Een van de regelingen waarmee het ministerie van Economische Zaken bedrijven ondersteunt bij het investeren in innovatieve, energiebesparende en duurzame technieken is EIA. Met deze regeling leveren zowel de overheid als het bedrijfsleven een bijdrage aan de energiebesparingsdoelstellingen voor 2020. De investeringen waarbij in 2014 gebruik werd gemaakt van EIA leveren naar verwachting een CO2-reductie op van ruim 1.504 kiloton per jaar.

Nederlands energie- en innovatiebeleid

De Nederlandse overheid wil in haar energievoorziening minder afhankelijk zijn van andere landen, hoge prijzen en vervuilende brandstoffen. De nationale doelstelling is om in 2020 16% van de energieproductie uit duurzame bronnen te halen. Binnen de Europese Unie is bovendien afgesproken om in 2020 20% minder CO2 te produceren dan in 1990.

Groene groei

In 2013 heeft de regering in het Nationale Energieakkoord afgesproken dat zij meer inzet op energiebesparing. De Energie Investeringsaftrek is een van de instrumenten die aan dit beleidsdoel in belangrijke mate bijdraagt. Daarnaast zet het ministerie van Economische Zaken het Topsectorenbeleid en de Green Deals in voor de uitvoering van het energie- en innovatiebeleid. Via het Topsectorenbeleid werken bedrijven, overheid, kennisinstellingen en universiteiten samen aan innovatie en economische groei in 9 sterke sectoren. De Green Deals moeten burgers, bedrijven, lokale en provinciale overheden helpen energieprojecten te realiseren, bijvoorbeeld door belemmeringen weg te nemen. EIA sluit nauw aan bij de meerjarenafspraak (MJA), Green Deals en het Topsectorenbeleid. Samen zorgen deze instrumenten voor (technische) innovaties en ‘groene groei’ bij bedrijven en organisaties.

EIA stimuleert innovatieve energiebesparing en duurzame energie

EIA is een ondersteuningsmaatregel voor bedrijven die investeren in innovatieve energiebesparende technieken en duurzame energie. Het biedt belastingvoordeel op investeringen in alternatieve technieken die energie besparen ten opzichte van een standaardtechniek. De investering in deze technieken is vaak hoger dan die van gangbare technieken. EIA compenseert een deel van de hogere kostprijs. In 2014 leverde EIA de bedrijven een netto voordeel op van circa 10% op energiebesparende investeringen.

Investeringen EIA in 2014: CO2-reductie van 1.504 kiloton per jaar

Verwachte CO2-reductie is nagenoeg onveranderd

De investeringen waarbij in 2014 gebruik werd gemaakt van de EIA leveren naar verwachting een CO2-reductie op van 1.504 kiloton per jaar. Deze behaalde energie-efficiency is vergelijkbaar met het jaarlijkse gasgebruik van 531.000 huishoudens. Ter vergelijking: in 2013 was dit circa 1.540 kiloton CO2 per jaar.

Peildatum

Het jaarverslag van EIA wordt jaarlijks opgesteld en is gebaseerd op de cijfers per 1 mei 2015. Ruim voor deze peildatum waren alle aanvragen ingediend voor de EIA-regeling van 2014. Bedrijven kunnen namelijk tot 3 maanden na aanschaf van een bedrijfsmiddel een aanvraag doen voor EIA. Ook de cijfers en tabellen in het hoofdstuk kerncijfers zijn vastgesteld op basis van de cijfers per 1 mei 2015. Op de peildatum was 93% van de aanvragen van 2014 ook daadwerkelijk afgehandeld.

Meer weten over EIA?

Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. Men kan 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert EIA uit. Op de website van RVO.nl staat meer informatie over de Energie Investeringsaftrek.