Om elektrisch vervoer onder de aandacht te brengen bij het publiek wordt deelgenomen aan evenementen en is een website gelanceerd. Daarnaast heeft de overheid in 2015 diverse publicaties uitgebracht over beleid en onderzoeken die gedaan zijn op het gebied van elektrisch vervoer. Deze zijn vrij beschikbaar via deze pagina.

NederlandElektrisch elektrisch vervoer
De vernieuwde website NederlandElektrisch.nl

Communicatie

Vernieuwde website Nederlandelektrisch.nl
Op de vakbeurs Ecomobiel is de vernieuwde website NederlandElektrisch.nl gelanceerd. De website is een digitaal uithangbord voor elektrisch vervoer en straalt uit dat alle Formule E-Teampartners in Nederland hard trekken aan het onderwerp elektrisch vervoer. De website richt zich op consumenten, e-rijders, ondernemers en ambtenaren. Daarmee wordt zowel de zakelijke als particuliere en overheidsmarkt bereikt.
 

EV-Atlas
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft in het kader van het elektrisch vervoersbeleid van de Rijksoverheid een enquête laten uitvoeren onder de Nederlandse gemeenten. 72% van de Nederlandse gemeenten heeft de enquête ingevuld. Een van de meest opvallende resultaten is dat bijna de helft (44%) van de Nederlandse gemeenten aangeeft één of meerdere elektrische auto's in zijn wagenpark te hebben. Bovendien denkt 40% van de gemeenten die al één of meerdere elektrische auto’s in zijn wagenpark heeft dit uit te breiden.

Kennisloket eerste resultaat NKL
Het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) heeft voor gemeenten het kennisloket laadinfrastructuur gelanceerd. Bij dit kennisloket kunnen gemeenten terecht met al hun vragen over elektrisch vervoer. Het kennisloket is onder de aandacht gebracht tijdens de kennistour waarbij het NKL Nederlandse gemeenten bezocht heeft.

Instapdag druk bezocht
2.000 instappers en 150 showrooms. Het is het resultaat van de landelijke ‘Instapdag’ elektrisch rijden, georganiseerd door de stichting Natuur & Milieu. De instappers, particulieren, maakten een proefrit in een elektrische auto van een ander met als doel een start te maken met het opschalen van de consumentenmarkt.

Onderzoek en publicaties

‘Werkgelegenheid door elektrisch vervoer in 2020’
CE Delft heeft in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een studie uitgevoerd waarin een grove inschatting is gemaakt van de te verwachten werkgelegenheid in de Nederlandse sector van elektrisch vervoer in 2020. CE Delft schat dat de werkgelegenheid in 2020 gelijk zal zijn aan 10.150 voltijdbanen, met het merendeel van de werkgelegenheid in laadinfrastructuur en smart grids.

‘Policies and good practices to foster electromobility roll-out at the local, national and European level’
Via dit rapport – onderdeel van het Europese Green eMotion-project – heeft Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) onderzocht wat nodig is om Europeanen massaal te laten overstappen op zero emissie voertuigen. Volgens ECN moeten beleidsmakers dit op lokaal, landelijk en Europees niveau faciliteren.

‘Analyse gebruik laadpalen Amsterdam’
De gemeente Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam hebben het gebruik van laadpunten in Amsterdam geanalyseerd. Amsterdam zet deze data in om het laadnetwerk verder te ontwikkelen.

4 TNO Inzetbaarheid van zero emissie bussen in Nederland.jpg

‘Inzetbaarheid van zero emissie bussen in Nederland’
Uit onderzoek van TNO in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu blijkt dat elektrische bussen nog beperkt inzetbaar zijn, maar dat de techniek daar snel verandering in kan brengen. Het onderzoek is uitgevoerd naar 4 verschillende soorten bussen met een elektromotor: hybride, plug-in hybride, volledig elektrisch en waterstof-elektrisch.

‘Kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven op het gebied van batterijtechnologie voor elektrische voertuigen’
Uit onderzoek van DNV GL en ARN in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) blijkt dat er kansen liggen voor het Nederlandse bedrijfsleven op het gebied van batterijen. Vooral de fases ‘fabricage en toelevering’, ‘gebruik’, en ‘einde leven’ zijn volgens de onderzoekers interessant.

‘Onderzoek SNM Project A15 – elektrisch rijden’
Uit onderzoek van KIEN – uitgevoerd voor het Project A15 van de Stichting Natuur en Milieu– blijkt dat 1 op de 3 Nederlanders over 10 jaar elektrisch denkt te rijden. Project A15 beoogt zoveel mogelijk Nederlanders in de elektrische deelauto te krijgen. De prijs van een elektrische auto vormt volgens de onderzoekers voor consumenten het grootste obstakel om elektrisch te gaan rijden.

‘Onderzoek elektrisch rijden Maurice de Hond’
Als elektrische auto’s net zo duur zouden zijn als ‘gewone’ auto’s overweegt 51% van de Nederlanders serieus de aanschaf van een elektrische auto. Zonder aankoopstimulering is nog steeds 30% van de Nederlanders geïnteresseerd, maar weet slechts 4% het zeker. Dit blijkt uit onderzoek van Maurice De Hond dat in opdracht van de Vereniging Elektrische Rijders is uitgevoerd onder 2.000 Nederlanders.

8 We are the Netherlands, your partner in E-mobility.jpg

‘We are the Netherlands, your partner in E-mobility’
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft de brochure ‘We are the Netherlands, your partner in E-mobility’ uitgebracht. Met de brochure wordt Nederland als EV-land van belang gepositioneerd. De brochure draagt bij aan het creëren van kansen voor de Nederlandse EV-sector.

‘De laadpas voor nu en de toekomst’
Nu laden we onze elektrische auto’s en plug-in-hybrides in Nederland met behulp van een laadpasje. Maar blijft dat ook zo of wordt betalen voor het laden met een bankpasje, smartphone of sms heel gewoon in de toekomst? ElaadNL liet onderzoek doen naar de verschillende identificatiemethodieken. De laadpas en een app op een smartphone blijken het meest geschikt voor de korte termijn.

‘Energie- en milieuaspecten van elektrische personenvoertuigen’
TNO heeft in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de nu bekende feiten over elektrische voertuigen in een beknopte studie verzameld en weergegeven in het rapport ‘Energie- en milieuaspecten van elektrische personenvoertuigen’. De publicatie omvat vooral de onderwerpen broeikasgasemissies van gebruik en fabricage van het voertuig en verontreinigende emissies van gebruik van het voertuig en productie van de elektriciteit.

11 Electric Mobility Charged to Maturity.jpg

‘Electric Mobility Charged to Maturity’
Dit onderzoek – uitgevoerd door Accenture, Greenflux, Antea Group, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en Natuur & Milieu – laat zien dat rijders van elektrische auto’s een grote bereidheid tonen om groen te rijden. Ze zouden heel graag willen weten waar de elektriciteit vandaan komt en zijn bereid om tot 10% meer te betalen voor groene stroom.

12 Verzilvering Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer – Stand van zaken medio 2015.jpg

‘Verzilvering Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer – Stand van zaken medio 2015’
De werkgelegenheid van de sector elektrisch vervoer is van 2013 op 2014 met 25 procent toegenomen. Het is de voornaamste conclusie van de rapportage ‘Verzilvering Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer’ van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Het aantal voltijdbanen (FTE’s) is in deze periode gestegen tot 3.200. De bruto toegevoegde waarde van de sector is 260 miljoen euro.

13a Analysis of (inter)national electric vehicle projects.jpg

‘Analysis of (inter)national electric vehicle projects’
Dutch-INCERT heeft in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) het programma ‘Proeftuinen Hybride en Elektrisch rijden’ geanalyseerd en deze analyse aangevuld met de laatste inzichten op basis van een studie naar (inter-)nationale elektrische vervoerprojecten.

5 Years of Hybrid and Electric Vehicles living lab projects
Van de ‘Analysis of (inter)national electric vehicle projects’ uit het programma ‘Proeftuinen Hybride en Elektrisch rijden’, dat liep van 2010 tot 2015, is naast een Nederlandse versie ook een Engelstalige factsheet gemaakt.

‘Factsheet Export personenvoertuigen’
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft in samenwerking met TNO de factsheet ‘Export elektrische voertuigen’ opgesteld. Voornaamste conclusie is dat de fiscale stimulering van elektrische voertuigen hoofdzakelijk plaatsvindt gedurende de inzet van het voertuig in Nederland. Bovendien worden in 2015, in tegenstelling tot wat de berichtgeving in diverse media doet vermoeden, relatief weinig elektrische voertuigen geëxporteerd ten opzichte van het aantal nieuwe registraties.

‘Goedkopere stroom door slim laden van EV’s’
De sterke groei van Elektrische Voertuigen (EV’s) verhoogt de bestaande piekvraag naar elektriciteit en de groei in zonne- en windenergie in de energiesector zorgt voor grotere fluctuaties in het aanbod van elektriciteit. Door deze trends slim te combineren kunnen synergievoordelen worden behaald. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft aan CE Delft gevraagd om de aard van de synergievoordelen te onderzoeken en een eerste-orde-inschatting te maken van de omvang ervan voor Nederland.

‘Monitoring van plug-in hybride voertuigen (PHEV’s) april 2012 t/m maart 2015’
In opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu en in samenwerking met het Formule E-Team heeft TNO onderzocht hoeveel elektrische kilometers plug-in hybride auto’s daadwerkelijk rijden. Dit blijkt circa 47% te zijn. Ten minste 75% van de PHEV-berijders laadt gemiddeld 1 keer per dag zijn auto op. 25% van alle berijders maakt maximaal gebruik van de mogelijkheid om elektrisch te rijden.