Besteding van het EIA-budget

Het totaal geraamde fiscale voordeel dat aan de bedrijven is toegekend, stijgt naar verwachting naar € 144 miljoen in 2016. Dit was € 107 miljoen in 2015. Het beschikbare EIA-budget in 2016 was € 161 miljoen (€ 106 miljoen in 2015). Er zijn meer meldingen ontvangen die echter gemiddeld en relatief minder groot zijn qua omvang. Ondanks de stijging van het aantal projecten is overigens daarmee het beschikbare budget dus niet geheel gebruikt.

Ondanks dat de industrie achter blijft ten opzichte van 2015 worden de grootste investeringsbedragen gedaan door de industrie. Ook duurzame energie aanvragen die niet binnen SDE passen zorgen gezamenlijk voor een omvangrijke investeringssom, hetgeen te zien is aan de stijging in investeringen in zonnepanelen. De meeste EIA-aanvragen kwamen uit de sectoren landbouw, bosbouw en visserij en de groot- en detailhandel. Bedrijven in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant investeerden het meest.

Wijziging in de EIA ten opzichte van 2015

Binnen EIA zijn ten opzichte van 2015 een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zes nieuwe technieken zijn toegevoegd aan de Energielijst 2016, dertien technieken zijn geschrapt. Bovendien wijzigden de eisen/omschrijvingen van 23 technieken. Een belangrijke wijziging is de aanpassing van het aftrekpercentage van de Energie-investeringsaftrek van 41,5% naar 58%. Daarmee stijgt het netto voordeel van circa 10% naar 14%. Andere opvallende wijzigingen betreffen het vereenvoudigen van de eisen voor LED-verlichtingssystemen, wijzigingen in de aftopping van het bedrag van Zon-PV systemen en diverse codewijzigingen in processen en apparaten.

Deze wijzigingen zijn vooral doorgevoerd om verouderde technieken op de Energielijst te verwijderen en om nieuwe innovaties toe te voegen. Daarnaast gaat het hier om de EIA zo effectief mogelijk in te richten op energiebesparing, als uitvloeisel van de afspraken uit het Energieakkoord.

Aanvragen en investeringsbedragen

Meer aanvragen en een stabiel investeringsbedrag

De genoemde wijzigingen zijn er mede oorzaak van dat het aantal EIA-aanvragen in 2016 met bijna 20% is gestegen ten opzichte van 2015 naar 17.192 aanvragen. Deze aanvragen werden gedaan door 10.168 verschillende ondernemers. Het totale bedrag dat bedrijven in 2016 investeerden in energiebesparende maatregelen en duurzame energie daalde met 2%. Gezamenlijk vroegen ondernemers in 2016 aftrek aan voor circa € 1.352 miljoen aan energie-investeringen. Ter vergelijking: in 2015 betrof het € 1.375 miljoen.

Het investeringsbedrag is dus nagenoeg gelijk gebleven, terwijl het aantal aanvragen is gestegen. Een belangrijke reden hiervoor is dat het investeringsbedrag in windturbineparken (met SDE-subsidie uit 2013 of eerder) is afgenomen. Het totale investeringsbedrag in windturbineparken is in 2016 gedaald van € 46 miljoen naar € 3 miljoen. Dit is een gevolg van de afspraken uit het Energieakkoord van 2013. Hierin is afgesproken dat de EIA vooral wordt ingericht op energiebesparing en niet langer op hernieuwbare energie. Grotere duurzame energie projecten, als Wind op zee of omvangrijke Zon-PV projecten kunnen gebruik maken van de SDE. Het totaal aandeel duurzame energie is door de benoemde afspraken binnen de EIA verder gedaald. Een andere reden is dat dit jaar het investeringsbedrag in de gebouwde omgeving sterk is gestegen, terwijl de investeringen in de industrie zijn gedaald. Investeringsbedragen in de industrie zijn gemiddeld hoger per melding dan in de gebouwde omgeving. Ook dit verklaart de toename van het aantal meldingen. Het achteruit gaan van investeringen in duurzame energie is praktisch geheel gecompenseerd door investeringen in energiebesparing. Het totale investeringsbedrag blijft per saldo bijna gelijk. Ook in 2016 nam het aantal meldingen van LED-verlichtingssystemen weer toe van 4.080 naar 4.784 stuks, bijna 28% van het totale aantal meldingen.

Aantal aanvragen en investeringsbedragen

Aantal aanvragen en investeringsbedragen
Aantal aanvragenWijziging tov 2015Gemeld investeringsbedragWijziging tov 2015
201617.19220%1.352 miljoen-2%
201514.2801.375 miljoen

Peildata 1 april 2017 (cijfers 2016) en 1 april 2016 (cijfers 2015)

Brontabel als csv (156 bytes)

Fiscaal voordeel voor bedrijven

Het goedgekeurde bedrag van de afgehandelde aanvragen komt naar verwachting uit op circa 75% van het gemelde investeringsbedrag. Het netto fiscale voordeel voor een onderneming bedroeg in 2016 circa 14%. We gaan hierbij uit van een gemiddeld belastingtarief van 25% en een EIA-aftrekpercentage van 58%. Daarmee komt het verwachte fiscale voordeel voor de bedrijven in totaal uit op circa € 144 miljoen.

Gemeld en goedgekeurd investeringsbedrag

Gemeld en goedgekeurd investeringsbedrag Netto voordeel voor de ondernemer en EIA-budget
Gemeld investeringsbedragPrognose(*) goedgekeurd bedragPrognose netto voordeelBudget EIA
EIA 20161.352 miljoen1.026 miljoen144 miljoen (14%)161 miljoen

Peildatum 1 april 2017

Brontabel als csv (167 bytes)

Terugblik: EIA in de afgelopen 20 jaar

In de afgelopen twintig jaar hebben ondernemers bij elkaar circa 315.000 aanvragen gedaan voor circa € 26,4 miljard aan investeringen in energiebesparende technieken en duurzame energie.

Gemelde investeringsbedragen en aantal aanvragen

Gemelde investeringsbedragen en aantal aanvragen Van 1997 t/m 2016
JaarAantal aanvragenGemeld bedrag (in € miljoen)
9710366430
9814145656
9917408587
025815695
1281401058
2172401343
315553839
4112621398
593041199
6104023710
7134192023
8136721483
911428890
10144491065
11163631599
12174121265
13194941779
14177481608
15142801375
16171921352
Brontabel als csv (337 bytes)

Aanvragen per sector

De industrie meldde het hoogste gemiddelde bedrag per investering in energiebesparing en duurzame energie. De meeste aanvragen kwamen van de groot- en detailhandel, gevolgd door landbouw, bosbouw en visserij en de industrie. Voor een compleet overzicht van het aantal aanvragen en de investeringsbedragen van alle sectoren: zie de jaarcijfers over 2016.

Aantal aanvragen per bedrijfssector in 2016

Aantal aanvragen per bedrijfssector in 2016 (totaal 17.192 aanvragen)
SectorAantal meldingen
Groot- en detailhandel, reparatie van auto's4523
Landbouw, bosbouw en visserij3365
Industrie2776
Vervoer en opslag1159
Financiele instellingen1106
Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening920
Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening748
Verhuur van en handel in onroerend goed733
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking496
Gezondheids- en welzijnszorg468
Bouwnijverheid364
Overige aanvragen534

Peildatum 1 april 2017

Brontabel als csv (508 bytes)

Geografische spreiding

Net als in 2015 werden in 2016 de meeste investeringen gemeld door bedrijven in de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland. Dit jaar is Noord-Holland daarbij de uitschieter met 32% van de investeringen. Het aandeel investeringen in de overige provincies bleef min of meer stabiel. Wel valt op dat het aandeel investeringen in Gelderland procentueel afnam met 3%, tegenover een groei van 2% in Overijssel en Utrecht.

Aantal aanvragen per provincie

Aantal aanvragen per provincie
ProvincieAantal meldingen
Flevoland467
Drenthe533
Groningen562
Zeeland563
Friesland951
Limburg1062
Utrecht1114
Overijssel1427
Gelderland2080
Noord-Holland2528
Zuid-Holland2840
Noord-Brabant3065

Tip: Ga met je muis naar een provincie, dan zie je het aantal aanvragen in die provincie.

Brontabel als csv (293 bytes)

Gemeld investeringsbedrag per provincie

Gemeld investeringsbedrag per provincie
ProvincieGemeld bedrag (in miljoenen)
Flevoland25,2
Friesland27,5
Drenthe27,9
Groningen28,5
Zeeland37,2
Utrecht65,4
Limburg67,1
Overijssel72
Gelderland121,3
Noord-Brabant197,8
Zuid-Holland251,1
Noord-Holland431,4

Bedragen zijn in € miljoenen.

Tip: Ga met je muis naar een provincie, dan zie je het gemeld investeringsbedrag in die provincie.

Brontabel als csv (312 bytes)