Besteding van het EIA-budget

Het totaal geraamde fiscale voordeel dat aan de bedrijven is toegekend, is naar verwachting € 135 miljoen in 2017. Het beschikbare EIA-budget in 2017 was € 166 miljoen. Ondanks de stijging in het gemeld investeringsbedrag is daarmee het beschikbare budget dus niet geheel gebruikt. Met de bij de EIA gemelde investeringen door het bedrijfsleven is een energiebesparing gerealiseerd vergelijkbaar met het energieverbruik van 350.000 huishoudens.

Het aantal meldingen voor de industrie is sterk gestegen dit jaar. De grootste gemiddelde investeringsbedragen per melding worden gedaan door de industrie. Ook investeringen in de gebouwde omgeving zorgen gezamenlijk voor een omvangrijke investeringssom. Deze investeringen groeien licht ten opzichte van vorig jaar. De grootste daler in aantal meldingen is een daling van 27% voor Duurzame energie, dit heeft te maken met het uitfaseren van een aantal duurzame technieken (met SDE) zoals afgesproken in het Energie-akkoord. Het investeringsbedrag in windturbineparken (met SDE-subsidie uit 2013 of eerder) is dit jaar voor het eerst naar nul euro gedaald.

De meeste aanvragen kwamen uit de sectoren landbouw, bosbouw en visserij en de groot- en detailhandel. Bedrijven in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant investeerden het meest.

Het totaal geraamde fiscale voordeel dat aan de bedrijven is toegekend, is naar verwachting € 135 miljoen in 2017. Het beschikbare EIA-budget in 2017 was € 166 miljoen. Het beschikbare budget is dus niet geheel gebruikt. De omvang van de gemelde investeringen is bijna gelijk aan het gemiddelde over de vijf voorgaande jaren. Dit geldt ook voor het aantal meldingen. Daarmee is de EIA afgelopen jaren een stabiele regeling gebleken, waarmee een energiebesparing is gerealiseerd vergelijkbaar met het energieverbruik van 350.000 huishoudens.

Wijziging in de EIA ten opzichte van 2016

Binnen EIA zijn ten opzichte van 2016 een aantal wijzigingen doorgevoerd. Negen nieuwe technieken zijn toegevoegd aan de Energielijst 2017, drie technieken zijn geschrapt. Bovendien wijzigden de eisen/omschrijvingen van 22 technieken. Een wijziging is de aanpassing van het aftrekpercentage van de Energie-investeringsaftrek van 58% naar 55,5%. Daarmee daalt het netto voordeel van circa 14% naar 13,5%. Dit jaar is de methode om het geraamde fiscale voordeel te bepalen verbeterd, door uit te gaan van het gemiddelde gerealiseerde percentage achteraf over de afgelopen vijf jaar. Een aantal wijzigingen zijn opvallend. Eén daarvan is het verruimen van de minimaal vereiste energiebesparing voor bedrijfsgebouwen, industriële processen en transportmiddelen. Andere opvallende wijzigingen zijn immersiekoeling voor het koelen van servers in datacenters en de uitbreiding met distributienetten voor het gebruik van afvalwarmte.

Deze wijzigingen zijn vooral doorgevoerd om verouderde technieken op de energielijst te verwijderen en om nieuwe innovaties toe te voegen. Daarnaast gaat het hier om de EIA zo effectief mogelijk in te richten op energiebesparing, als uitvloeisel van de afspraken uit het Energieakkoord.

Energiebesparing EIA: Aanvragen en investeringsbedragen

Hoger investeringsbedrag in energiebesparing EIA

Het totale bedrag dat bedrijven in 2017 investeerden en meldden bij de EIA steeg met 13%. Het aantal EIA-aanvragen in 2017 is met 3% licht gestegen ten opzichte van 2016 naar 17.748 aanvragen. Deze aanvragen werden gedaan door 10.653 verschillende ondernemers. Gezamenlijk vroegen ondernemers in 2017 aftrek aan voor circa € 1.519 miljoen aan energie-investeringen, waarmee een energiebesparing werd gerealiseerd van 556 miljoen Nm3 aardgasequivalent. Ter vergelijking: In 2016 betrof het investeringsbedrag € 1.346 miljoen. De EIA fluctueerde de afgelopen jaren tussen de 14.000 en 19.500 aanvragen. Qua gemeld bedrag lag het de afgelopen jaren tussen de € 1.300 en € 1.800 miljoen. Op het eerste gezicht lijkt 2017 een gemiddeld jaar, maar als rekening wordt gehouden met de afname van het aandeel duurzame energie bij de EIA zijn de directe investeringen in energiebesparing de afgelopen jaren duidelijk toegenomen.

Het aantal meldingen is dus licht gegroeid, terwijl het geïnvesteerde bedrag van de EIA-aanvragen is gestegen. Een reden is dat dit jaar ten opzichte van 2016 de investeringsbedragen in de industrie sterker zijn gestegen dan de investeringen in de gebouwde omgeving, namelijk met 13% in de industrie en 6% in de gebouwde omgeving. Investeringsbedragen in de industrie zijn gemiddeld hoger per melding dan in de gebouwde omgeving. Het totaal aantal meldingen is juist hoger bij gebouwde omgeving, waardoor een sterke groei bij industrie zorgt voor een klein effect op het totaal aantal meldingen voor de EIA. Een andere reden is dat het investeringsbedrag voor transport meer dan verdubbeld is, terwijl het aantal meldingen voor transport in verhouding veel minder groeide, namelijk met 7%.

Aantal aanvragen en investeringsbedragen

Aantal aanvragen en investeringsbedragen
Aantal aanvragenWijziging tov 2016Gemeld investeringsbedragWijziging tov 2016
201717.7483%1.519 miljoen13%
201617.2051.346 miljoen

Peildata 1 april 2018 (cijfers 2017) en 1 april 2017 (cijfers 2016)

Brontabel als csv (150 bytes)

Fiscaal voordeel voor bedrijven

Het goedgekeurde bedrag van de afgehandelde aanvragen komt naar verwachting uit op circa 67% van het gemelde investeringsbedrag. Het netto fiscale voordeel voor een onderneming bedroeg in 2017 circa 13,5%. We gaan hierbij uit van een gemiddeld belastingtarief van 25% en een EIA-aftrekpercentage van 55,5%. Daarmee komt het verwachte fiscale voordeel voor de bedrijven in totaal uit op circa € 135 miljoen.

Gemeld en goedgekeurd investeringsbedrag

Gemeld en goedgekeurd investeringsbedrag Netto voordeel voor de ondernemer en EIA-budget
Gemeld investeringsbedragPrognose goedgekeurd bedragPrognose netto voordeelBudget EIA
EIA 20171.519 miljoen997 miljoen135 miljoen (13,5%)166 miljoen

Peildatum 1 april 2018

Brontabel als csv (162 bytes)

Terugblik: EIA in de afgelopen 20 jaar

In de afgelopen twintig jaar hebben ondernemers bij elkaar circa 330.000 aanvragen gedaan voor circa € 28 miljard aan investeringen in energiebesparende technieken en duurzame energie.

Gemelde investeringsbedragen en aantal aanvragen

Gemelde investeringsbedragen en aantal aanvragen Van 1997 t/m 2017
JaarAantal aanvragen x 10Gemeld bedrag (in € miljoen)
971037430
981415656
991741587
02582695
128141058
217241343
31555839
411261398
59301199
610403710
713422023
813671483
91143890
1014451065
1116361599
1217411265
1319491779
1417751608
1514281375
1617201346
1717751519
Brontabel als csv (336 bytes)

Aanvragen per sector

Het grootste aantal aanvragen kwam van de groot- en detailhandel, gevolgd door landbouw, bosbouw en visserij en de industrie. De industrie meldde het hoogste gemiddelde bedrag per investering in energiebesparing. Voor een overzicht in een tabel van het aantal aanvragen en de investeringsbedragen van de bedrijfssectoren: zie de jaarcijfers over 2017.

Aantal aanvragen per bedrijfssector in 2017

Aantal aanvragen per bedrijfssector in 2017 (totaal 17.748 aanvragen)
SectorAantal meldingen
Groot- en detailhandel, reparatie van auto's4199
Landbouw, bosbouw en visserij3915
Industrie2756
Vervoer en opslag1233
Financiële instellingen1215
Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening945
Verhuur van en handel in onroerend goed774
Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening733
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking496
Bouwnijverheid413
Gezondheids- en welzijnszorg374
Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht234
Informatie en communicatie204
Overige aanvragen257

Peildatum 1 april 2018

Brontabel als csv (637 bytes)

Geografische spreiding

Net als in 2016 werden in 2017 de meeste investeringen gemeld door bedrijven in de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland. Dit jaar wordt de top drie in aantallen meldingen aangevuld door Gelderland. De hoogste totale investeringsbedragen werden evenals de laatste jaren gedaan in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland. Wat opvalt ten opzichte van 2016 is dat het investeringsbedrag in Friesland bijna is verviervoudigd en dat het in Flevoland geïnvesteerde bedrag nagenoeg is verdubbeld.

Aantal aanvragen per provincie

Aantal aanvragen per provincie
ProvincieAantal meldingen
Noord-Brabant3173
Zuid-Holland2914
Gelderland2350
Noord-Holland2303
Overijssel1630
Limburg1217
Utrecht1125
Friesland866
Zeeland594
Drenthe556
Groningen524
Flevoland496

Tip: Ga met je muis naar een provincie, dan zie je het aantal aanvragen in die provincie.

Brontabel als csv (293 bytes)

Gemeld investeringsbedrag per provincie

Gemeld investeringsbedrag per provincie
ProvincieGemeld bedrag (in miljoenen)
Zuid-Holland328
Noord-Brabant278
Noord-Holland273
Gelderland149
Limburg106
Friesland103
Overijssel85
Utrecht52
Flevoland46
Zeeland39
Groningen35
Drenthe25

Bedragen zijn in € miljoenen.

Tip: Ga met je muis naar een provincie, dan zie je het gemeld investeringsbedrag in die provincie.

Brontabel als csv (292 bytes)