Besteding van het EIA-budget

Het beschikbare EIA-budget is ook in 2015 geheel besteed. Het totaal geraamde fiscale voordeel dat aan de bedrijven is toegekend, € 124 miljoen in 2014, daalt naar verwachting naar € 107 miljoen in 2015. Het beschikbare EIA-budget in 2015 was € 106 miljoen (€ 111 miljoen in 2014). Daarmee is het beschikbare budget dus marginaal overschreden.

De grootste investeringsbedragen werden gedaan door industriële bedrijven en in duurzame energie. De meeste aanvragen kwamen uit de sectoren landbouw, bosbouw en visserij en de groot- en detailhandel. Bedrijven in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant investeerden het meest.

Wijziging in de investeringsaftrek in ten opzichte van 2014

Binnen EIA is ten opzichte van 2014 een aantal wijzigingen doorgevoerd. Er zijn 10 nieuwe apparaten toegevoegd aan de Energielijst 2015, maar er zijn er ook 10 geschrapt. Bovendien wijzigden de eisen/omschrijvingen van 20 apparaten. De belangrijkste of opmerkelijkste wijzigingen zijn aanscherping van de minimaal vereiste toename van de warmteweerstand bij isolatie van een bestaande constructie van 1,50 naar 2,00 m2K/W, aangescherpte eisen voor LED-verlichtingssystemen en diverse codewijzigingen van apparatuur voor koelen of vriezen.

Deze wijzigingen zijn vooral ingezet om de EIA zo effectief mogelijk in te richten op energiebesparing als uitvloeisel van de afspraken uit het nationaal Energieakkoord. 

Aanvragen en investeringsbedragen

Minder aanvragen en een iets lager investeringsbedrag

De genoemde wijzigingen zijn er mede oorzaak van dat het aantal EIA-aanvragen in 2015 met bijna 20% is gedaald ten opzichte van 2014 naar 14.234 aanvragen. Deze aanvragen werden gedaan door 8.594 verschillende ondernemers. Het totale bedrag dat bedrijven in 2015 investeerden in energiebesparende maatregelen en duurzame energie daalde niet evenredig, namelijk met bijna 14%. Gezamenlijk vroegen ondernemers in 2015 aftrek aan voor circa € 1.369 miljoen aan energie-investeringen. Ten opzichte van 2014 - € 1.608 miljoen - een daling van bijna 14%. Een deel van het meldingsbedrag komt op naam van een beperkt aantal meldingen van windturbineparken (met SDE-subsidie uit 2013 of eerder).

Mede omdat er geen meldingen zijn ontvangen van windparken op zee, is het totale investeringsbedrag in windturbineparken in 2015 gedaald van € 356 miljoen naar € 46 miljoen. Daarnaast werden 1.013 meldingen gedaan voor de aanschaf van zonnepanelen tegenover 4.825 in 2014 en nam het aantal meldingen van LED-verlichtingssystemen toe van 3.238 naar 4.142 stuks, bijna 29% van het totale aantal meldingen.

Aantal aanvragen en investeringsbedragen

Aantal aanvragen en investeringsbedragen
Aantal aanvragenWijziging tov 2013Gemeld investeringsbedragWijziging tov 2014
201514.234-20%1.369 miljoen-14,90%
201417.7451.608 miljoen

Peildata 1 mei 2015 (cijfers 2014) en 1 april 2016 (cijfers 2015)

Brontabel als csv (155 bytes)

Fiscaal voordeel voor bedrijven

Het goedgekeurde bedrag van de afgehandelde aanvragen komt naar verwachting uit op circa 77% (in 2013: 78%) van het gemelde investeringsbedrag. Het netto fiscale voordeel voor een onderneming bedroeg in 2015 circa 10%. We gaan hierbij uit van een gemiddeld belastingtarief van 25% en een EIA-aftrekpercentage van 41,5%. Daarmee komt het totaal verwachte fiscale voordeel voor de bedrijven uit op ongeveer € 107 miljoen. De cijfers zijn exclusief eventuele correcties door de Belastingdienst.

Gemeld en goedgekeurd investeringsbedrag

Gemeld en goedgekeurd investeringsbedrag Netto voordeel voor de ondernemer en EIA-budget
Gemeld investeringsbedragPrognose(*) goedgekeurd bedragPrognose netto voordeelBudget EIA
EIA 20141.369 miljoen1.069 miljoen107 miljoen (10%)106 miljoen

Peildatum 1 mei 2015

NB: Tot en met 2014 werd als peildatum 1 april gebruikt. In 2015 is 1 mei aangehouden. Nu wordt weer 1 april als peildatum gebruikt.

Brontabel als csv (164 bytes)

Terugblik: EIA in de afgelopen 19 jaar

In de afgelopen negentien jaar zijn er bijna 298.000 aanvragen gedaan voor ongeveer € 25,4 miljard aan investeringen in energiebesparende technieken en duurzame energie. 

Gemelde investeringsbedragen en aantal aanvragen

Gemelde investeringsbedragen en aantal aanvragen Van 1997 tot en met 2014
JaarAantal aanvragenGemeld bedrag (in € miljoen)
9710366430
9814145656
9917408587
025815695
1281401058
2172401343
315553839
4112621398
593041199
6104023710
7134192023
8136721483
911428890
10144491065
11163631599
12174121265
13194941779
14177481608
15142341369
Brontabel als csv (322 bytes)

Aanvragen per sector

Energieproducenten en de industrie meldden het hoogste bedrag aan investeringen in energiebesparing en duurzame energie. De meeste aanvragen kwamen van de groot- en detailhandel, gevolgd door landbouw, bosbouw en visserij en de industrie. Voor een compleet overzicht van het aantal aanvragen en de investeringsbedragen van alle sectoren: zie de jaarcijfers over 2015.

Aantal aanvragen per bedrijfssector in 2015

Aantal aanvragen per bedrijfssector in 2015 (totaal 14.234 aanvragen)
SectorAantal meldingen
Landbouw, bosbouw en visserij2730
Groot- en detailhandel. Reparatie auto's3954
Industrie2269
Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening701
Vervoer en opslag1027
Financiele instellingen841
Advies, onderzoek en diensten550
Verhuur van en handel in onroerend goed481
Gezondheids- en welzijnszorg393
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking460
Bouwnijverheid268
Informatie en communicatie165
Elektriciteit, aardgas en stoom215
Overig180

Peildatum 1 april 2016

Brontabel als csv (516 bytes)

Midden- en kleinbedrijf

Door wijzigingen in eLoket is het voor RVO.nl niet meer mogelijk om te herleiden of aanvragen voor EIA zijn ingediend door een midden- en kleinbedrijf of een groot bedrijf. 

Geografische spreiding

Net als in 2014 werden in 2015 de meeste investeringen gemeld door bedrijven in de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland. Opvallend is de zeer grote afname aan investeringen in Flevoland (-81%), ongetwijfeld mede veroorzaakt door het veel kleinere aantal gemelde windturbines met SDE.

Aantal aanvragen per provincie

Aantal aanvragen per provincie
ProvincieAantal meldingen
Zuid-Holland2557
Noord-Brabant2422
Noord-Holland2035
Gelderland1717
Flevoland368
Limburg894
Overijssel1249
Utrecht884
Groningen472
Friesland825
Zeeland419
Drenthe392

De BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba): 5 aanvragen.

Tip: Ga met je muis naar een provincie, dan zie je het aantal aanvragen in die provincie.

Brontabel als csv (291 bytes)

Gemeld investeringsbedrag per provincie

Gemeld investeringsbedrag per provincie
ProvincieGemeld bedrag (in miljoenen)
Zuid-Holland435,0
Noord-Brabant269,4
Noord-Holland222,3
Gelderland161,8
Flevoland17,1
Limburg57,5
Overijssel41,9
Utrecht39,1
Groningen30,2
Friesland25,9
Zeeland46,0
Drenthe22,7

Bedragen zijn in € miljoenen.

De BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba): gemeld bedrag € 0,8 miljoen.

Tip: Ga met je muis naar een provincie, dan zie je het gemeld investeringsbedrag in die provincie.

Brontabel als csv (314 bytes)