubbeld. Het Verenigd Koninkrijk en Canada brachten 70% meer bezoeken, Duitsland 44% en India 29%. De intensivering van Twitter heeft vermoedelijk sterk bijgedragen aan het genereren van traffic naar Hollandtrade.com. Het aantal Twittervolgers is verdrievoudigd naar 2.165.

Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid

Ministerie van Buitenlandse Zaken

In 2014 beoordeelde RVO.nl 64 ingediende projecten. De 20 gegunde projecten, met een totale subsidiebijdrage van ruim €35 miljoen, zetten de komende jaren in op de verbetering van voedselzekerheid en private-sectorontwikkeling in ontwikkelingslanden als Guatemala, Ghana, Ethiopië, Burkina Faso, Kenia, Indonesië, Myanmar en India.

Marketingcampagnes

Ministerie van Buitenlandse Zaken

De mkb-campagne ‘Starten in het buitenland’ bleek erg succesvol. De campagnepagina trok ruim 34.000 bezoekers waaruit 127 adviesgesprekken voortkwamen. De campagne is ondersteund met Twitter-advertising, twee e-zines, de nieuwsbrief Internationaal Ondernemen, google adwords en diverse marketinguitingen bij RTLZ, Nu.nl en LinkedIn. Onderdeel van deze campagne was het Webinar ‘Ondernemen in het Buitenland’, waarbij RVO.nl samenwerkte met het Digitaal ondernemersplein en Kamer van Koophandel. Het webinar trok 259 live-kijkers.

Fonds Duurzaam Water (FDW)

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het FDW stimuleert publiek-private samenwerking in de watersector en biedt ondersteuning voor activiteiten in ontwikkelingslanden op het gebied van waterveiligheid en waterzekerheid. Daarmee wordt bijgedragen aan armoedebestrijding, duurzame economische groei en zelfredzaamheid. Op 30 juni 2014 sloot het Fonds Duurzaam Water. Er werden 51 voorstellen ingediend. Van deze voorstellen werden 10 projecten gehonoreerd met een totaal subsidiebedrag van ruim €29,6 miljoen.