Nederlandse bedrijven, maatschappelijke instellingen, kennisinstituten en overheden werken in (inter)nationaal verband gezamenlijk aan een versnelde toename van elektrisch vervoer en het benutten van de bijbehorende economische kansen. En het gaat goed met elektrisch vervoer! Het aantal elektrische auto’s is in Nederland het afgelopen jaar explosief gegroeid. In een automarkt die in 2015 met 15% gegroeid is, is het marktaandeel van elektrische auto’s meer dan verdubbeld.

Elektrisch rijden is een innovatie die economische kansen biedt voor het Nederlandse bedrijfsleven. Nederlandse bedrijven zijn onder meer actief in laadinfrastructuur, laaddienstverlening, productie van componenten en productie van lichte elektrische voertuigen, waaronder elektrische scooters. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert elektrisch rijden in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Elektrisch rijden is één van de alternatieven die ingezet worden om de CO2- uitstoot in de verkeer- en vervoersector te verlagen. Onder leiding van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is in 2015 de “Duurzame Brandstofvisie met LEF” opgesteld waarin de mogelijkheden voor forse CO2-reductie in deze sector worden beschreven. Elektrificatie van voertuigen is een zeer kansrijke optie maar, zeker voor zwaardere voertuigen, zijn ook andere alternatieven zoals LNG, biobrandstoffen en waterstof belangrijk om het doel te halen.

In 2015 werden op het gebied van elektrisch vervoer veel activiteiten ontplooid en belangrijke resultaten geboekt. Dit document bevat een selectie van de belangrijkste gebeurtenissen, oftewel de highlights van 2015. De meest actuele en extra informatie kan men vinden op de website www.nederlandelektrisch.nl.